Lighting of problems of research on history of Ukraine end of XVIII - XIX centuries in the scientific works of the first half of twentieth century

  • A. V. Kuzmenko
Keywords: national ideology, Ukrainian national revival, Ukrainian historiography process, state historiography, historiographical research, Ukrainian studies research, problems of history of Ukraine

Abstract

The article analyzes the works of historians of the first half of the XX century, who saw scientific research achievements end of XVIII – early XIX century in the context of the study of the history of Ukraine in recent issues. In particular inspection performed works, the basic concepts and approaches that affect the processes of formation of Ukrainian national historiography in the context of different theories, including political. Done periods of the period and in accordance outlines the following two steps: 1) the beginning – the 1910th years of the XX century; 2) 1920 – 1950th years of the XX century.

References

1. Потульницький В. Історія української політології (Концепція державності в українській зарубіжній історико-політичній науці) [Текст] / В. Потульницький. – К. : Либідь, 1992. – 232 с.
2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії (Репринт. вид.) [Текст] / Д. Дорошенко. – К. : Українознавство, 1996. – 258 с.
3. Крип‘якевич І. Археографічні праці Миколи Костомарова [Текст] / І. Крип‘якевич // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – 1918. – Т. 126–127. – С. 105–140.
4. Петренко С. Історіографічні дослідження в Україні : Збірник наукових праць на пошану вченого-історика, доктора історичних наук, професора Р. Г. Симоненка [Текст] / С. Петренко ; [Відп. ред. Ю. А. Пінчук] ; [Наук. ред. та упор. Ю. А. Пінчук]. – К. : НАН України ; Ін-т історії України, 2002. – Вип. 11. – С. 387–390. – Рец. на кн.: Археографічна спадщина Миколи Костомарова. – К. ; Полтава : АСМІ, 2000. – 192 с.
5. Дорошенко Д. Огляд української історіографії [Текст] / Д. Дорошенко. – Прага, 1923. – 252 с.
6. Дорошенко Д. Нарис історії України : В 2-х т. [Текст] / Д. Дорошенко. – К. : Глобус, 1992. – Т. ІІ (від половини ХVІІ століття). – 350 с.
7. Дорошенко Д. Нарис історії України [Текст] / Д. Дорошенко. – Львів : Світ, 1991. – 576 с.
8. Ульяновська С. Автори ―Української культури‖ [Текст] / С. Ульяновська, В. Ульяновський // Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / [Упор. С. В. Ульяновська ; Вст. ст. І. М. Дзюби ; Перед. слово М. Антоновича ; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського]. – К. : Либідь, 1993. – С. 542–569.
9. Сохань П. М. С. Грушевський і Academia. Ідея, змагання і діяльність [Текст] / [П. С. Сохань, В. І. Ульяновський, С. М. Кіржаєв]. – К. : АН України, Інституту української археографії, 1993. – 319 с.
10. Дорошенко Д. Князь М. Репнін і Дм. Бантиш Каменський. (Сторінка з українського громадського життя першої половини ХІХ століття) [Текст] / Д. Дорошенко // Праці Українського високого інституту ім. Драгоманова. – Т. 1. – Прага, 1929. – С. 90–108.
11. Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у XIX – на початку XX ст. та її досягнення [Текст] / Д. Дорошенко // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993. – С. 26–39.
12. Дністрянський С. Самовизначення народів [Текст] / С. Дністрянський // Воля. – 1919. – Т. 5. – Ч. 2. – С. 14–187.
13. Дністрянський С. Самовизначення народів [Текст] / С. Дністрянський // Воля. – 1919. – Т. 5. – Ч. 3. – С. 53–216.
14. Дністрянський С. Загальна наука права і політики [Текст] / С. Дністрянський. – Прага : Накл. Укр. ун-ту, 1923. – Т. 1. – 397 с.
15. Дністрянський С. Нова держава [Текст] / С. Дністрянський. – Вiдень, 1929. – 113 с.
16. Старосольський В. Національний і соціальний моменти в українській історії [Текст] / В. Старосольський. – Відень, 1915. – 84 с.
17. Старосольський В. Теорія нації [Текст] / В. Старосольський. – Відень, 1922. – 150 с.
18. Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії [Текст] / С. Рудницький. – Берлін, 1923. – 282 с.
19. Бочковський О. Національна справа [Текст] / О. Бочковський. – Вiдень, 1918. – 112 с.
20. Бочковський О. Вступ до нацiологiї : Курс лекцій [Текст] / О. Бочковський. – Подебради, 1934. – 376 с.
