Formation and activities of All-Ukrainian Association of Seed (1922-1928)

  • R. N. Hilyazetdinov
Keywords: agricultural research case, agriculture, seed, People‟s Commissariat of Land Affairs of the USSR, All-Ukrainian Association of Seed

Abstract

The article is dedicated to the formation and main stages of functioning of one of the main centers in the field of seed in USSR – All-Ukrainian Association of Seed. The role and contribution of the People‟s Commissariat of Land Affairs of the USSR in the process are observed. Author pays attention on the achievements of this creative union for the purposes of domestic agriculture.

References

1. Грищенко Т. Р. Науково-організаційна діяльність Сільськогосподарського вченого комітету України у галузі рослинництва / Т. Р. Грищенко // В. І. Сазанов  розбудовник вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи та громадянин : матеріали круглого столу, 28 листоп. 2014 р., м. Полтава / М-во аграр. політики і продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН ; редкол. : В. І. Аранчій,
В. А. Вергунов, О. П. Анікіна [та ін.].  Полтава, 2014.  С. 4850.
2. Василюк П. М. Еволюція вітчизняного сортовипробування: стан наукової розробки / П. М. Василюк // Історія науки і біографістика [Електронний ресурс]. – 2013. – № 3–4. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2013-3/4.pdf
3. Грищенко Т. Р. Становлення та перші державотворчі здобутки Всеукраїнського насіннєвого товариства у 1922–1923 роках / Т. Р. Грищенко // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 49. – С. 64–68.
4. Грищенко Т. Р. Всеукраїнське товариство насінництва (1922–1928 рр.) / Т. Р. Грищенко // Паросток. – К., 2013. – С. 18–19.
5. Піпан Х. М. Всеукраїнське товариство насінництва: історія заснування, структура та напрями діяльності / Х. М. Піпан // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VIII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 21 трав. 2013 р. – К., 2013. – 101–104.
6. Відчит про діяльність Всеукраїнського товариства насінництва. – Х., 1923. – 70 с.
7. З діяльності Всеукраїнського Т-ва Насінництва. План роботи Т-ва на 1924/25 р. // Вісник Народного комісаріату земельних справ. – 1925. – Ч. 1–2. – С. 50–51.
8. Вергунов В. А. Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва : становлення та діяльність (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / УААН, ДНСГБ ; В. А. Вергунов, О. Ф. Глоба ; наук. ред. В. А. Вергунов, В. П. Петренкова. – Х., 2004. – 171 с.; порт. – (Іст.-бібліогр. сер. “Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії” ; кн. 6).
Published
2021-02-22
How to Cite
Hilyazetdinov , R. N. (2021). Formation and activities of All-Ukrainian Association of Seed (1922-1928). Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 167-170. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1076