Terrorism and political thought of Naddnipryans‟ka Ukraine in the late 70-ies of the XIX century

  • S. A. Shchur
Keywords: society, zems‟kyj movement, Ukrainophiles, narodnytstvo, terrorism, Naddnipryans‟ka Ukraine

Abstract

Author of the article explains the reasons of acts of terror committed by revolutionary disposed narodniks in the late 1870s. The article also reflects both the conditions and circumstances under which a shift to political attacks on individual authorities was being done, as well as their reasons. The author generally outlines the initial stage of terrorist directions in the revolutionary movement of Naddnipryans‟ka Ukraine. The main focus in the publication is done upon the analysis of Naddnipryans‟ka Ukraine social and political thought relation to the spread of violence in the political life of the Russian Empire, in particular, the reaction and relation of the community representatives and figures of zems‟kyj movement.

References

1. Волковинський В.М. Революційний тероризм в Російській імперії і Україна (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В.М. Волковинський, І.В. Ніконова. – К.: Старий світ, 2006. – 416 с.
2. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. Відповід. ред. В.А. Смолій. – К.: Наукова думка, 2002. – 922 с.
3. Рудько М.П. Революційні народники на Україні (70-ті роки ХІХ століття). / М.П. Рудько. – К.: Видавництво Київського університету, 1973. – 206 с.
4. Світ модерної України кінця XVIII – початку XX століття: збірник наукових праць / Сергій Іванович Світленко. – Дніпропетровськ: Герда, 2007. – 457 с.
5. Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: теоретичні проблеми джерелознавства та історії / Світленко С.І. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. – 240 с.
6. Катренко А.М. Український національний рух ХІХ ст. Частина ІІ. 60-90-ті роки ХІХ ст.: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів / А.М. Катренко. – К., 1999. – 189 с.
7. Побірченко Н. До історії взаємин М. Драгоманова та Київської громади в контексті українського культурнопросвітницького руху (друга половина ХІХ ст.) / Н. Побірченко // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – Вип.1. – С. 17-32.
8. Щербина П.Ф. Судова розправа царизму над революційними народниками на Правобережній Україні / П.Ф. Щербина // Наукові праці історичного факультету Кам‟янець-Подільського державного педагогічного інституту. – 1996. – Т.2. – С.60-69.
9. Лион С.Е. От пропаганды к террору (Из одесских воспоминаний семидесятника) / С.Е. Лион // Каторга и ссылка. – 1924. – Книга 12. – С. 9-24.
10. Фроленко М.Ф. 1881 год / М.Ф. Фроленко. – Москва: Издательство всесоюзного общества политкаторжан и сс.-поселенцев, 1925. – 16 с.
11. Воспоминания Льва Тихомирова / Вступительная статья В.Н. Фигнер. – Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1927. – 688 с.
12. Дебогорий-Мокриевич В. Воспоминания / В.Дебогорий-Мокриевич. –СПб: Свободный труд, 1906. –591 с.
13. Цымрина Т.В. Валериан Андреевич Осинский / Т.В. Цымрина // Альманах современной науки и образования. – 2010. – №2(33). – часть 1. – С. 74-76.
14. Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов / В. Богучарский. – М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1912. – 390 с.
15. Інститут рукопису НБУ ім. В. Вернадського. Відділ рукописів. – Ф. Х. –Спр.17375-17376. Житецький Ігнатій. Спогади В.К. Дебогорія-Мокрієвича. – Арк. 5.
16. Попов М.Р. Записки землевольца / М.Р. Попов. – Москва: Издательство всесоюзного общества политкаторжан и сспоселенцев, 1933. – 467 с.
17. Стеблин-Каменский Р.А. Григорий Попко / Р.А. Стеблин-Каменский // Былое. – 1907. – №5. – С. 179- 204.
18. Хроника социалистического движения в России. 1878-1887. Официальный отчет. – М.: б.и., 1906. – 367 с.
19. Дейч Л. Валерьян Осинский (К 50-летию со дня казни) / Каторга и ссылка. – Книга 54. – 1929. – С. 7-43.
20. Центральний державний архів України у м. Києві. – Ф.316. – Оп.1. – Спр.35. – на 339 арк.
21. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля / И.И. Петрункевич // Архив русской революции: В 22 Т. – Т. 21-22. – Москва: Терра, 1993. 424 с.
22. Яковлєв Ю.О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) / Ю.О. Яковлєв // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – С. 155-177.
23. Чорна Л.В. Громадівський рух 60-70-х рр. ХІХ ст. у контексті українського національного відродження [Електронний ресурс] / Л.В. Чорна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2007. – Вип.12. Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-11111.html
24. Побірченко Н. До історії взаємин М. Драгоманова та Київської громади в контексті українського культурнопросвітницького руху (друга половина ХІХ ст.) / Н. Побірченко // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – Вип.1. – С. 17-32.
25. Шип Н.А. Культурно-національне питання на Україні у ХІХ ст. / Н.А. Шип // УІЖ. –1991. –№3. – С. 25-33.
