Social and political preconditions of Russian nationalism in Ukraine

  • O. M. Obersht
Keywords: the principle of “nationality”, Russification, national project, Russian nationalism

Abstract

The article discuss the features of the social and political development on subordinate of Russia Ukrainian territories, which led to the emergence of Russian nationalism. Key aspects of imperial power on the Ukrainian lands in the second half of the nineteenth century, as one of the main reasons for the spread of Russian nationalist ideas are considered in the article. Author emphasizes on ways of counteraction the Russian national project to the Ukrainian and Polish nations projects in Ukraine in the second half of the nineteenth century.

References

1. Вульпіус Р. Релігія та нація: унійна церква, православ‟я та “держава-протектор Росія” / Р. Вульпіус // Україна. Процеси націотворення / Упор. А. Капеллер; пер. з нім. – К.: К.І.С., 2011. – С. 97-110.
2. Гаухман М. В. Репресивна діяльність адміністративно-поліційних органів влади Російської імперії в національній політиці на Правобережній Україні (1905 - 1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / М. В. Гаухман; МОНМС України, ДЗ “Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. – Луганськ, 2012. – 20 c. – укp.
3. Гаухман М.В. Концепція “національних проектів” у дослідженні національної політики на Правобережній Україні (1905-1914 рр.) / М.В. Гаухман // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - №23 (210). – 2010. – С. 190-201.
4. Грицак Я. Дилеми українського націотворення, або Ще раз про старе вино у нових міхах / Я. Грицак // Український гуманітарний огляд. – Вип. 4 (2000). – С. 22-23.
5. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX-XX ст. / Я. Грицак. – Київ: Генеза, 1998. – 249 с.
6. Євсєєва Т. Церковна еліта та її роль у формуванні політичної самосвідомості в Україні / Т. Євсєєва // Укр. істор. журнал. – 1999. - №2. – С. 89-103.
7. Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання / Жаботинський В. – К., 1991. – С. 68.
8. Западные окраины Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 608 с.
9. Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи / А. Каппелер // Миллер А. И. (ред.). Россия–Украина: история взаимоотношений. – М., 1997. – С. 125-144.
10. Крижанівський О. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України XVIII – перша половина XIX ст. / О. Крижанівський. – Київ, 1991. – 127 с.
11. Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / І. Лисяк-Рудницький // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Том І / Пер. з англ. M. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. – Київ: Основи, 1994. – 554 с.
12. Миллер А. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования / А. Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 248 с.
13. Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ века) / А. И.Миллер. – СПб.: Алетейя, 2000. – 260 с.
14. Напоминание волынскому духовенству // Архипастырские послания и наставления высокопреосвященнейшего Антония, архиепископа Волынского и Житомирского пастырям и пастве волынской с июня месяца 1902 года по октябрь 1913 года. – Почаев: Типография Почаево-Успенской лавры, 1913. – С. 73.
15. Опря А. Ліквідація уніатської церкви на Поділлі наприкінці XVIII – на початку XX ст. // Наукові праці Кам‟янецьПодільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Т 3 (5). – Кам‟янець-Подільський, 1999. – С. 89-95.
16. Пихно Д.И. Заметки / Д.И. Пихно // Киевлянин. – 1907. – № 114. – С. 1
17. Россия – Украина: история взаимоотношений. Отв. редакторы: Миллер А. И., Репринцев В. Ф., Флоря Б. Н. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. – 248 с.
18. Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер;пер з нім. – К.: К.І.С., 2011. – 416 с.
19. Цит за: ДАРФ. – Ф.102. – Оп.ОВДП. – Спр.168. – Арк. 32 // Турченко Г.Ф. Національні і територіальні тенденції в Україні напередодні Першої світової війни // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 2002. – Вип. ХV. – С. 64.
20. Цит. за: Vulpius R. Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung 1860-1929. – Wiesbaden, 2005 // Штруве К. Селяни та українська нація в Австро-Угорській монархії та Російській імперії // Україна. Процеси націотворення / Упор. А. Капеллер; пер. з нім. – К.: К.І.С., 2011. – С. 173.
21. Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Пер. з англ. Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука, Я. Стріхи, Д. Матіяш та Х. Чушаак. – К.: Дух і Літера, 2013. – 552 с.
22. Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави // Сучасність. – 1996 – № 11. – С. 74–87; № 12. – С. 53–65.
23. Die ukrainische und litauische Nationalbewegung – ein Vergleich // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Історично-філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. – Львів, 1998. – С. 281- 290.
Published
2021-02-22
How to Cite
Obersht , O. M. (2021). Social and political preconditions of Russian nationalism in Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 135-140. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1068