21. Бочковський О. І. Наука про націю та її життя [Текст] / О. Бочковський. – Нью-Йорк, 1958. – 80 с.
22. Томашівський С. Куліш і українська національна ідея [Текст] / С. Томашівський // Під колесами історії : нариси і статті. – Берлін, 1922. – С. 64–79.
23. Біднов В. Аполлон Скальковський, як історик Степової України [Текст] / В. Біднов // Науковий ювілейний збірник українського університету в Празі, присвячений панові президенту Чесько-Словенської республіки проф. доктору Т. Г. Масарикові для вшанування 75-літньої річниці його народження. – Прага, 1925. – Ч. І. – С. 291–356.
24. Охримович Ю. Короткий нарис розвитку української національно-політичної думки в ХІХ столітті. – Ч. 1 (Від початку ХІХ ст. до Михайла Драгоманова) [Текст] / Ю. Охримович. – К. : Друкарня Української Центральної Ради, 1918. – 144 с.
25. Горбань М. Кілька уваг до питання про автора ―Истории Русов‖ [Текст] / М. Горбань // Червоний шлях. – 1923. – № 6–7. – С. 146–150.
26. Горбань М. ―Записки о Малой России‖ О. Шафонського [Текст] / М. Горбань // Наук. зб. іст. секції ВУАН. – 1926. – № 26. – С. 132–145.
27. Горбань М. Невідома записка початку XIX ст. ―Об ищущих казачества‖ [Текст] / М. Горбань // Наук. зб. Харк. наук.-досл. каф. історії України. – 1924. – Т. І. – С. 27–32.
28. Горбань М. Нариси з української історіографії [Текст] / М. Горбань. – Харків, 1923. – 230 с.
29. Савченко Ф. З ―україніки‖ Погодінського архіву [Текст] / Ф. Савченко // 3аписки наук. т-ва ім. Шевченка. – 1929. – Т. СІ. – С. 433–443.
30. Савченко Ф. Нові відомості про неопубліковану історію України Олекси Мартоса [Текст] / Ф. Савченко // 3а сто літ. – 1930. – Кн. 6. – С. 7–14.
31. Срезневський В. Про збирачів українських пісень [Текст] / В. Срезневський // Записки Історико-Філологічного Biдділу УАН. – Т. XIII–XIV. – С. 76–79.
32. Василенко М. Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та українського права ХVІІ – ХVІІІ вв. [Текст] / М. Василенко // Український археографічний збірник ВУАН. – К., 1926. – Т. 1. – С. 142–161.
33. Возняк М. Кирило-Мефодіївське братство [Текст] / М. Возняк. – Львів, 1921. – 238 с.
34. Єфремов С. Біля початків українства. Генезис ідей Кирило-Мефодіївського братства [Текст] / С. Єфремов // Україна. – 1924. – Кн. 1–2.
35. Кравцов Д. Гетьман Мазепа в українській історіографії XІX ст. [Текст] / Д. Кравцов // Записки історично-філологічного відділу УАН. – В. VI. – К., 1925. – С. 234-246.
36. Рихлик Є. Слов‘янофільство кирило-мефодіївців (з ідеології Кирило-Мефодіївського братства) [Текст] / Є. Рихлик // Записки Ніжинського інституту Hapодної освіти. – Ніжин, 1926. – Кн. 6. – С. 197–222.
37. Міяковський В. Oпанac Маркович у Кирило-Мефодіївському братстві [Текст] / В. Міяковський // За сто літ. – В. 1. – К., 1927. – С. 20–45.
38. Щеглова С. Листи М. І. Костомарова до М. О. Максимовича [Рукопис] / С. Щеглова // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Ф. Х. : Всеукраїнська Академія наук (УАН–ВУАН) (1918–1934). Архів і колекція документів, зібраних її установами ХVI–XX ст.). – № 18476. – 8 арк.
39. Клепацький П. О. М. Максимович як історик [Рукопис] / П. Клепацький // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Ф. Х. : Всеукраїнська Академія наук (УАН–ВУАН) (1918–1934). Архів і колекція документів, зібраних її установами ХVI–XX ст.). – № 17464. – 14 арк.
40. Данилов В. Другий збірник українських пісень М. О. Максимовича з 1834 року [Рукопис] / В. Данилов // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Ф. Х. : Всеукраїнська Академія наук (УАН–ВУАН) (1918–1934). Архів і колекція документів, зібраних її установами ХVI–XX ст.). – № 15091. – 10 арк.
