The activities of the Central Statistical Administration of USSR for the needs of national economy

  • R. N. Hilyazetdinov
Keywords: the Soviet period, statistical data, periodicals, the economy, the Central Statistical Administration of the USSR, statistics

Abstract

Using historical and scientific analysis the activities of the Central Statistical Administration of the USSR as a leading branch agency in the 20s of last century is examined. Its achievements in the development of the national economy in the Ukrainian lands were revealed. It is indicated on department’s publishing activities. Main attention is drawn on innovative developments and achievements of leading scientists in statistics. The regulatory framework of Central Statistical Administration of the USSR is characterized. Separately, the governance’s contribution in providing educational training specialists in statistics is selected. The importance of the research and further perspectives of historical research of this direction facing historians in various fields of national economy are noticed.

References

1. Панченко П. П. Аграрна історія України: еволюція соціально-економічних відносин : навч. посіб. [Текст] / Панченко П. П. , Кириленко І. Г., Вергунов В. А.  Вид. доп. і перероб.  К. : Аграрна наука, 2014.  536 с.
2. Вергунов В. А. Наука статистика для становлення вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань / В. А. Вергунов // Пріоритети української науки і техніки : [матеріали] Сімнадцятої всеукр. наук. конф. молодих істориків науки, техніки та освіти та спеціалістів, Київ, 20 квіт. 2012 р. / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту, Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна, Укр. т-во істориків науки. – К., 2012. – С. 55–59.
3. Грищенко Т. Р. Державотворча діяльність М. М. Вольфа на посаді керівника Центрального статистичного управління України (1926–1928 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Р. Грищенко // Історія науки і біографістика. – 2010. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2010-4/10. – Заголовок з екрану.
4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 582, оп. 1 (1926), спр. 1267, арк. 1–2.
5. Нариси з історії статистики України. – 2-ге вид., випр. та доп. – К. : Держкомстат ; НДІ статистики Держкомстату України, 1999. – 187 с.
6. ЦДАВО України, ф. 582, оп. 1 (1926), спр. 1272, арк. 31–38.
7. ЦДАВО України, ф. 582, оп. 1, спр. 1270, арк. 29–30.
8. Вербицкий Г. М. К оценке точности учета посевных площадей на Украине / под ред. та предисл. М. М. Вольфа / ЦСУ УССР. – Х., 1927. – 26 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Hilyazetdinov , R. N. (2021). The activities of the Central Statistical Administration of USSR for the needs of national economy. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 63-67. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1134