Ukrainian-Serbian relations of the XVIII - early XX c. in the Soviet writings of the 20‟s – early 50‟s

  • O. V. Skorohod
Keywords: Slavic Studies, Soviet science, historiography, Serbs, Ukrainians, international relations

Abstract

This article attempts to describe the look of Soviet science of the first decades of its existence in the history of Ukrainian-Serbian relations of the XVIII – the beginning of XX c. The author shows how the gradual imposition of Soviet ideology into the realm of history influenced the development of Slavic studies and in particular the history of relations between Ukrainians and Serbians. It was found that the history of Serbian colonization was actively developed by Soviet scientists, while the history of cultural and social contacts between two nations remained on the sidelines of the historiographical process.

References

1. Бобіна О. В. Історіографія історії України : Навчальний посібник / Олег Валерійович Бобіна. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 24 с.
2. Історіографія історії України: Курс лекцій / В. П. Коцур, А. П. Коцур – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 250 с.
3. Рафальсьский О. О. Національні меншини України у ХХ ст.: історіографічний нарис / О. О. Рафальський. – К. : Полюс, 2000. – 447 с.
4. Горяинов А. Н. Советская славистика 1920–1930-х годов / А. Н. Горяинов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. Сборник статей / Отв. Редактор В.А. Дьяков. – М. : Наука, 1981. – С.5-21.
5. Досталь М. Ю. Как Феникс из пепла… (Отечественное славяноведение в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы) / Марина Юьевна Досталь. – М.: “Индрик”, 2009. – 464 с.
6. Гряник В. Історична югославістика в Харківському державному університеті імені О. М. Горького / Вадим Гряник // Украс. – К. : “Темпора”, 2009. – Випуск 4. – С.126-137.
7. Багалій Д. І. Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку / Дмитро Іванович Багалій . – Харків : Союз, 1920 . – 112 с.
8. Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні кінця XVI – початку XIX ст. / Хведір Тітов. – К., 1924. – 433 с.
9. Ткаченко М. Утворення Нової Сербії на запорізьких землях в 1752 р. / Микола Ткаченко // Україна. – 1926. – № 2-3. – С. 146-159.
10. Загоровський Є. О. Запорозько-російська митна політика за часів Нової Січи / Євген Олександрович Загоровський // Юбілейний збірник на пошану академика Д.Й. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п‟ядесятих роковин наукової діяльности. – К., 1927. – С. 806-810.
11. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини і зовнішня торгівля України в ХVІІІ ст. / Микола Тищенко // Історичногеографічний збірник видає комісія для складання Історично-Географічного Словника України / За ред. проф. О. Грушевського. – К. : Всеукр. акад. наук, 1931. – Т. 4. – 224 с. – С. 37-107.
12. Шамрай С. До історії залюднення Степової України в XVIII ст. (Крилівщина і Лизаветчина) / Сергій Шамрай // Записки Історично-Філологічного Відділу ВУАН. – 1929. – Кн. XXIV. – С.207-302.
13. Полонська-Василенко Н.Д. З історії останніх часів Запоріжжя / Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко // Записки Історико-Філологічного Відділу ВУАН. – К.,1926. – Т.9. – С.278-329.
14. Василенкова-Полонська Н. Д. Історики Запоріжжя ХVІІІ ст. / Наталія Дмитрівна Василенкова-Полонська // Юбілейний збірник на пошану академика Д.Й. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п‟ядесятих роковин наукової діяльности. – К., 1927. – С. 811-820.
15. Историк-марксист // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1972. – Т.10 : Ива – Италики. – 592 с.
16. Полонская-Василенко Н. Д. Заселение Южной Украины в середине XVIII ст. / Наталия Дмитриевна ПолонскаяВасиленко // Историк-марксист. –1941. – №5. – С.30-46.
17. Ястребовъ В. Архивъ крепости св. Елисаветы / Владимиръ Ястребовъ // Записки Одесскаго общества исторіи и древностей. – Одесса, 1889. – Т.15. – С.548-593.
18. Ульяновський В. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: сторінками життєпису / Василь Ульяновський // Полонська-Василенко Н. Історія України : У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. – 4-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 672 с. (Репринтне відтворення видання: Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Мюнхен, 1972 – 1976). – С. V – LХХХVІІІ.
19. Polons‟ka-Vasylenko N. D. The settlement of the Southern Ukraine (1734-1775) / N. D. Polons‟ka-Vasylenko. – N.Y., 1955. – 293 p.
20. Назаренко Г. Споконвічна дружба народів Югославії і України / Г. Назаренко // Сучасне і майбутнє. – 1947. – №10. – С.32-36.
21. Голубинскій Е. Краткій очеркъ исторіи Православныхъ Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или МолдоВалашской / Е. Голубинскій. – М. : Въ Университетской Типографіи (Катковъ и Ко), 1871. – 144 с.
22. Скальковскій А. Исторія Новой Сѣчи или послѣдняго Коша Запорожскаго / А. Скальковскій. – 2-е изд. – Одесса : Въ городской тип., 1846. – Ч. ІІ. – 369 с.
23. Клаусъ А. Наши колоніи. Опыты и матеріалы по исторіи и статистикѣ иностранной колонизаціи въ Россіи / А. Клаусъ. – СПб. : Въ тип. В.В. Нусвальта, Литейная №13,1869. – Вып.1. – 455+114 с.
24. Маслов С. З давніх українсько-сербських літературних відносин / Сергій Маслов // Україна. – 1945. – №6. – с.37.
25. Богоявленский С. К. Из русско-сербских отношений при Петре І / Сергей Константинович Богоявленский // Вопросы истории. – 1946. – №8-9. – С.19-41.
26. Богоявленский С. К. Связи между русскими и сербами в ХVІІ-ХVІІІ веке / Сергей Константинович Богоявленский // Славянский сборник. І. Образование Сербского, Польского и Чешского государств. II. Исторические связи славян : [статьи]. – М. : Госполитиздат, 1947. – С. 241-262.
27. Симан Я. Русский народ – вдохновитель и опора южных славян в борьбе за национальную независимость (1845-1878) / Я. Симан. – Киев, 1948. – 195 с.
28. Мидальский Л. И. Русские революционные демократы и славянский вопрос в 60-х гг. ХІХ в. : дис. … канд. ист. наук / Л. И. Мидальский. – Ужгород, 1953. – 237 с.
29. Ярошенко М. М. Русско-сербские отношения в годы первой мировой империалистической войны (от июльского кризиса 1914 г. до разгрома Сербии в 1915 г.) : автореф. дис. на стиск. учен. степени канд. ист. наук / М. М. Ярошенко. – Львов, 1953. – 15 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Skorohod , O. V. (2021). Ukrainian-Serbian relations of the XVIII - early XX c. in the Soviet writings of the 20‟s – early 50‟s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 284-290. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1103
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines