Social and Cultural Life of the Germans of Volyn in 1920-1930s

  • Yu. V. Kramar
Keywords: Provincial Administration, Protestantism, school education, German minority, Volyn

Abstract

This article analyzes the forms of social and cultural life of the Germans of Volyn in the interwar period. We emphasize the role of the non-governmental organizations in the protection of the national and cultural rights of the German minority. A special attention is drawn to the relations between the local German community and Provincial Administration. We also shed light on some aspects of the Polish state policy concerning the German population of Volyn and the results of this policy. Finally, we point out the role of the German-speaking schooling and religion (Protestantism) in the preservation of ethnic and cultural identity of the Volyn Germans.

References

1. Костюк М. П. Німецькі колонії на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / М. П. Костюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 384 с.
2. Кулинич І. М. Німецькі колонії на Україні (60-ті роки XVIII ст. – 1917 р.) / І. М. Кулинич // Укр. іст. журн. – 1990. – № 9. – С. 18–30.
3. Надольська В. Німці на Волині: етапи розвитку діаспори і сучасне національно-культурне відродження / В. Надольська // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. Вип. 16 / ред. А. Г. Слюсаренко. – К. : УНІСЕРВ, 2004. – С. 114–119.
4. Панасюк В. Німецькомовне шкільництво на Волині у 1928–1939 роках: чинники та межі політики державного толерування / В. Панасюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Іст. науки. Ювіл. вип. − 2007. – № 1. – С. 160–170.
5. Панасюк В. Німецькомовне шкільництво на Волині у 1928–1939 роках: дилеми етатизації / В. Панасюк // Українська історична наука на шляху творчого поступу : [доп. та повідомл.]. У 3 т. Т. 2 / голов. ред. Л. Винар, І. Коцан. – Луцьк : [б. в.], 2007. – С. 224–229.
6. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzesnia 1921 r. Mieszkania. Ludnośc. Stosunki zawodowe. Województwo Wołyńskie. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1926. – T. XXIII.
7. Drugi powszechny spis ludności z dnia 7 grudnia 1931. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe. Województwo Wołyńskie. – Warszawa, 1938. – Z. 70.
8. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (далі: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityczno-Ekonomiczny, Wydzyal Prasowy, sygn. 25766.
9. Cichocka-Petrazycka Z. Żywioł niemiecki na Wołyniu / Zofia Cichocka-Petrazycka. – Warszawa, 1933.
10. Mauersberg S. Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939 / S. Mauersberg. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Ossolineum, 1968. – 230 s.
11. Держархів Волинської обл., ф. 296. оп. 1, спр. 23.
12. Madajczyk Cz. Dokumenty w sprawie polityki narodowościowej władz polskich po przewrocie majowym / Cz. Madajczyk // Dzieje Najnowsze. - 1972. - Z.3. - S.136-159.
13. Iwanicki M. Polityka oświatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918–1939 / M. Iwanicki. – Warszawa : Państwowe wydawnictwo Naukowe, 1978. – 436 s.
14. Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawchych // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1932. – № 33. – Poz. 343. – S. 545–546.
15. AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pubicznego (далі: MWR i OP), Widział Szkolnictwa Powszechnego, Sygn. 162.
16. Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 18, спр. 1606.
17. Держархів Волинської обл., ф. 296, оп. 1, спр. 2.
18. Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9, спр. 4671.
19. Dąbrowski R. Mniejszość niemiecka w Polsce i jej działalność społeczno-kulturalna w latach 1918–1939 / Robert Dąbrowski. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1982. – 201 s.
20. Monografia stosunków wyznaniowych w województwie Wołyńskiem. – Łuck, 1936. – 152 s.
21. Костюк М. П. Немецкое хуторное хазяйство на Волыни (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.) / М. П. Костюк // Немцы в контексте отечественной истории: общин проблемы и региональные особенности : матер. Междунар. науч. конф. – М. : [б. и.], 1999. – С. 39–51.
22. Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 18. спр. 1599.
23. Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 19, спр. 56.
24. Держархів Волинської обл., ф. 296, оп. 1, спр. 55.
Published
2021-02-22
How to Cite
Kramar , Y. V. (2021). Social and Cultural Life of the Germans of Volyn in 1920-1930s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 170-177. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1077