Legislative regulation of the Orthodox Churches building in the South of Ukraine during the reign of Alexander II

  • O. Koval Berdyansk State Pedagogical University
Keywords: Orthodox Church, legislation, church building, Southern Ukraine, Russian Empire

Abstract

The article is devoted to the study of the legal regulation of the Orthodox Church building in the Southern Ukrainian region during the era of Russian Emperor Alexander II (1855-1881). Belonging of the Southern Ukraine to the absolutist centralized Russian Empire predetermined the great dependence of all aspects of its ecclesiastical life, including Church construction, from the official St. Petersburg. Therefore, to understand the processes that took place in the region during the imperial period, it is extremely important to study their legislative regulation. Already at the dawn of his reign, Alexander II made symbolic steps regarding the construction of Churches on the Crimean peninsula, which fixed in the public opinion the myths, which are still actively used by the followers of the «Russian world». The period of Alexander II’s rule was marked by changes in the procedures for obtaining permission for Church construction, which had the trend of transferring part of the authority from the Synod to the diocesan bishops, with the parallel preservation of the line for detailed regulation and strict control over all requirements for the bureaucratic procedure and architecture. Changes in the Church network of Southern Ukraine in the second half of the Alexander’s era were significantly influenced by, on the one hand, the specifics of the implementation of the law of 1869, which was aimed at reducing the number of parishes, and, on the other hand, the growth of the population and the network of settlements in the region in conditions of modernization.

References

1. Еременко Н.Н. Регламентация центральной государственной властью взаимоотношений военного и епархиального духовенства (Южная Украина 1775-1856 гг.). Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. Невинномысск: НГГТИ, 2011. С. 250–255.
2. Константінова В. Особливості конфесійного життя південноукраїнського «міського простору» 1861–1904 років. Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Л.: Інститут релієзнавства – філія Львівського музею історії релігії: вид-во «Логос», 2011. Кн. 1. С. 377–384.
3. Константінова В. Специфіка релігійного життя південноукраїнських міських поселень другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: статистичний аспект. Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т. 21. К., 2010. С. 240–248.
4. Лиман І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775–1861). Запоріжжя: РА «Тандем–У», 2004. 400 с.
5. Лиман І. Державне регулювання та практика храмового будівництва на півдні України (1800–1860 рр.). Український історичний збірник. 2005. Вип. 8. К.: Інститут історії України НАН України, 2005. С. 173–182.
6. Лиман І. Імперська влада і розвиток системи освіти на території Катеринославської єпархії (перша чверть ХІХ ст.). Україна модерна і сучасна (історія, історіографія та джерелознавство). Дніпропетровськ, 2004. С. 63–68.
7. Лиман І. Мотивація дій органів влади в питанні облаштування православних релігійних споруд. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип. 10. Запоріжжя: Просвіта, 2003. С. 10–14.
8. Лиман І. Особливості процедури влаштування храмів у населених пунктах Слов’янської та Херсонської єпархії. Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 4. Дніпропетровськ: НГУ, 2007. С. 114–120.
9. Лиман І. Православна церква на півдні України (1775-1861 рр.): дис. ... доктора іст. наук: 07.00.01. Запоріжжя, 2005. 590 с.
10. Лиман І. Регламентація діяльності парафіяльного духовенства Південної України в 30-і роки ХІХ ст. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району». Нікополь, 10 – 11 жовтня 2002 року. Нікополь-Запоріжжя-Херсон: РА «Тандем–У», 2002. С. 98–105.
11. Лиман І. Регулювання взаємин адептів офіційної церкви зі старообрядцями та сектантами на півдні України (остання чверть XVIII – середина ХІХ ст.). Література та культура Полісся. Вип. 27. Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. Ніжин: НДПУ, 2004. С. 52–58.
12. Лиман І. Регулювання відмежування підцерковної землі на півдні України в останній чверті XVIII – 1-й пол. ХІХ ст. Історична наука: проблеми розвитку: Матеріали Міжнародної конференції. Давня та нова історія України. Луганськ: СНУ, 2002. С. 61–66.
13. Лиман І. Регулювання законодавчими документами питань задоволення релігійних потреб військових на півдні України в 1843 – 1853 рр. (на матеріалах Повного зібрання законів Російської імперії). Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип. 12. Запоріжжя, 2004. С. 3–11.
14. Лиман І. Регулювання порядку формування лав чернецтва південноукраїнських монастирів (1775–1861). Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип. 15. Запоріжжя, 2005. С. 12–18.
15. Лиман І. Регулювання шлюбних відносин на півдні України в перші роки існування Слов’янської та Херсонської єпархії. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип. 14. Запоріжжя: Прем’єр, 2005. С. 10–17.
16. Лиман І. Церковне будівництво на Запорозьких Вольностях. Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва. Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького. Запоріжжя, 1993. С. 72–75.
17. Лиман І. Церковне будівництво на півдні України 1775-1800 рр. (за матеріалами Державного архіву Дніпропетровської області). Спадщина. Вип. 4. Дніпро: ЛІРА, 2018. С. 100–110.
18. ПСЗРИ. Собр. ІІ. Т. ХХХI. Отд. І. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1857. 1110 с.
19. ПСЗРИ. Собр. ІІ. T. XXXIII. Отд. I. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1860. 802 с.
20. ПСЗРИ. Собр. ІІ. T. XXXVIII. Отд. I. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1866. 940 с.
21. ПСЗРИ. Собр. ІІ. Т. ХХХIV. Отд. I. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1861. 342 с.
22. ПСЗРИ. Собр. ІІ. Т. XVІ. Отд. I. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1842. 921+11 с.
23. ПСЗРИ. Собр. ІІ. T. XХХІХ. Отд. I. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1867. 973 с.
24. ПСЗРИ. Собр. ІІ. T. XL. Отд. I. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1867. 991 с.
25. ПСЗРИ. Собр. ІІ. T. XL. Отд. ІI. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1867. 415+504+46 с.
26. ПСЗРИ. Собр. ІІ. T. XLIV. Отд. I. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1873. 962 с.
27. Шугальова Інна Михайлівна. Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині ХІХ ст.: дис... канд. історичних наук: 07.00.01. Запоріжжя, 2005. 230 с.
28. Состав епархии Херсонской. Херсонские епархиальные ведомости. 1860. № 1. С. 3–5.
29. Извлечение из Всеподданнейшего отчета Обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1881 г. СПб.: в Синодальной типографии, 1883. 194+125 с.
30. Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1856 год. СПб.: в Синодальной типографии, 1857. 10+109+ІІІ с.
Published
2019-12-29
How to Cite
Koval, O. (2019). Legislative regulation of the Orthodox Churches building in the South of Ukraine during the reign of Alexander II. Zaporizhzhia Historical Review, 1(53), 49-53. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/109