Public potential of the Ukrainian intelligency of the Western Volynia (1921-1939)

  • I. B. Skakalska
Keywords: the Western Volynia, culture, formation, intelligence, public organisations

Abstract

The basic directions of public work of the Ukrainian intelligence of the Western Volynia are analysed in article on the basis of archival materials and the literature. Influence of activity of public figures on a present of national consciousness of the people is shown. The attention that work of national intelligence promoted consolidation of a society is focused and induced to struggle for civil the rights of fellow countrymen. "The Education" role, "Native school" and so forth in a development of education and cultures of edge is opened. The role to "Layer" in patriotic education of young generation is displayed.

References

1. Пісоцький А. Інтелігенція Волині: погляд крізь призму часу / А. Пісоцький, Н. Войтюк – Луцьк : ВАТ ―Волинська обласна друкарня‖, 2009. – 176 с.
2. Mędrzecki W. Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym / W. Mędrzecki − Warszawa : Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2005. − 331 s.
3. Доброчинська В. Інтелігенція в культурному житті західної Волині (1921-1939) автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01 – історія України / В. Доброчинська. – Львів, 2006.
4. Савчук Б. Волинська ―Просвіта‖ / Борис Савчук. – Рівне, 1996. – 154 с.
5. Зуляк І. Діяльність ―Просвіти‖ у Західній Україні в міжвоєнний період (1919-1939) / Іван Зуляк – Тернопіль : ―Воля‖, 2005. – 946 с.
6. Філіпович М. Б. Луцька ―Просвіта‖. 1918-1935 рр. : монографія / М. Б. Філіпович. – Луцьк : Вежа, 2007. – 240 с.
7. Гудима А. А. Річинський та пластовий рух на Волині (20-30 рр. ХХ ст.) / А. Гудима // Матеріали VIII Міжнародних Річинських читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського. Науковий збірник / За ред. А. Колодного та П. Мазура. – К.-Кременець, 1012. – С.149.
8. Чернихівський Г. Портрети пером / Г. Чернихівський. − Кременець, 2001. – 307 с.
9. Манько М. П. Громадські організації Острога і повіту в міжвоєнний період / М. П. Манько // Матеріали IV наук.-краєзн. конф. ―Остріг на порозі 900-річчя‖. – Остріг, 1993. – С. 103-104. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=270
10. За волю народу // Документи і матеріали 1921 – 1939. – Львів, 1964. – 308 с.
11. Держархів Волинської обл., ф. 390, оп.1, спр.10, 39 арк.
12. Держархів Волинської обл., ф.389, оп.1, спр. 29, 6 арк.
13. Держархів Тернопільської обл., ф. 348, оп. 1, спр. 42, арк.1-2.
14. Держархів Рівненської обл., ф.30, оп.18, спр. 484, арк.95.
15. Держархів Тернопільської обл., ф. 2, оп. 2, спр. 462, арк.105.
16. Держархів Тернопільської обл., ф. 2, оп. 2, спр. 481, арк.58.
17. Держархів Тернопільської обл., ф. 2, оп. 2, спр. 503, арк.10.
18. Окаринський В. Товариство ―Просвіта‖ і молодіжний рух до середини ХХ століття / Володимир Окаринський // Матеріали Міжнародної наукової конференції ―Просвіта‖ в національному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль, 2009. – С.126-129.
19. Обарчук А. О. Межиріч Корецький: нариси історії волинського містечка / А. О. Обарчук. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 328 с.
20. Бо-вський В. На нові шляхи // Наша бесіда. – ч.22. – 1926 р. – С.8-9.
21. Переходько Н. М. Гуманітарна місія Червоного Хреста на Західній Волині (1921-1939 рр.) / Н. М. Переходько // Освіта і культура Волині: історія та сучасність. Матеріали І Всеукр. наук.-пр. конференції. – Луцьк, 2012. – с. 195-200.
22. Філія Товариства ім. Лесі Українки в Кремянці // Церква і нарід. – ч. 8-9. – 1938. – С. 373.
23. Білавич Г. Товариство ―Рідна школа‖ (1881-1939) / Г. Білавич, Б. Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999.– 208 с.
24. Борщевич В. Т. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХст.): Монографія / В. Борщевич. – Луцьк: Ред.-вид. відділ –"Вежа", 2000. – 254 с.
25. Товариство ім. Петра Могили // Церква і нарід.− ч. 22. − 1936.− С.755.
26. Держархів Волинської обл., ф.63, оп.1, спр. 13, 15 арк.
27. Медвєдєв С. Митрополит Діонісій / С. Медвєдєв, В. Савчук // Краєзнавчі нариси з історії Кременеччини. – Випуск 1. – Кременець, 2009. – С.55-67.
28. Загальні збори Тов. ім. Петра Могили // Церква і нарід.− ч. 20. − 1936.− С.673.
29. Борщевич В. Г. Волинське духовенство у ХХ ст.: ідентичність, статус, еволюція: Монографія / В. Г. Борщевич − Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2010. − 582 с.
30. Після Рівненського з‘їзду // На варті. Незалежний місячник українського культурного і церковного відродження / Під ред. д-ра А. Річинського. − грудень 1926. − № 19-20. − С.9-10.
31. Братство молоді // Церква і нарід. − ч. 20. − 1936.− С.672.
32. Луговий О. Визначне жіноцтво України. Історичні життєписи / О. Луговий. − К. : Вид. ―Ярославів вал‖, 2007. − 270 с.
33. Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю: Монографія / М. Дядюк. − Львів : Астролябія, 2011. − 368 с.
34. Манзуренко В. Героїчне життя Марії Волосевич / В. Манзуренко // Воєнна історія України. Волинь та Полісся [Текст]: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції / Національний військовоісторичний музей України. – К., 2013. − С. 299-301.
35. Товариство приятелів Української гімназії в Кременці // Церква і нарід. − ч. 23. − 1936.− С.808.
36. Кінд-Войтюк Н. Волинське товариство приятелів науки в дослідженні історії та пам‘яток Волинського воєводства (1935- 1939 рр.) / Н. Кінд-Войтюк, С. Новіков // Матеріали IV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування іст. ф-ту Житомирського державного університету ім. І. Франка: зб. наук. праць. − Житомир, 2011. − С.244-246.
37. Ковальчук Т. Туристичний рух на Волині у міжвоєнний період / Т. Ковальчук // Краєзнавство. − № 2. − 2012. − С. 114. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2012_2/17.pdf
Published
2021-02-22
How to Cite
Skakalska , I. B. (2021). Public potential of the Ukrainian intelligency of the Western Volynia (1921-1939). Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 77-81. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1138