41. Єршов А. Сторінка з українського джерелознавства (До питання про літописні джерела праці О. Рігельмана ―Летописное повествование о Малой России‖ etc.) [Текст] / А. Єршов // Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія. – К., 1927. – С. 841–848.
42. Єршов А. ―Летописное повествование о Малой России‖ О. І. Рігельмана і ―Краткая летопись Малыя России‖, видана В. Рубаном [Текст] / А. Єршов // Записки Ніжинського ін-ту нар. Освіти. – Ніжин, 1927. – Кн. VІІ. – С. 178–192.
43. Єршов А. До відомостей ―Черниговскаго наместничества топографического описания‖ О. Шафонського [Текст] / А. Єршов // Науковий збірник за рік 1928. – К. : ДВУ, 1928. – С. 98–99.
44. Єршов А. До питання про час написання ―Истории Русов‖, а почасти й про автора її [Текст] / А. Єршов // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського: З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. – К., 1928. – Т. І. – С. 286–291.
45. Багалій Д. Нариси української історіографії [Текст] / Д. Багалій. – К. : Друк. ВУАН, 1923. – Т. 1. – 138 с.
46. Багалій Д. Нариси української історіографії доби феодалізму й доби капіталістичної [Текст] / Д. Багалій // Архіви України. – 1993. – № 3–6. – С. 25 – 36.
47. Багалій Д. Історія Слобідської України [Текст] / Д. Багалій. – Х. : Основа, 1991. – 256 с.
48. Зеров М. Українське письменство XIX ст. [Текст] / М. Зеров // Твори : В 2-х т. – К., 1994. – Т. 2. – С. 4–245.
49. Єфремов С. Історія українського письменства [Текст] / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 686 с.
50. Богданова Н. Альбом М. Д. Селецької і автограф Т. Г. Шевченка [Текст] / Н. Богданова // За сто літ. – В. 1. – К., 1927. – С. 16–19.
51. Навроцький Б. ―Гайдамаки‖ Т.Г. Шевченка. Джерела. Стиль. Композиція [Текст] / Б. Навроцький. – К. : Держвидав, 1928. – 399 с.
52. Сиповський В. Україна в російському письменстві [Текст] / В. Сиповський. – К. : Друк. Укр. АН, 1928. – Т. 1. (1801 – 1850 рр.). – 457 с.
53. Грушевський М. Костомаров і новітня Україна [Текст] / М. Грушевський // Україна. – 1925. – № 3. – С. 3–20.
54. Грушевский М. Об украинской историографии XVIII века: Несколько соображений [Текст] / М. Грушевский // Известия АН СССР. – 1934. – № 3. – С. 215–223.
55. Chizevsky D. The Influence of the Philosophy of Schelling (1775–1854) in the Ukraine [Text] / D. Chizevsky // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – New York, 1956. – No. 2–3. – P. 1128–1139.
56. Tschyzewskyj D. Schewtschenko und David Straub [Text] / D. Tschyzewskyj // Zeitschrift für Slavische Philologie. – 1931. – Band. VIII. – Heft. 1/2. – S. 372–388.
57. Чижевський Д. Історія української літератури: від початків до доби реалізму [Текст] / Д. Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с.
58. Оглоблин О. Люди старої України [Текст] / О. Оглоблин. – Мюнхен : Дніпрові хвилі, 1959 – 328 с.
59. Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію [Текст] / О. Оглоблин. – Нью-Йорк, 1963. – 87 с.
60. Полонська-Василенко Н. До історіографії Запоріжжя XVIII сторіччя (Леклерк та Болтін) [Текст] / Н. Полонська-Василенко // Записки історичного та філологічного факультетів Львівського державного університету ім. І. Франка. – Л., 1940. – Т. 1. – С. 73–87.
61. Polons'ka-Vasylenko N. The Settlement of the Southern Ukraine (1750-1755) [Text] / N. D. Polons'ka-Vasylenko // Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States. – Vol. 4/5. – № 4/14/–1/15/. – 1955. – P. 68–97.
62. Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків [Текст] / Н. Д. ПолонськаВасиленко // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці історично-філософічної секції : Збірник на пошану українських учених знищених більшовицькою Москвою. – Париж – Чікаго, 1962. – Т. CLXXIII. – С. 7–117.
63. Полонська-Василенко Н. До історії України ХІХ ст. [Текст] / Н. Полонська-Василенко // Український історик. – 1964. – Ч. 4. – С. 9–14.
