КЕРІВНИЦТВО ПІДПІЛЛЯ ОБОХ ОУН НА ЖИТОМИРЩИНІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ

  • I. V. Kovalchuk
Keywords: repression, leadership, origin, underground, OUN, Zhitomir

Abstract

У статті представлено узагальнений соціально-політичний портрет окремих представників керівного складу оунівського підпілля на Житомирщині у 1941–1943 рр. Окреслюється їхнє походження, освіта, професія, час і умови вступу в ОУН. Доводиться безпідставність звинувачення оунівців у “буржуазному” походженні.

References

1. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993. – 660 с.
2. Друга світова війна в історичній пам‘яті України. (За матеріалами Українського інституту національної пам‘яті) / [упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець] – Київ – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – 247 с.
3. Кот С. І. Похідні групи ОУН // Енциклопедія історії України: в 10 т. / [голова редкол. В. А. Смолій]. – К. : Наукова думка, 2003– .– Т. 8 : Па–Прик. – К., 2011. – С 461–463.
4. Патриляк І. К. ―Встань і борись! Слухай і вір…‖: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939– 1960 рр.): [монографія]. – Львів : Часопис, 2012. – 592 с.
5. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.
6. Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХІ століття. Історичні нариси у двох книгах / [ред. колегія : В. А. Смолій (гол. колегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець та ін.]. – К. : Наукова думка, 2011 – .– Книга друга / [О. Є. Лисенко, Т. В. Вронська, Т. С. Першина та ін.]. – 2011. – 943 с.
7. Армстронг Дж. Украинский национализм. Факты и исследования / [пер. с англ. П. В. Бехтина]. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2008. – 368 с.
8. Лауер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / В. Лауер ; [пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного]. – К. : Зовнішторгвидав України ; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. – 368 с.
9. Мотика Г. Від волинської різанини до операції ―Вісла‖. Польсько-український конфлікт 1943–1947 рр. / [автор. пер. з пол. А. Павлишина, післямова д. і. н. І. Ільюшина]. – К. : Дух і Літера, 2013. – 360 с.
10. Motyka G. Ukrainska partyzantka 1942–1960. Dzialalnosc Organizacji Ukrainskich Nacjonalistow i Ukrainskiej Powstanczej Armii. – Warszawa, 2006. – 720 stron.
11. Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. : [монографія] / В. М. Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 308 с.
12. Ковальчук І. В. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / І. В. Ковальчук, С. В. Стельникович. – Житомир : Рута, 2011. – 188 с.
13. Сергійчук В. Український здвиг : Наддніпрянщина. 1939–1955 / В. Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.
14. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 : [збірник документів і матеріалів]. – Львів – Київ : Літературна агенція ―Піраміда‖, 2001. – 556 с.
15. Архів Управління Служби безпеки України в Житомирській області (далі – АУ СБУ ЖО), ф. 6, оп. 1, спр. 28839, 69 арк.
16. Другий Зимовий похід : Листопадовий рейд : Базар. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 240 с.
17. Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.), ф. Р-5013, оп. 1, спр. 2963 в 2 т., т. 1, 63 арк.
18. АУ СБУ ЖО, ф. 6, оп. 1, спр. 30338, 287 арк.
19. АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 8868, 175 арк.
20. Держархів Житомирської обл., ф. П-211, оп. 1, спр. 91, 48 арк.
21. Ювілейна книга : Житомирському державному університету імені Івана Франка – 85 років : історичний нарис. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. – 232 с.
22. АУ СБУ ЖО, ф. 6, оп. 1, спр. 29654, 219 арк.
23. Українське Слово (Житомир). – 1941. – 14 серпня.
24. Кентій А. В. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941–1942 рр. / А. В. Кентій. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. – 201 с.
25. Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 2, 179 арк.
26. Василь Платонович Хома – один із керівників протинімецького підпілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://golossokal.com.ua/gytjevi-istorii/vasil-platonovich-xoma-odin-kerivnikiv-protinimeck.html
27. Діячі ОУН та УПА загиблі в боротьбі з німцями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reibert.info/threads/dijachioun-ta-upa-zagibli-v-borotbi-z-nimcjami.333893/page-6
28. ОУН-УПА на Сумщині. Т. 2 / [авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко]. – Суми : Державний архів Сумської області, 2009. – 232 с.
29. Житомиряни мають пам‘ятати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://historical-club.org.ua/istoriya-ukrayini/drugasvitova-vijna/414-zhitomiryani-mayut-pamyatati.html
30. АУ СБУ ЖО, ф. 6, оп. 1, спр. 30391, 112 арк.
31. Петренко Г. На вибоях епохи / Г. Петренко. – К. : Українська видавнича спілка, 2007. – 167 с.
32. Сокальщина. Книга пам‘яті України. 1914–1990 / [упорядник Б. М. Нечай] – Львів : Край, 2010. – 532 с.
33. Діячі ОУН та УПА загиблі в боротьбі з німцями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reibert.info/threads/dijachioun-ta-upa-zagibli-v-borotbi-z-nimcjami.333893/page-8
34. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф 13, спр. 372. Т. 29, 369 арк.
35. АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 7624, 76 арк.
36. Державний архів Рівненської області (далі – Держархів Рівненської обл.), ф. Р-30, оп. 1, спр. 20, 54 арк.
37. АУ СБУЖО, ф. 6, оп. 1, спр, 4502, 45 арк.
38. Бабич С. Спогади Юрія Варгоцького [Електронний ресурс] / С. Бабич. – Режим доступу: http://historicalclub.org.ua/istoriya-ukrayini/druga-svitova-vijna/357-spogadi-yuriya-vargockogo.html
39. АУ СБУ ЖО, ф. 6., оп. 1, спр. 30309, 112 арк.
40. Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 14, 49 арк.
41. Будівничий української державності Роман Марчак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hopak.if.ua/?m0prm=22&m2prm=82&entry=50&showItem=124
42. Когут М. С. Герої не вмирають… Кн. 1. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 62 с.
43. АУ СБУ ЖО, ф. 6, оп. 1, спр. 29569, 145 арк.
44. Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах : збірник німецьких архівних матеріалів : в 4 т. / Володимир Косик. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України ; Львівський державний університет ім. І. Франка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1997– .– Т. 1. – 1997. – 384 с.
45. Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах : збірник німецьких архівних матеріалів : в 4 т. / Володимир Косик. – Львів, 1998– .– Т. 2 : 1941–1942. – 1998. – 384 с.
46. АУ СБУ ЖО, ф. 6, оп.1, спр. 30121, 196 арк.
47. Архів Управління Служби безпеки України в Львівській області (далі – АУ СБУ ЛО), ф. 5, оп. 2, спр. 54786, 373 арк.
48. АУ СБУ ЖО, ф. 6, оп. 1, спр. 29040 в 2 т., т. 1, 383 арк.
49. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України / [упоряд. : В. Іванченко, О. Пагіря]. – Київ – Торонто, 2011. – 1160 с. – (Літопис УПА. Нова серія ; т. 18).
50. Вовк О. Диверсійна група УПА ―Схід‖ // Український визвольний рух. – Львів, 2012. – Зб. 17. – С. 364–366.
51. АУ СБУ ЖО, ф. 6, оп.1, спр. 28795, 152 арк.
52. АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 11293, 83 арк.
53. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944–1946. Документи і матеріали / [упоряд. : О. Вовк, С. Кокін]. – Київ – Торонто, 2006. – 1445 с. – (Літопис УПА. Нова серія ; т. 8).
Published
2021-02-22
How to Cite
Kovalchuk , I. V. (2021). КЕРІВНИЦТВО ПІДПІЛЛЯ ОБОХ ОУН НА ЖИТОМИРЩИНІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 126-132. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1148