Zheniv and Shaniv: to the question of the identification of settlements in Early Modern times on the example of two villages of L’viv land of Rus’ Voivodeship

  • B. Smereka Lviv branch of the M.S.Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies
Keywords: Shaniv, Zheniv, settlement identification, disappeared village, L’viv land, Rus’ Voivodeship

Abstract

The article deals with the documents, that allow to identify and resolve a systematic error in the identification of two settlements in L’viv land of Rus’ Voivodeship – the villages of Zheniv (Żeniów) and Shaniv (Szaniów), which are often equated in the scientific literature. In the second half of the 16th century these villages had different owners: the first village was owned by the families of Stefanowicz and Czarnowski, the second – lease-holded by the family of Pieczychojski. The acts, that accumulate toponymic information, in particular the possession act and the demarcation act, were used for verification. The first act revealed, that granted in 1566 (again in 1569) Zheniv wasteland shortly thereafter became the eponymous village. The place names, mentioned in the document (Hlynyany town, Baluchyn village, Poltva river, Kutkir road), confirm this. Thanks to the second source (the demarcation act of 1548 of the private estates of the Czebrowski family and the crown village of Shaniv, lease-holded by Pieczychojski), the approximate location of Shaniv was identified. It was a separate settlement, first mentioned in the 15th century and actually disappeared in the first quarter of the 17th century. as a result of unknown reasons (probably after the Tatar attack). This is indicated by an extract from Shaniv’s lustration of 1628, founded in the L’viv city court acts, where the village was called „devastated”. Shaniv was located between the villages of Dmytrovychi and Glukhovychi (closer to the last) on the site of the later placed settlement of Ostriv (Ostrów [Szaniowski]). Thus, our study demonstrates how important it is to use the acts (especially, ones that accumulate toponym information) to reproduce a network of settlements and locate it in a situation, where there is no maps. The article is accompanied by the publication of the act of demarcation (1548), the granting of the Zheniv wasteland (1566), and the lustration of the Shaniv wasteland (1628).

References

1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі: AGAD). Archiwum Skarbu Koronnego (далі: ASK), Dz. 1, sygn. 19, 916 k.
2. AGAD. ASK, sygn. 18, 981 k.
3. AGAD. ASK, sygn. 20, 663 k.
4. Szczygieł R. Lokacje miast w Polsce XVI wieku. Lublin, 1989. 358 s., [1] k. map.
5. Смерека Б. Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в руському воєводстві у XVI– XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): реєстри поборового, поголовного, подимного і чопового податку // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Гол. ред. Ф. Турченко, відп. ред. Ю. Каганов. Запоріжжя, 2016. Вип. 47. С. 209-218.
6. Dąbkowski P. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku (z mapą). Lwów, 1939. VIII, 337 s.
7. Wilamowski M. Stanislaw (Ostaszko) z Dawidowa (Dawidowski) h. Wilczekosy (Prus II) (zm. 1442/3) // Polski Słownik Biograficzny. Warszawa-Kraków, 2003. T. XLII/1, zesz. 172. S. 23-26.
8. Szyszka J. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku. Kraków, 2016. 568 s., [3] k. tabl. złoż.
9. Zbiór dokumentów małopolskich (далі: ZDM). Wroclaw, 1975. Cz. VII. Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1418–1434 / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. XXXI, 438 s.
10. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie (далі: AGZ). Lwów, 1870. T. 2 / [oprac. O. Pietruski, X. Liske]. VII, 287 s.
11. Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925. 285, [1] s. [Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; t. 4].
12. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі: ЦДІА України у Львові), ф. 7 (Жидачівський гродський суд), оп. 1, спр. 79 (Чистова книга донесень, 1696-1697 рр.), 1278 с.
13. ZDM. Wroclaw, 1975. Cz. VIII. Dokumenty z lat 1435-1450, uzupełnienie: dokumenty z lat 1286-1442 / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. XL, 399 s.
14. Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783. Lwów, 1938. [3], 239, [1] s. [Zabytki Dziejowe; t. 6, zesz. 1].
15. AGAD. Metryka Koronna (далі: MK), sygn. 46, 225 k. + 1 s.
16. ZDM. Wrocław, 1974. Cz. VI. Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386–1417 / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. XXXIV, 495 s.
17. AGAD. MK, sygn. 85, 548 k. + 3 k. + 2 s.
18. AGAD. MK, sygn. 86, 462 k.
19. AGAD. MK, sygn. 39, 880 s. + 2 s.
20. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233-1799 рр. / [уклад. О. Купчинський, Е. Ружицький]. К., 1972. 671, [4] c.
21. ЦДІА України у Львові, ф. 9 (Львівський гродський суд), оп. 1, спр. 347 (Чистова книга донесень, 1590-1591 рр.), 1280 с.
22. AGZ. Lwów, 1884. T. 10. Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego / [oprac. O. Pietruski, X. Liske]. VI, 543 s.
23. ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 344 (Чистова книга донесень, 1585 р.), 630 с.
24. AGAD. MK, sygn. 79, 528 k.
25. Pas 49, Słup 38-J Gaje-Czyżyków. Skala 1 : 25 000. Warszawa : Wojskowy Instytut Geograficzny, 1931.
26. ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 380 (Чистова книга донесень, 1629 р.), 1893 с.
27. Volumina legum. Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego. Petersburg, 1859. Vol. III : Ab anno 1609 ad annum 1640 acta Reipublicae continens. 472, XV p.
Published
2019-12-29
How to Cite
Smereka, B. (2019). Zheniv and Shaniv: to the question of the identification of settlements in Early Modern times on the example of two villages of L’viv land of Rus’ Voivodeship. Zaporizhzhia Historical Review, 1(53), 23-29. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/105