The methodology of the study of civil society: problematic aspects

  • D. S. Kostyuk
Keywords: ideal type, structure, NGOs, government, civil society, history, method, methodology

Abstract

The main methodological problems facing researchers of civil society are identified. Tendencies of development of methodological problems of civil society, the author offered recommendations for optimization studies of this problem are abalyzed. Developed by suggestions for improving the methods and methodology of studying civil society. Civil society examined with diversity in all its manifestations as one of the biggest problems that determined the course of the last two centuries of European history.

References

1. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. / Пер. и прим. Ф. А. Петровского (“Об ораторе” [с.75-272]), И.П. Стрельниковой (“Брут, или о знаменитых ораторах” [с. 253–328]), М. Л. Гаспарова (“Оратор” [с. 329–384]) / Под ред. М. Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1972. – 472 с.
2. Стельмах С. Теорія історії Райнгарта Козеллека: традиції та інновації освоєння світу історії / С. Стельмах // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В.Смолій; відп. ред. І.Колесник. – Вип.2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Ч.1. – С. 68-87.
3. Рибалкін А. Теоретико-методологічні проблеми трансформації концепції громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Рибалкін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 49-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdduvs_2012_3_9.pdf
4. Гриневич В. Теоретико-методологічні підходи до визначення взаємостосунків між державою і громадянським суспільством в зарубіжній науковій думці [Електронний ресурс] / В. В. Гриневич // Публічне управління: теорія та практика. - 2014. - Вип. 1. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pubupr_2014_1_15.pdf
5. Сидоренко С. Теоретико-методологічні засади пізнання глобального громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2012. - Вип. 51. - С. 87-100. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2012_51_10.pdf
6. Ионин Л. Теоретико-методологические основы изучения гражданского общества [Електронний ресурс] / Л. Ионин. – Режим доступу: http://www.civisbook.ru/files/File/Ionin_L_G.pdf
7. Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р. Козеллек ; пер. з нім.: В. Швед; наук. ред.: С. Стельмах. – Київ : Дух і літера, 2005. – 375 с.
8. Ассманн А. Рефреймируя память. Между индивидуальными и коллективными формами конструирования пришлого [Електронний ресурс] / А. Ассманн; пер. Дячкина П. – Режим доступу: http://gefter.ru/archive/11839
9. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: монографія / А. Колодій. – Львів: Червона Калина, 2002. – 272 с.
10. Черноусова Л. Основные концепции гражданского общества: методологический аспект / Л. Черноусова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2012. № 4 (18): в 2-х ч. Ч. II. - C. 203-206.
11. Алексеева Л. Гражданское общество и судебная власть [Елетронний ресурс] /Л. Алексеева. – Общая тетрадь, 2009. – № 1 (47). – С. 7-17 – Режим доступу: http://www.civisbook.ru/files/File/Alekseeva_47.pdf
12. Вебер М. Исследования по методологии наук – М.: ИНИОН, 1980.
13. Борисова В. Ресурси розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні: методологічні засади дослідження [Електронний ресурс] / В. О. Борисова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2013. – Т. 21, вип. 23(4). – С. 129-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/vdufsp_2013_21_23(4)__22.pdf
Published
2021-02-22
How to Cite
Kostyuk , D. S. (2021). The methodology of the study of civil society: problematic aspects. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 219-225. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1085