Orthodox denominations Southern Ukraine in the 1990s.: historiography of the problem

  • A. V. Shostak
Keywords: investigations, Orthodox denominations, Church

Abstract

The article provides an overview of the main research ukrainian, foreign and diaspora writers who make it possible to trace the features of formation and development of the Ukrainian Orthodox Church, the Ukrainian Orthodox Church Kyiv Patriarchate, the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Kherson, Mykolayiv, Odessa region during the first decade of independence of Ukraine. The attention to insufficient study of the problem.

References

1. Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковено. – К.: Видавництво “Часопис “Критика”, 2007. – 374 с.
2. Історія релігії в Україні: [у 10-ти т.] / редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – Т. 10. Релігія і Церква років незалежності України / за ред. А. Колодного. – Дрогобич: Коло, 2003. – 616 с.
3. Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы / Н. Митрохин. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 648 с.
4. Хомчук О.О. Церква поза церковною огорожею: розколи і руйнація Української Православної Церкви в пошуках “константинопольського визнання” / О.О. Хомчук. - Чікаґо, Іллінойс, 2002. - 621 с.
5. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке / Д.В. Поспеловский. – М.: Республика, 1995. – 511 с.
6. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ ст.: Монографія / С.І. Здіорук. – К.: Знання України, 2005. – 552 с.
7. Релігія і нація в суспільному житті України й світу / За ред. Л.О. Филипович – К.: Наукова думка, 2006. – 287 с.
8. Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання: монографія / А.В. Арістова. - К.: НТУ, 2007. - 336 c.
9. Єленський В.Є. Релігія. Церква. Молодь / В.Є. Єленський, В.П. Перебенесюк. - К.: А.Л.Д., 1996. - 160 с.
10. Саган О.Н. Вселенське православ‟я: суть, історія, сучасний стан / О.Н. Саган. - К.: Світ знань, 2004. - 910 с.
11. Саган О.Н. Національні прояви православ‟я: український аспект / О.Н. Саган. - К.: Світ знань, 2001. - 255 с.
12. Протоиерей Владислав Цыпин История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды (3-е изд., испр.) / Протоиерей Владислав Цыпин. – М.: Изд-во “Сретенского монастыря”, 2007. – 816 с.
13. Архиєпископ Ігор Ісіченко Історія Христової Церкви в Україні / Архиєпископ Ігор Ісіченко - Х.: Акта, 2003. - 472 с.
14. Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории) / А. Драбинко. - К.: Издание Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2002. – 288 с.
15. Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.) / П.П. Панченко. – К.: Ін-т історії України АН України, 1993. – 49 с.
16. Бондаренко В. Церква й українське суспільство: на новому етапі / В. Бондаренко, В. Єленський // Людина і світ. – 1992. – №3. – С. 19-23.
17. Бондаренко В. Якщо вітер гуляє надворі / В. Бондаренко, В. Єленський // Людина і світ. – 1994. - №1; 2.
18. Єленський В. Релігія і українське суспільство / В. Єленський // Людина і світ. – 1997. - №1-2. – С. 2-15.
19. Єленський В. Відлуння подій 1997-го / В. Єленський // Людина і світ. – 1998. - №1. – С. 2-12.
20. Kuzio T. In Search of Unity and Autocephaly: Ukraine‟s Orthodox Churches‟ / T. Kuzio // Religion, State and Society. – vol. 25, no. 4, 1997. – P. 393-415.
21. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод / упоряд.: В.М. Яворський - Х.: Фоліо, 2005. - 92 c.
22. Опанасюк В. В. Законодавство України про релігію і церкву: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Опанасюк - Суми, 2008. - 107 c.
23. Рибачук М. Проблема реституції церковного майна / М. Рибачук, О. Білоус // Політичний менеджмент. – 2003. – N3. – С. 82-91.
24. Решетніков Ю.Є. Повернення колишнього церковного майна: український і зарубіжний досвід / Ю.Є. Решетніков // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 34. - С. 82-93.
25. Решетніков Ю. Організаційно-інституційне забезпечення державно-конфесійних відносин: вітчизняний та закордонний досвід / Ю. Решетніков // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 23-35.
26. Решетніков Ю. Роль місцевих органів влади в регулюванні державно-конфесійних відносин в Україні / Ю. Решетніков // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 2. - С. 179-189.
27. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні: Зб. наук. матеріалів / за заг. ред..: В. Андрущенка, В. Бондаренка, М. Заковича та ін. – К., 2005. – 174 с.
28. Король В. Просвітницька діяльність Української православної церкви в 90-х рр. ХХ ст. / В. Король // Історія в школі. – 2001. - №8. – С. 39-44.
29. Шпаковськи Л. Становлення і розвиток православних конфесій в Україні в 90–ті роки ХХ ст. Історіографія проблеми / Л. Шпаковськи // Гілея: науковий вісник . - 2013. - №73. - С. 110-114.
30. Перебенесюк В.П. Межконфессиональные отношения и межцерковный конфликт на Украине (Результаты социологического исследования). – К.: Укр. науч. исслед. ин-т проблем молодежи, 1992. – 108 с.
31. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. професора А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.
32. Черній А.М. Релігієзнавство: підручник / А.М. Черній. - 2-ге вид., доповн. - К.: Академвидав, 2008. - 400 c.
33. Лубський В.І. Релігієзнавство: підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. - 2-ге вид. - К. : Академвидав, 2008. - 464 c.
34. Релігієзнавчий словник / ред.: А. Колодний, Б. Лобовик. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 392 с.
35. Новейший словарь религиоведения / Авт.-сост. О.К. Садовников, Г.В. Згурский; под ред. С.Н. Смоленского. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 444 с.
36. Бєлікова Н.Ю. Релігійні конфесії України (кінець 80-х - 90-і роки ХХ століття): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.Ю. Бєлікова – Донецьк, 2001. – 19 с.
37. Смирнов С.А. Православ‟я в контексті сучасних соціально-політичних процесів в Україні (90-ті роки): Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / С.А. Смирнов – К., 2000. – 21 с.
38. Прокопчук Л.В. Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки ХХ ст.: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Л.В. Прокопчук – К., 2005. – 17 с.
39. Рощина Л.О. Православна духовна освіта в Україні (1991 - 2001 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Л.О. Рощина – Х., 2005. – 19 с.
40. Цендра Н.М. Відносини держави і церкви в Україні (1991 - 1996 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.М. Цендра - К., 2011. - 20 с.
41. Білоус О.М. Державно-церковні відносини як об‟єкт політологічного аналізу : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / О.М. Білоус. - К., 2004. - 20 с.
42. Скованные одной ложью. К истории автокефального и филаретовского расколов. Сборник статей, расследований, свидетельств / В. Анисимов. – К.: Пресс-служба УПЦ, 2012. – 400 с.
43. Анисимов В.С. Тернии Второго Крещения / В.С. Анисимов. – К.: Пресс-служба УПЦ, 2012. – 400 с.
44. Карпенко В. Час каміння збирати / В. Карпенко. – К.: Вечірній Київ, 1999. – 256.
45. Могильницька Г.А. Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудословія) / Г.А. Могильницька. - Бровари: Українська ідея, 2008. - 104 с.
46. Могильницька Г. Хроніка великого ошуканства / Г. Могильницька. – Бровари: Українська ідея, 2008. – 84 с.
47. Могильницька Г. Міфотворчість як обґрунтування історичного мародерства / Г. Могильницька. - Нікополь: ТОВ “Принтхаус “Римм”, 2014. – 184 с.
48. Чемерис В. Голгофа українського православ‟я / В. Чемерис. - К.: Поліграфіка, 1998. - 504 с.
49. Зарічний О. Митрополит Філарет / О. Зарічний. - Львів: Логос, 1995. - 176 с.
50. Свято-Троицкая (Греческая) церковь в Одессе (1808-2001 гг.) / под. ред. прот. В. Петлюченко. – Одесса: “Моряк”, 2002. – 279 с.
51. Игумения Серафима. Митропополит Агафангел. Подвиг служения Христу / игумения Серафима. – К.: Мистецтво, 2003. – 352 с.
52. Одесская епархия: [Энц. издание] / автор.-сост. и гл. ред. Ю.И. Бузько. – Одесса: Б. и., 2013. – 368 с.
53. Канонизация Одесских святых. – Одесса: Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, 1995. – 128 с.
54. Горностаев Е.В. По страницам истории православных церквей Херсона: хронол.-истор. описание / Е.В. Горностаев – Херсон, 1998. – 103 с.
55. Заковоротний Д.И. Храмы Прибужья / Д.И. Заковоротний. – Николаев: Издательство ЧП “Гудым И.А.”, 2004. – 201 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Shostak , A. V. (2021). Orthodox denominations Southern Ukraine in the 1990s.: historiography of the problem. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 272-276. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1099
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines