The publishing activity of domestic consumer cooperation in the 20-ies of ХХ century

  • T. V. Onipko
Keywords: Ukrainization, liquidation of illiteracy, cooperative libraries, cooperative periodicals, Knigospilka, Vukopspilka, book publishing, cooperative ideas, NEP, consumer cooperation

Abstract

The study is devoted to generalization of the historical experience of consumer cooperation of Ukraine in book publishing for 20-ies of the twentieth century. It is focused on the fact that in the years of the new economic policy consumer cooperation managing to restore diversified economic activities and improving the financial condition, took an active part in the dissemination of printed materials. It is proved that in the 1920s, consumer cooperation produced a wide range of cooperative periodicals. Such a large number of cooperative periodicals, as it was during the new economic policy, in other periods of the native history is not recorded. The conclusion is that consumer cooperation contributed to the spiritual growth of Ukrainian people, deepening the policy of Ukrainization, support the development of the language and the culture of other nations.

References

1. Агуф М. Книжку на село. Про культурну роботу кооперації на селі / М. Агуф. – Харків: Книгоспілка, 1925. – 22 с.; Бидик В. Як повинен працювати кооперативний організатор молоді в місті / В. Бидик. – Х.: Книгоспілка, 1928. – 52 с.; Вейсман. Книгарі Дніпробугу в степах / Вейсман // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17-18. – С. 35-36; Єршов А. Комсомол и кооперация / А. Ершов.– М. : Изд-ие Центроюза, 1925. – 31 с.; Нечаев Н. Кооперация и книготорговая работа на селе / Н. Нечаев. – Х.: Книгоспилка, 1925. – 136 с.
2. Аліман М. Просвітня і культурна діяльність споживчої кооперації (друга половина ХІХ–1930 рр. // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти / М. Аліман [С.Г. Бабенко, М. В. Аліман, В. В. Апопій та ін.]. – К. : Ред. газ. ―Вісті…‖, 1996. – С. 77–86; Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / В. В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 244 с.; Земзюліна Н.І. Культурно-освітня діяльність кооперативних установ України в 20–30-ті роки ХХ століття / Н.І. Земзюліна // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 8. – С. 148– 156; Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини / В.П. Пак, Ф.І. Ленченко. – К. : Ірідіум, 2003. – 200 с.; Половець В.М. Історія кооперації Лівобережної України (1861-1917 рр.) / В.М. Половець. – Чернігів: Просвіта, 2002. – 266 с.; Рекрут В. Іполит Зборовський (1875-1937). На перехресті двох епох / В. Рекрут. – Вінниця: Мерк‘юрі-Поділля, 2014. – 768 с.; Фареній І.А. Кооперативний руху у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / І.А. Фареній. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с.
3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 296, оп. 3, спр. 1296.
4. Харьковский Церабкоп // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 7. – С. 30-31.
5. Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юбилейный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – 272 с.
6. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1. спр. 443, арк. 25.
7. Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – 96 с.
8. Агуф М. Книжку на село. Про культурну роботу кооперації на селі / М. Агуф. – Х.: Книгоспілка, 1925. – 22 с.
9. ЦДАВО України, ф. 296, оп.1, спр. 443.
10. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247.
11. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1296.
12. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247.
13. Молодчиков О. Книга Радянської України / О. Молодчиков. – К.: Політвидав України, 1974. – 176 с.
14. Марков В. Початки кооператграмоти (короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х.: Книгоспілка, 1925. – 146 с.
15. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 246.
16. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 246.
17. Корінець Р.Я. Художня література як інформаційне джерело для просування кооперативної ідеї /Р.Я. Корінець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/Vika/Gum/2009_8/12.pdf.26.
18. Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович). Твори: в 4 т. / Остап Вишня; редкол.: І.О. Дзеверін (голова) та ін. – К.: Дніпро, 1988.; Остап Вишня. Життєпис [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури. – Режим доступу: www. ukrlib.com.ua/ bio/printout.php?id=344.
19. Платонов А.П. Драматические произведения / А.П. Платонов [Електронный ресурс]. – Режим доступ: www.imwerden.de/pdf/platonov_dramaturgija.pdf.
20. Аліман М. Споживча кооперація Полтавщини у 20-ті роки ХХ століття. Текст лекції / М. Аліман. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 27 с.
21. Гуревич С. Жінка на кооперативній роботі в Харківському ЦРК / С. Гуревич // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 4. – С. 67-68.
22. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 164.
23. Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – 106 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Onipko , T. V. (2021). The publishing activity of domestic consumer cooperation in the 20-ies of ХХ century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 94-98. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1142