Overcoming of children’s homelessness and lack of parental supervision in the first half of the 20th years of the ХХ century in South Ukraine (based on materials of Kherson region)

  • T. B. Bukreev
Keywords: Kherson region, USSR, public organizations, children's home, children’s homelessness

Abstract

The article investigates and analyzes the mechanisms of overcoming of children homelessness and lack of parental supervision in the first half of the 20th years of the ХХ century in South Ukraine and the implementation of these mechanisms in Kherson region. Also basic directions of struggle against the social phenomenon are described here. It is stressed on the work of social defense and children rehabilitation organizations in 20th years of the ХХ century. It is stressed on the unpublished sources of the State Archives of Kherson region.

References

1. Зінченко А.Г. Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / А.Г. Зінченко. – Одеса, 2002. – 17 с.
2. Паращевіна О.С. Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ століття в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / О.С. Паращевіна. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с.
3. Виноградова-Бондаренко В.Є. Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х рр. ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 ―Загальна педагогіка та історія педагогіки‖ / В.Є. Виноградова-Бондаренко. – К.,2001. – 22 с.
4. Олянич Л.В. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства ―Друзі дітей‖ (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / Л.В. Олянич. – Харків, 2008. – 18 с.
5. Анатольєва О. І. Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 ―Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень‖ / О.І. Анатольєва. – К., 2003. – 21 с.
6. Букрєєв Т.Б. Роль громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності у першій половині 20-х рр. ХХ ст. на Півдні України / Т.Б. Букрєєв // Матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців ―Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи‖. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 59-65.
7. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.
8. Виноградова В. Проблеми дитячої безпритульності (20-ті роки ХХ ст.) / В.Є. Виноградова // Рідна школа. – 1999. - № 10. – С.77-78.
9. Гущина М.Н. Детская беспризорность в РСФСР в 1917 – 1941 годы / М.Н. Гущина // Преподавание истории в школе. – 2009. – №7. – С.45-47.
10. Стремецька В.О. Методи ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності у 1920-1930-ті роки (на матеріалах Миколаївщини) / В.О. Стремецька // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2003. – Т. 27, Вип. 14. – С. 102-106.
11. Вакуленко В.М. Досвід подолання дитячої безпритульності в Радянській Україні / В.М. Вакуленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика : Методичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 93-100.
12. Державний архів Херсонської області (далі - ДАХО), ф. Р – 413, оп. 1, спр. 12, 48 арк.
13. Орлова З. З історії благодійництва на Херсонщині / З.С. Орлова, О.І. Шинкаренко. – Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2000. – 24с.
14. Коротецкий А.А. Летопись Херсона / Александр Алексеевич Коротецкий. – Херсон: ЧМП ―Штрих‖, 2004. – 284 с.
15. Паращевіна О.С. Діти і голод 1921-1922 рр. в Україні / Ольга Степанівна Паращевіна // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 137-146.
16. Голод и дети на Украине / [сост. Арнаутов В.А.]. – Х.: Изд-во НКП, 1922. – 49 с.
17. Непомнящий Б.З. Херсон еврейский. Трагедии и судьбы / Б.З. Непомнящий. – Херсон: Олди-плюс, 2004. – 340 с.
18. ДАХО, ф. Р – 413, оп. 1, спр. 27, 97 арк.
19. Сусоров В.Д. Пусть время расскажет, какими мы были (из истории комсомола Херсонщины (1900-1990 гг.) / Виктор Дмитриевич Сусоров. – Херсон, 2006. – 476 с.
20. Кравчук Х.А. Організації Комуністичної спілки молоді України у ВНЗ УСРР у 1920-і роки / Х.А. Кравчук // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. - №3. – С. 90-95.
21. ДАХО, ф. Р – 413, оп. 1, спр. 150, 7 арк.
22. Бондаренко Т. Миссия Фритьофа Нансена по спасению голодающих Поволжья / Татьяна Бондаренко, Наталия Николаева // Власть. – 2011. - № 3. – С. 100-103.
23. Тригуб О. Діяльність АРА на Миколаївщині (1921-1923 рр.) / Олександр Тригуб, Лілія Дудар // ЕМІНАК. – Миколаїв, 2007. – № 2. – С. 105-116.
24. Сахно В.В. Діяльність міжнародних гуманітарних організацій на Україні в 20-ті рр. ХХст. / В.В. Сахно // Південний архів (історичні науки). – Херсон, 2002. – Вип. 7. – С. 185-203.
25. Михайловський Т.О. Діяльність міжнародних організацій на Миколаївщині у 20-х роках ХХ ст. / Т.О. Михайловський // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 151-161.
26. Нариси з історії та культури євреїв України: [упоряд. та ред. Леонід Фінберг, Володимир Любченко]. – К.: Дух і Літера, 2008. – 440 с.
27. Рашковецкий М. ―Джойнт‖ – ―под зонтиком‖ и без [Електронний ресурс] / Михаил Рашковецкий // Мигдаль Times. – 2005. – № 58. – Режим доступу до журн.: http://www.migdal.ru/times/58/5281/
28. Последствия голода // Херсонский комунар. – 1922. – 21 декабря.
29. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 4, спр. 1, 199 арк.
30. ДАХО, ф. Р – 801, оп. 1, спр. 200, 75 арк.
31. ДАХО, ф. Р – 801, оп. 1, спр. 259, 315 арк.
32. ДАХО, ф. Р – 801, оп. 1, спр. 5, 30 арк.
33. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 3, спр. 66, 21 арк.
34. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 3, спр. 117, 27 арк.
35. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 5, 219 арк.
36. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 32, 82 арк.
37. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 16, 174 арк.
38. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 158, 65 арк.
39. ДАХО, ф. Р – 801, оп. 1, спр. 9, 149 арк.
40. ДАХО, ф. Р – 801, оп. 1, спр. 3, 272 арк.
41. ДАХО, ф. Р – 485, оп. 1, спр. 53, 73 арк.
Published
2021-02-22
How to Cite
Bukreev , T. B. (2021). Overcoming of children’s homelessness and lack of parental supervision in the first half of the 20th years of the ХХ century in South Ukraine (based on materials of Kherson region). Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 67-72. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1136