Prohibition of national motives in Ukrainian cinematography during the 1960’s – the early 1970’s

  • N. M. Kindrachuk
Keywords: totalitarian regime, persecution, ideological censorship, national selfawareness, national idea, national motives, creative intellectuals, Ukrainian cinematography

Abstract

The prohibition of national motives in Ukrainian cinematography during the 1960’s – the early 1970’s is investigated in the given article. The author explores the role and place of national-patriotic issues in Ukrainian cinematography, shows the ideological enslavement of filmmakers, studies the conditions of creative selfrealization in the Ukrainian SSR, analyses the influence of social and political factors on the cultural sphere of Ukrainian people in the outlined period. The characteristic features of Ukrainian cinematography of the 1960’s – the early 1970’s are as follows: subordination to the Soviet centralized command-administrative system, total control of the CPSU – CPU, russification, denationalization, persecution of all Ukrainian values under the pretext of forming a united Soviet nation.

References

1. Вовк В. М. Побут та дозвілля міського населення України в 50 – 80-х рр. ХХ ст. : дис... канд. наук: 07.00.01 / В. М. Вовк / Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди. – 2008. – 222 с.
2. Крупник Л. О. Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965–1985) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. О. Крупник / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – 212 с.
3. Романюк І. М. Ідеологізація культурно-освітньої сфери села у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття / І. М. Романюк // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2004. – № 1. – С. 108–114.
4. Хоменко Н.М. Студентське дозвілля в Українській РСР у період літніх канікул (50-60 рр. XX ст.) / Н.М. Хоменко // Український історичний збірник. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – Вип. 9. – С. 271–281.
5. Черненко М. В. Національно-патріотичні аспекти культурно-мистецької спадщини України (60–80-ті рр. XX ст.): дис. канд. іст. наук: 26.00.01 / М. В. Черненко / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 223 с.
6. Історія України : Документи. Матеріали / [Уклад. В. Ю. Король]. – К.: Академія, 2001. – 448 с.
7. Книш І. Віч-на-віч з Україною: Горстка радянських вражень / І. Книш. – Вінніпег, 1970. – 128 с.
8. Новітня історія України (1900–2000) / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 663 с.
9. Культура русской речи на Украине / [Ред. кол. Г. П. Ижакевич (отв. ред.) и др.]. – К.: Наукова думка, 1976. – 335 с.
10. Параджанов С. Злет, трагедія, вічність: Твори, листи, документи архівів, спогади / С. Параджанов / [Упор. Р.М. Корогодський, С.І. Щербатюк. – К.: Спалах ЛТД, 1994 – 280 с.
11. Малюта І. Хоч як навчали нас мовчати... / І. Малюта // Українська культура. – К., 2004. – № 2 (3.) – С. 8–9.
12. Параджанов С. ―Хочу поставити фільм про стінопис Потелича‖: Лист до ЦК Компартії України / С. Параджанов // Україна. – 1994. – № 8. – С. 8–9.
13. Шевченко Т. ―Хто такий Сергій Параджанов?‖ Спогади Святослава Іванова // Українська культура. - 1999. - № 3. - С.2 – 5.
14. Брюховецька Л. І. Кіносвіт Юрія Іллєнка / Л. І.Брюховецька – К.: Задруга, 2006. – 288 с.
15. Литвин В. Історія України / В. Литвин. – К. : Наукова думка, 2006. – 728 с.
16. ЦДАГОУ. – Ф. 1. ЦК КПУ, м. Київ (1918–1991). – Оп. 25. – Спр. 515. Доповідна записка ЦК КПУ ―Про роботу молодих співробітників літератури та мистецтва‖ 10. 06. 1971 р. – 91 арк.
17. Яремчук А. Сергій Параджанов: ―Проти мене організовано блокаду‖ / А. Яремчук // Українська культура. – 1994. – № 1. – С. 12–16.
18. Демиденко Т. Партійно-державна політика в сфері культури в 70-ті рр. (на прикладі України і Білорусії) / Т. Демиденко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. – К., 1993. – 180 с.
19. Юрченко В. Спогад про трьох мудреців, або уроки ―Білого птаха…‖ / В. Юрченко // Кіно - театр. – 1999. – № 2. – С. 2–5.
Published
2021-02-22
How to Cite
Kindrachuk , N. M. (2021). Prohibition of national motives in Ukrainian cinematography during the 1960’s – the early 1970’s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 189-192. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1162