The organizational registration and activity of “Polis‟ka Sich” of T. Bul‟ba-Borovets in investigations of modern native historians

  • V. Z. Uhach
Keywords: “Polis‟ka Sich”., “Olevska” republic, national motion of Resistance, modern historiography, T. Bul‟ba-Borovets

Abstract

Modern historiography review of forming ideological and political platform, legal frameworks of internal life, organizational and military activity of “Polis‟ka Sich” is carried out in the article. Also the specific of relationships with occupation German power, other subjects of national motion of Resistance and conflict background of their mutual relations are exposed. The attempt of estimation of the first stage national motion of resistance under direction of Т. Bul‟ba-Borovets is carried out. Perspective directions of research of separate aspects of the declared scientific theme are outlined.

References

Зашкільняк Л. Виклики XXI ст. й сучасна українська історіографія / Л. Зашкільняк // Україна-Європа-Світ. Міжнар. зб наук. праць. Серія: Історія, міжнар відн. – Вип. 14. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 24-34.

Українська історіографія на зламі XX-XXI століть: здобутки і проблеми: колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка / Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2004. – 405 с.

Борчук С. Проблематика українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни на сторінках енциклопедичних і бібліографічних праць. [Електронний ресурс]. –

Патриляк І. К. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни: автореф. дис… докт. іст. наук: 07.00.01. / І. К. Патриляк - Київ: Б. в., 2012. – 36 с.

Дзьобак В. В. Бульбівці (“Перша УПА”). В кн.: Організація українських націоналістів і українська повстанська армія. Історичні нариси / Дзьобак В. В., Іллюшин І. І., Касьянов Г. В…[та ін.]. Відп. ред. Кульчицький С. В. НАН України, Ін-т історії України. – К.: Наукова думка, 2005. – 494 с.

Дзьобак В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.): Монографія. / В. Дзьобак; НАН України. Інститут історії України. – К., 2002. – 261 с.

Стельникович С. В. Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941-1944 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. / С. В. Стельникович; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К.: Б. в., 2008. – 15 с.

В‟ятрович В. Тарас Боровець. Отаман, загублений у часі. / Історія з грифом “Секретно”. Архіви КДБ розповідають. / Центр дослідж. визволь. руху. – Львів: Часопис, 2012. – 240 с.

Скокова Н. Д. Конфронтація сил: Т. Бульба-Боровець і М. Лебедь.

Стельникович С. В. Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності української повстанської армії Т. Бульби-Боровця. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eprints.zu.edu.ua/6530/1/ВДПУ.pdf.

Стельникович С. В. Інформаційно-пропагандистські видання бульбівського руху. [Електронний ресурс].

Дзьобак В. В. Деякі аспекти діяльності українських самостійницьких сил у роки Другої світової війни / В. В. Дзьобак // Вісник Черкаського університету. Серія “Історичні науки”. – 2011. - № 202. – Ч. 2. – С. 107-112.

Стельникович С. В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис / С. В. Стельникович. – 2-е вид. виправ. і допов. – Житомир: Полісся, 2010. – 392 с.

Ленартович О. Ю. Національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни: монографія / О. Ю. Ленартович; Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України, Волинський нац-ний ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк: Волинський нацний ун-т ім. Л. Українки, 2011. – 410 с.

Ленартович О. Ю. “Поліська січ” Т. Бульби-Боровця на завершальному етапі боротьби (березень 1942-жовтень 1943 рр.) / О. Ю. Ленартович // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2007. – Вип. 13. – С. 113 - 118.

Кентій А. В. Нариси історії організації українських націоналістів в 1941-1942 рр. / А. В. Кентій; НАН України. Інститут історії України. - К., 1999. – 201 с.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів: Б. в., 1993. – 657 с.

Стельникович С. В. Діяльність Бульби-Боровця по організації “Поліської січі” в світлі історіографічних джерел. [Електронний ресурс].

Шайкан В. Український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни: анатомія стратегічного напрямку / В. М. Шайкан // Галичина. – 2008. – № 14. – С. 45-57.

Oльховський І. Чи була “Поліська Січ” колабораціоністським військовим формуванням? / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poliskasich.org.ua/?p=634.

Перші оунівські “армії” та “Поліська Січ” отамана Бульби. В кн.: Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / [І. К. Патриляк, М. А. Боровик]. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2010. – 590 с.

Друга світова війна в пам‟яті України (За матеріалами Українського інституту національної пам‟яті) / [Упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець]. – К. – Ніжин: Видавець: ПП Лисенко М. М., 2010. – 247 с.

В‟ятрович В. Тарас Боровець. Отаман, загублений у часі. / Історія з грифом “Секретно”. Архіви КДБ розповідають. / Центр досліджень визвольного руху. – Львів: Часопис, 2012. – 240 с.

Бульба-Боровець Т. Документи. Статті. Листи / [Вступна стаття, упорядн., заг. ред. В. Сергійчука]. – К.: Сергійчик М. І., 2011. – 816 с.

Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942-1943). / В. Косик. У 4-х т. - Т. 3. – Львів: Ін-т укр-ва ім. М. Грушевського НАН України, 1999. – 384 с.

Білас І. Під видом бандитів УПА. / І. Білас. – Трускавець: Франкова криниця, 1992. – 15 с.

Ольховський І. Якою була чисельність “Поліської Січі” – УПА – УНРА? Чи воювали бульбівці проти німців? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: хъhttp://poliskasich.org.ua/?p=634.

Стельникович С. В. Газета “Гайдамака” як пресове видання Поліської Січі (вересень –листопад 1941 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eprints.zu.edu.ua/11146/1/5.pdf.

Published
2021-02-22
How to Cite
Uhach , V. Z. (2021). The organizational registration and activity of “Polis‟ka Sich” of T. Bul‟ba-Borovets in investigations of modern native historians. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 268-272. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1098
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines