Activities of Andrey Sheptyts'kyi during the german occupation

  • O. I. Surmach
Keywords: problems of national and religious unity and ecumenism, charitable and monument-saving activity, social and political, religious, German occupation regime, Greek-Catholic Church, Ukrainian statehood, Andrey Sheptytskyi

Abstract

The article deals with the analysis of the main spheres of Metropolitan Andrey Sheptytskyi’ activity during the years of German occupation. His role in the issue of the revival of the Ukrainian statehood and ecumenism as well as the relationship with the German occupation regime, the rescue of Jews in the conditions of Holocaust, maintaining charitable and monument-saving activity are described.

References

1. Пасічник М.С. Історія України: навч.посіб. – 2 – е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 736 с.
2. Гайковський М. Митрополит А. Шептицький у радянській післявоєнній історіографії // Богословія. – 1991. – Т. 55. – С.144-156.
3. Гентош Л. Постать митрополита Шептицького в українських та польських наукових виданнях останнього десятиріччя // Україна модерна / За ред. В. Верстюка, Я. Грицака, Л. Зашкільняка, В. Кравченка, М. Крикуна. – К.: Критика; Львів: Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – Ч. 8. – С. 179-210.
4. Сапеляк А., єп. Україна крізь віки: релігійно-церковний аспект. – Львів: Червона Калина, 2006. – 180 с.
5. Шептицький А. Як будувати Рідну Хату? – Львів: Свічадо, 1999. – 48 с.
6. Колодний А. Андрей Шептицький про будівництво рідної хати // Християнство і національна ідея. (Науковий збірник). – Київ – Тернопіль –Краків: Укрмедкнига, 1999. – С. 17-23.
7. Шептицький А. За єдність святої віри, церкви і нації. – Львів: Фонд духовного відродження ім. митрополита Андрея Шептицького, 1991. – 76 с.
8. Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.). / За заг. ред. В. Сергійчука. - К.: Украïнська Видавнича Спілка, 2005. – 440 с.
9. Пастирський лист митрополита А. Шептицького зі Львова з нагоди відновлення Української держави, 1 липня 1941 р. // Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. – Львів - Київ: Піраміда, 2001. – 340 с.
10. Шептицький А. Посланіє до духовенства про організацію парохії і громади // Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1941-1944 / упоряд. Ж. Ковба. – К.: Дух і Літера. 2003. – 324 с.
11. Медвідь Ф. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4 (13). – 235 с.
12. Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність: в 3 т. – Львів : Свічадо, 1995. Т. 1: Церква і церковна єдність: документи і матеріали 1899–1944 – 521 с.
13. Сурмач О. Екуменічна діяльність УГКЦ в роки німецької окупації (1941-1944 рр.) // Київська Церква. – 2000. – №4. – С.72-78.
14. H. Stehle. Sheptyts ́kyi and the German Regime‘ , in P. R. Magocsi (ed.), Morality and Reality // The Life and Times of Andrei Sheptyts ́kyi (Edmonton, 1989), P. 131-132.
15. Тожецький Р. Митрополит А. Шептицький і національні проблеми // Варшавські українознавчі записки. – 1989. – Зошит 1. – 215 с.
16. Кравчук А. Християнська соціальна етика під час німецької окупації Галичини, 1941-1944: митрополит Андрей (Шептицький) про солідарність, опір владі та захист святості життя // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. – Число 2. – Львів, 2000. – C. 224-273.
17. Пилипів І., Делятинський Р. До питання про греко-католицьких капеланів в Українській Повстанській Армії (1942-1946 рр.) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Вип. 14. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С.303–316.
18. Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada. gov.ua/go/40-2015-р.
19. Bociurkiw B. Memorial Library, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton: I. Slipy, ‗Spomyny‘, typescript (Nettuno, Italy, 1963–4), p. 91.
20. Беляев, В.П., Рудницкий М.И. Под чужими знамѐнами. – М.: Современный писатель, 1956. – 218 с.
21. Сурмач О. Дні кривавих свастик: Греко-католицька церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941-1944). – Львів: Столом, 2005 – 176 с.
22. Сурмач О. Роль УГКЦ у порятунку євреїв у роки німецької окупації // Науковий вісник Ужгородського держ. ун-ту. – Ужгород: УДУ, 2000. – Вип.5. – С.126-129.
23. Сурмач О. Митрополит Андрей Шептицький у порятунку євреїв під час німецької окупації // Незалежний культурологічний часопис ―Ї‖. – 2005, 17 лист.
24. Мирский Р. Факторы толерантности как обьект и субьект в период Голокоста в Украине: Митрополит Андрей Шептицкий и его праведность // Десятые Запорожские еврейские чтения, 11-12 мая 2006. – Запоріжжя, 2006 – С. 47-52
25. Шептицький А. Письма-послання Митрополита Андрея Шептицького, ЧСВВ, з часів німецької окупації. Бібліотека Логосу 30 – Йорктон, Саскачеван, 1969. – 380 с.
26. Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький і євреї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: maydan.drohobych. net/ ? p=14339.
27. Митрополита Шептицького нагородили за порятунок євреїв // Українська правда. – 4 лист. 2013 р.
28. Кладочний Й. Останні дні життя митрополита Андрея Шептицького // Світло. – 1944. – №11. – 78 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Surmach , O. I. (2021). Activities of Andrey Sheptyts’kyi during the german occupation. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 132-136. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1150