State building and political processes during Pavlo Skoropadskyi’s Hetmanate period

  • H. B. Konovalenko
Keywords: liberalism, the Ukrainian National Union, the Ukrainian Democratic-Crop-Farming Party, The Ukrainian Party of Socialists-Federalists, The Ukrainian Party of SocialistsRevolutionaries, the Ukrainian Social-Democratic Labour Party, the Narodna Svoboda Party, PROTOFIS, the All-Ukrainian Union of Land-Owners, the Ukrainian State, hetmanat

Abstract

The article deals with the main activity directions of political parties and unions of conservative, liberal and socialist orientation in Ukraine from April to December of 1918. Their influence on state-building processes of the time of Pavlo Skoropadsky’s hetmanat is analysed. The focus is on the problems of forming governments of the newly-formed state and the attitude of Ukrainian political elite to the current moment. The author argues that the process of the state formation directly depends on the consolidation of all political and social groups.

References

1. Терещенко Ю. І. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції / Ю. Терещенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 19–37.
2. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції : в 4 т. / П. Христюк. – Прага, 1921. – Т. 3. – 160 с.
3. Дорошенко Д. І. Історія України, 1917-1923 : док.- наук. вид.: в 2 т./ Д. Дорошенко.– К. : Темпора, 2002. – Т. 2: Українська Гетьманська Держава.– 352 с.
4. Боротьба. – 1918. – № 2 (жовтень).
5. Скоропадський П. П. Спогади : кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський. – К. ; Філадельфія : Ін-т укр. археографії та джерелознавства та ін., 1995. – 493 с.
6. Любовець О. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоропадського / О. Любовець // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 60–72.
7. Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року: історичні нариси / Р. Пиріг. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – 336 с.
8. Любовець О. М. Політична опора гетьманату П. Скоропадського/ О. Любовець // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 31–44.
9. Нарис програми Української демократичної хліборобської партії // Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття : програмові і довідкові матеріали . – К. : Консалтинг – фенікс, 1993. – С. 131–137.
10. Осташко Т. Державницький імператив В‘ячеслава Липинського / В‘ячеслав Липинський та його доба : Наукове видання. – Упорядники Т. Осташко, Ю. Терещенко, – Київ – Житомир, 2007. – 390 с.
11. Богайчук В. Діяльність політичних партій у сфері військового будівництва України в період гетьманату 1918 року / В. Богайчук // Політичний менеджмент. Український науковий журнал. – Політологія, соціологія, психологія, конфліктологія. – № 6 (15). – 2005. – С. 156–165.
12. Любовець О. Нарис історії української демократично-хліборобської партії (1917–1920 рр.) / О. Любовець. – К. : ІПіЕНД, 2002. – 68 с.
13. ЦДАВО України. – Ф. 2201. – Оп.1. – Спр.50. – Арк.17.
14. Донченко С. Ліберали України в уряді гетьмана П. Скоропадського (липень-жовтень 1918 р.) / С. Донченко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 120. – С. 23–26.
15. Гунчак Т. Україна : перша половина XX століття: Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.
16. ЦДАВО України. – Ф. 3876. – Оп.1. – Спр.3. – Арк.55.
17. ЦДАВО України. – Ф.3563. – Оп.1. – Спр.58а. – Арк.9.
18. ЦДАВО України. – Ф.3876. – Оп.1. – Спр.3. – Арк.56.
19. Новий Кабінет Міністрів // Нова Рада. – 1918. – 26 жовтня.
20. Національний конгрес // Нова рада. – 1918. – 8 листопада.
21. Гай-Нижник П. Повалення Гетьманату П. Скоропадського : підготовка та здійснення (1918 р.) / П. Гай-Нижник // Гілея. – 2011. – Вип.48 (№6). – С. 88 – 99.
22. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 413 с.
23. ЦДАВО України. – Ф.1061. – Оп.3. – Спр.12. – Арк.9.
24. Полонська-Василенко Н. Д. Iсторiя України. У 2 т. Т. 2. Вiд середини ХVII століття до 1923 року / Н. ПолонськаВасиленко. – 3–тє вид. – К. : Либідь, 1995. – 608 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Konovalenko , H. B. (2021). State building and political processes during Pavlo Skoropadskyi’s Hetmanate period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 26-31. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1125