Food crisis and attempts to overcome it by the local administration on the Right Bank in the period of P. Skoropadskiy Hetmanate

  • V. V. Halatyr
Keywords: province, hunger, food, speculation, P. Skoropadskyi, the Hetmanate, the Right-Bank Ukraine, village elders, Local authorities

Abstract

The features of activities of local governments of Kyiv,Volyn and Podillia provinces to provide the population with food and overcome the speculative actions at the age of Hetmanate of Petro Skoropadskiy based on the analysis of the archival sources and published materials. Providing the Right Bank districts with bread in the last months of the Ukrainian State remains problematical. Village elders issued the orders for the forced labor of peasants on the landowners lands. Special agents of the State Bureau of Bread (SBB) were involved into bread provision. However, the formation of a new body was delayed. Therefore, local administrators used the previous scheme of provision. Village elders complained to higher administrative authorities on the difficult situation and the approaching of large-scale famine. As the result of these measures to stabilize the food situation were unsuccessful attempts of local authorities to provide some districts and towns of the Right-Bank Ukraine with bread.

References

1. Харченко Т. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській Державі (квітень-грудень 1918 р.) : Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2000. – 281 с.
2. Борисов В.І. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917–1920 роках (зрівняльний аналіз діяльності політичних партій): автореф. дис. докт. іст. наук. – К., 1993. – 22 с.
3. Рафаловський Є. П. Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 198 с.; Рафаловський Є.П. Продовольче забезпечення населення Києва (травень-серпень 1918) / Є.П. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 68-70. – К., 2003. – Вип. 68. – С. 12-15.
4. Шпекторенко І.В. Централізація і мілітаризація продовольчої справи в Українській Державі П. Скоропадського (квітень–листопад 1918 р.) / І.В. Шпекторенко // Історія та культура Подніпров‘я. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 168–174.
5. Лозовий В. Продовольче становище в Україні в період гетьманату: політика влади і реакція селянства (1918 рік) / Віталій Лозовий // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 184-196.
6. Закон про переіменування Губерніальних і Повітових Комісарів і їх помішників // Державний вістник. – 1918. – № 10. – 5 червня.
7. Державний вістник. – 1918. – 24 липня.
8. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України), ф. 2196, оп. 1, спр. 150, арк. 8, 11.
9. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 149, арк. 114; ф 1216, оп. 1, спр. 17, арк. 150.
10. ЦДАВО України, ф. 2196, оп. 1, спр. 607, арк. арк. 17.
11. Державний архів Київської області, ф. Р-2794, оп. 1, спр. 1, арк. 23, 303.
12. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 5.
13. ЦДАВО України, ф 1216, оп. 1, спр. 70, арк. 15.
14. Лозовий В. Продовольча політика П. Скоропадського і селянство / В. Лозовий // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : Історичні науки / [ред. кол. : О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 136 – 149.
15. Державний архів Вінницької області, ф. Д-286, оп. 1, спр. 544, арк. 9.
16. Местная жизнь // Жизнь Подоліи. – 1918. – № 76. – 18 жовтня.
17. Державний архів Київської області, ф. Р-2797, оп. 1, спр. 100, арк. 105 зв.
18. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 96, арк. 62, 202.
19. ЦДАВО України, ф. 1048, оп. 1, спр. 38, арк. 302, 311.
20. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 149, арк. 255.
21. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 2, спр. 1, арк. 49; ф. 2196, оп. 1, спр. 664, арк. 17, 257.
22. Лозовий В. С. Кам'янець-Подільський в період Гетьманату (травень-грудень 1918 р.) / В. С. Лозовий // Матеріали X Подільської іст.-краєзн. конф. : [присвяченої 55-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні], 26-27 жовтня 2000 р. / [ред. кол. : І. С. Винокур, Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2000. – С. 357-360.
23. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 70, арк. 15.
24. ЦДАВО України, ф. 2196, оп. 1, спр. 345, арк. 3.
25. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 2, спр. 97, арк. 127 зв.
26. ЦДАВО України, арк. 127 зв., 130 зв., 200 зв.
27. ЦДАВО України, ф. 2196, оп. 1, спр. 353, арк. 6, 10, 17.
28. Продовольственна ситуація в губернії // Трудовая Волынь. – 1918. – № 362. – 7 липня.
29. Державний архів Київської області, ф. Р-2797, оп. 1, спр. 100, арк. 105.
30. Державний архів Житомирської області, ф. Р-1644, оп. 1, спр. 8, арк. 45 зв.
31. ЦДАВО України, ф. 2196, оп. 1, спр. 261, арк. 4, 29.
32. Голод // Слово Подоліи. – 1918. – № 129. – 23 октября.
33. Державний архів Київської області, ф. Р-2797, оп. 1, спр. 2, арк. 167.
34. Центральний державний архів громадських організацій України, ф. 5, оп. 1, спр. 86, арк. 36.
35. Обов‘язкова постанова // Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 64. – 3 серпня.
36. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 149, арк. 76, 280.
37. За спекуляцію // Село (Кам‘янець-Подільський). – 1918. – № 34 і 35. – 19 вересня.
38. Рафаловський Є. П. Продовольча політика урядів Української держави гетьмана Павла Скоропадського [Текст] : дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Рафаловський Євген Павлович ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 198 с.
39. Лозовий В. Продовольча політика П. Скоропадського і селянство / В. Лозовий // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : Історичні науки / [ред. кол. : О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 136 – 149.
40. Боротьба зі спекуляцією // Голос Киева (Київ). – 1918. – 21 серпня.
41. Відділ місцевий // Київські губерніяльні вісти. – 1918. – № 82. – 15 жовтня.
Published
2021-02-22
How to Cite
Halatyr , V. V. (2021). Food crisis and attempts to overcome it by the local administration on the Right Bank in the period of P. Skoropadskiy Hetmanate. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 31-35. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1126