64. Полонська-Василенко Н. Історики Запоріжжя XVIII ст. [Текст] / Н. Д. Полонська-Василенко // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. – Мюнхен, 1965. – С. 19–25.
65. Шевельов Ю. Кулішеві листи і Куліш у листах [Текст] / [Ю. Шевельов ; Ред. Ю. Луцький, передмова Ю. Шевельова] // Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані. – Нью-Йорк-Торонто : Укр. вільна академія наук у США, 1984. – С. 19–57.
66. Омельченко В. Рід Полетик [Текст] / В. Омельченко // Український історик. – 1967. – № 1–2. – С. 59–63.

68. Subtelny O. The Mazepists: Ukrainian Separatism in the Early Eighteenth Century [Text] / O. Subtelny. – Boulder, 1981. – 148 p.
69. Subtelny O. The Current State of Ukrainian Historiography [Text] / O. Subtelny // Journal of Ukrainian Studies. – 1993. – Vol. 18. – No. 1/2 (Summer/Winter). – P. 34–54.
70. Винар Л. Олександр Петрович Оглоблин [Текст] / Л. Винар // Український історик. – 1964. – № 4. – С. 20–26.
71. Винар Л. Наукова творчість Олександра Петровича Оглоблина [Текст] / Л. Винар // Український історик. – 1970. – № 1–3. – С. 5–32.
72. Бойко Ю. Професор доктор О. Оглоблин як історик духовно-політичного розвитку козацької України [Текст] / Ю. Бойко // Український історик. – 1975. – № 1–2. – С. 13–28.
73. Оглоблин О. Проблема схеми історії України 19–20 століття (до 1917 року) [Текст] / О. Оглоблин // Український історик. – 1971. – № 1– 2. – С. 5–16.
74. Оглоблин О. Проблема українських зв‘язків Шевченка [Текст] / О. Оглоблин // Український історик. – 1973. – № 3–4. – С. 38–53.
75. Верба І. О. П. Оглоблин: штрихи до портрета [Текст] / І. Верба // Київська старовина. – 1994. – № 6. – С. 79–87.
76. Верба І. Наукова школа українських істориків Олександра Оглоблина у Києві [Текст] / І. Верба // Історична наука на порозі ХХІ століття : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Харків, 1995. – С. 297–301.
77. Верба І. Олександр Оглоблин: Життя і праця в Україні (До 100-річчя з дня народження) [Текст] / І. Верба ; [Відп. ред. П. С. Сохань]. – К. : НАН України. Ін-т укр. Археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 1999. – 384 с.
78. Ohloblyn O. Ukrainian Autonomists of the 1780 s and 1790 s and Count P.A. Rumyantsev-Zadunaysky [Text] / O. Ohloblyn // Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States. – 1958. – Vol. 6. – № 3–4. (21–22). – P. 1313–1326.
79. Бойко Ю. Проф. Д-р О. П. Оглоблин як історик духовно-політичного розвитку козацької України [Текст] / Ю. Бойко // Вибрані праці. – К. : Медекол, 1992. – С. 298–318.
80. Верба І. Українські аристократи – державотворці ХVІІ – ХVІІІ століття в науковому доробку Олександра Оглоблина [Текст] / І. Верба // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 267–268.
81. Оглоблин О. З невиданих листів В. Горленка до М. Стороженка [Текст] / О. Оглоблин // Україна. – Кн. 7–8. – Париж, 1952.
82. Оглоблин О. Опанас Лобисевич. 1732–1805 [Текст] / О. Оглоблин. – Мюнхен ; Нью-Йорк : Дніпрові хвилі, 1966. – 99 с.
83. Оглоблин О. ―Annales de la Petite-Russie‖ Шерера і ―История Русов‖ [Текст] / О. Оглоблин // Науковий збірник Українського вільного університету. – 1948. – Т. 5. – С. 87–94.
86. Оглоблин О. Списки ―Історії Русів‖ [Текст] / О. Оглоблин // Науковий збірник Українського Вільного університету. –
Мюнхен, 1956. – Т. 6. – С.
88. Яковлів А. До питання про автора ―Історії Русів‖ [Текст] / А. Яковлів ; [За ред. І. Крип‘якевича] // Записки НТШ. Праці іст.-
філос. секції. – Львів, 1937. – Т. 154. – С. 71–113.
Published
2021-02-22
How to Cite
Kuzmenko , A. V. (2021). Lighting of problems of research on history of Ukraine end of XVIII - XIX centuries in the scientific works of the first half of twentieth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 175-180. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1159