26. Нахлік Є.К. Пантелеймонт Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. / НАН України. Львівське віділення Інституту літератури ім.Т.Г. Шевченка. Вип. 11-12. – К.: Український письменник, 2007. – Т.2: Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. – Вип.12. – 462 с.
27. Смолій В.А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довід. / В.А. Смолій, Ю.А. Пінчук, О.В. Ясь. – К.: Вища школа, 2005. – 543 с.
28. Костомаров Н. Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своему петербургскому приятелю [Електронний ресурс] / Николай Иванович Костомаров. – Режим доступу: http://www.orwell.ru/library /others/Skotskoj_Bunt/russian/r_sb
29. Рахно О. Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Рахно // Сіверянський літопис. – 2012. – №5-6. – С.131-138.
30. Демченко Т. Софія Русова про революціонерів-народовольців / Т. Демченко // Сіверянський літопис. – 2012. – №3-4. – С.129-133.
31. Русов О.О. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, вступна стаття, коментарі О.Я. Рахна. – Чернігів: Десна Поліграф, 2011. – 320 с.
32. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874-1885): У 2-х Т. – Т.1. (1874-1879) / О.Ф. Кістяківський. – К.: Наукова думка, 1994. – 648 с.
33. Інститут рукопису НБУ ім. В. Вернадського. Відділ рукописів. – Ф. 61. – Спр. 162. – 2 арк.
34. Лиса О.І. Політичні настрої інтелігенції Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 “Історія України” / О.І. Лиса. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 23 с.
35. Козуб Л.В. Загальноросійський радикально-демократичний (народниць-кий) рух в оцінці М.П. Драгоманова / Л.В. Козуб // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. – 2001. – Випуск 55. – С.47-51.
36. Заверющенко Н.С. Михайло Драгоманов і газета “Вольное слово” (1881-1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук: 10.01.08 / Заверющенко Н.С. –Харків, 2005. – 16 с.
37. Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова. – Париж. – 1906. – Т.2. – 874 с.
38. Драгоманов М.П. Терроризм и свобода, муравьи и корова. Ответ на ответ “Голоса” / М.П. Драгоманов. – Женева. – 3 июля 1880. – 16 с.
39. Драгоманов М.П. За что старика обидели и кто его обижает!? (Размышления по делу Трепова) / M. Dragomanow. – Женева: Громада, 1878. – 16 с.
40. Сербин Р. Сергій Андрійович Подолинський (1850-91). Бібліографія / Р. Сербин // Український історик. – 1986. – №3-4. – С. 136-144.
41. Сарбей В.Г. [рецензія на книги] Злупко С.М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер. – Львів: Каменяр, 1990. – 192 с.; Сергій Подолинський. Вибрані твори. Упорядник Роман Сербин. – Монреаль (Канада): Українське історичне товариство, 1990. – 208 с. // УІЖ. – 1992. – №2. – С. 153-156.
42. Рудько М.П. Революційне народництво 70-х років XIX ст. і українські “Громади” (Лист С.А. Подолинського про “українську соціально-демократичну партію”) / М.П. Рудько // УІЖ. – 1968. – № 9. – С.126-134.
43. Остропольська М.В. М.І. Павлик і С.А. Подолинський: ідейні взаємозв‟язки / М.В. Остропольська // Грані. – №5(73). – 2010. – С.13-16.
44. Громада. №1. / Впорядкована Михайлом Драгомановим. – Geneve: [H. Georg.] “Громада”, 1878. – 101 с.
45. Івасюта М.К. А.І. Пашук Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського / М.К. Івасюта, М.М. Кравець // УІЖ. – 1966. – №11. – С. 155-156.
46. Подолинський С. Соціялізм, нігілізм та тероризм. Відповідь “старому російсьому соціялістови” / С. Подолинський // З починів українського соціялістичного руху. Михайло Драгоманов і женевський соціялістичний гурток. Відень: б.в., 1922. – С. 184-185.
47. Марцинішин Ю.Д. Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського / Ю.Д. Марцинішин, В.К. Мотуз // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2012. – №4 (51). – С. 67-75
48. Сергій Подолинський. Листи та документи / Упорядники: Р. Сербин, Т. Слюдикова. – К., 2002. – 422 с.
49. Котельницький Н. Громадсько-політичні ініціативи І.І. Петрункевича кінця 70-х років ХІХ століття / Н. Котельницький // Український історичний збірник. – 2009. – Вип. 12. – С.131-136.
50. Мироненко О. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої європейської моделі судової конституційної юстиції (До питання про пріоритети і відновлення історичної справедливості у юридичній науці і практиці) / О. Мироненко // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №4(23). – С.79-96.
51. Российский либерализм: идеи и люди / 2-е изд., испр. и доп., под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы М.: Новое издательство, 2007. – 904 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Shchur , S. A. (2021). Terrorism and political thought of Naddnipryans‟ka Ukraine in the late 70-ies of the XIX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 155-161. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1073