Modern normative-legal regulation of appraisal documentation in institutions, organizations, companies: formation, components, directions of development

  • I. V. Savchenko
Keywords: the establishment of the expert commission, expert evaluation documentation, regulations

Abstract

The article is devoted to consideration of legal acts, which are used in the examination of the value of documents in institutions, organizations and enterprises at the present stage. It was identified the basic components of the system of legal acts, disclosed features of the using of legal acts at different stages of the examination of the value of documentation.

References

1. Матяш І. Б. Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії. Діяльність експертних комісій / І. Б. Матяш, З.О. Сендик, Н. М. Христова // Архівознавство / за заг. ред. Я. С. Калакури, І. Матяш. – К., 2002. – С. 163–168.
2. Селіверстова К. Експертиза цінності документів: уточнення поняття та його змісту / К. Селіверстова // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархівів України ; редкол.: І. Б. Матяш [та ін.]. – К., 2009. – Т. 17. – С. 73–81.
3. Селіверстова К. Науково-методичне забезпечення експертизи цінності документів // Архіви України. – К., 2014. – Вип. 4- 5. – С. 131–151.
4. Сельченкова С., Селіверстова К. Експертиза цінності управлінських документів. Науково-методичний посібник / Укрдержархів, УНДІАСД, Спілка архівістів України, Рівнен. осередок САУ – К.; Рівне, 2011. – 170 с.
5. Сельченкова С. Зміни в архівному законодавстві щодо експертизи цінності документів / С. Сельченкова // Бюл. Мін-ва юстиції України. – 2012. – № 5. – С. 25–31.
6. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №15, ст. 86.// Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ.іст. спец. вищ. навч. закл. / . – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – С.149-164.
7. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” [Електронний ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
8. Основные правила работы ведомственных архивов. – М., 1985 [Електронний ресурс] // http://docs.cntd.ru/document/1200005605
9. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2001 р. [Електронний реурс] // http://www.archives.gov.ua/Lawbase/Regulations/2001-pr-2.pdf
10. Основні правила роботи державних архівів. Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства. – К., 2004. – 334 с. [Електронний реурс] //http://www.archives.gov.ua/NB/Regulations_2004.php
11. Правила роботи архівних установ України Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2013 р. [Електронний ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13
12. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004. – [Електронний ресурс]// http://www.arhives.gov.ua/Lav–base/ Regulations/intex.php?order–2007–1004–1.
13. Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації. Зареєстровано в Міністерстві 2013 р. [Електронний ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1062-13
14. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів // Укрдержархів, УНДІАСД Автор. кол.: Сельченкова С. В. (кер. теми), Кузьміна Н. О., Кулешов С. Г. Загорецька О. М, Слизький А. Ю. (Схвалено ЦЕПК протокол № 3 від 30.06.2010) Затв. Мін‟юстом України 12.04.12 № 578/5; зареєстровано в Мін‟юсті України 17.04.12 № 571/20884). – К., 2012. – 286 с.
15. Перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій/ Зареєствровано в Міністерстві юстиції України 2014 р. [Електронний ресурс]// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0873-14
16. Селіверстова К. Науково-методичне забезпечення експертизи цінності документів // Архіви України. – К., 2014. – Вип. 4-5. – С. 131–151.
Published
2021-02-22
How to Cite
Savchenko , I. V. (2021). Modern normative-legal regulation of appraisal documentation in institutions, organizations, companies: formation, components, directions of development. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 323-326. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1111
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines