The main duties of the Significant Military Society of the Cossack Hetmanate in the XVII century.

  • I. I. Kryvosheya
Keywords: the Cossack Hetmanate, functions, orders, Military Comrade, Regiment Comrade, Significant Comrade, Significant Military Society

Abstract

The functions of all ranks of the Significant Military Society of the Cossack Hetmanate in the XVII century are studied. Selection of different official orders was performed to distinguish the main functions. Six major functions of the Significant Society were identified. They are: military, diplomatic, judicial, administrative, economicfinancial and representative. The main function among them was a military function; other civil five gained importance by the end of the XVII century.

References

1. Окіншевич, Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. / Л. Окіншевич // Записки наукового товариства імени Шевченка. – Мюнхен : Заграва, 1948. – Т. CLVII : Праці Історико-Філологічної Секції. – 223 с.
2. Окіншевич, Л. Центральнi установи України-Гетьманщини ХVII–ХVIII ст. Ч. 2 : Рада старшини / Л. Окіншевич // Працi комiсiї для виучування iсторiї захiдньо-руського та українського права. – К., 1930. – Т. 8. – С. 1–352.
3. Панашенко, В. Бунчукові, військові і значкові товариші в Гетьманщині / В. Панашенко // Істину встановлює історія : зб. на пошану Ф. П. Шевченка / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 2 : Наукові студії. – С. 291–347.
4. Репан, О. Іржа на лезі : лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735–1739 років / О. Репан. – К. : ВД «КиєвоМогилянська академія», 2009. – 195 с.
5. Горяга, О. Соціально-правовий статус козацької старшини Гетьманщини у другій половині XVIІ–XVIІІ ст. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 : “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Горяга Оксана Вікторівна ; Одеська юридична академія. – Одеса, 2009. – 241 арк.
6. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. П. А. Кулиша, 1861. – Т. 3 : 1638–1657. – 602+допол. (1646–1649), 134 с.
7. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. П. А. Кулиша, 1863. – Т. 4 : 1657–1659. – [6], 7, 276 с.
8. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1867. – Т. 5 : 1659–1663. – 335 с.
9. Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. Эдуарда Праца,1869. – Т. 6 : 1665–1668. – 280 с.
10. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографическою комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. В. В. Пратц, 1872. – Т. 7 : 1657–1663, 1668–1669. – 398 с.
11. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : В. В. Пратц, 1873. – Т. 8 : 1668–1669, 1648–1657. – 404+16 с.
12. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : М. Эттингера, 1877. – Т. 9 : 1668–1672. – 987+24 с.
13. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. брат. Пантелеевых, 1878. – Т. 10 : (Доп. к т. 3) : [Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великою Россиею. 1653–1654]. – 838 с.
14. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т . – СПб. : Тип. М. Эттингера, 1879. – Т. 11 : 1672–1674 : Прибавления : 1657. – 220 с.
15. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. братьев Пантелеевых, 1882. – Т. 12 : 1675–1676. – 874 с.
16. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. А. М. Котомина и К, 1884. – Т. 13 : 1677–1678. – 766 с.
17. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : Тип. Ф. Елеонорского, 1892. – Т. 15 : 1658–1659. – 462+25 с.
18. Універсали Івана Мазепи : (1687–1709). – К. : Львів : НТШ, 2002. – Ч. І. / упор. І. Бутич. – 757 с. : іл.
19. Універсали Івана Мазепи : (1687–1709). – К. : Львів : НТШ, 2006. – Ч. 2 / упор.: І. Бутич, В. Ринсевич. – 798 с.
20. Універсали Павла Полуботка : (1722–1723) / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Центральний держ. істор. архів України, м. Київ ; упоряд. Ринсевич В. ; ред. кол.: Сохань П. (голова), Боряк Г., Брехуненко В., [та ін.]. – К., 2008. – 720 с.
21. Універсали Богдана Хмельницького : 1648–1657 / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич ; ред. кол.: В. Смолій [та ін.]. – К. : Альтернативи, 1998. – 383 с.
22. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича : (1657–1687) / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського ; Наукове тов. імені Шевченка ; Центральний держ. істор. архів України, м. Київ ; упор. : І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. – К. : Львів : НТШ, 2004. – 1085 с.
23. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ). – Ф.І. – Спр. 55256. – 365 арк.
24. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр. 55257. – 200 арк.
25. ІР НБУВ. – Ф. ХIV. – Спр. 6966. – 78 арк.
26. ІР НБУВ. – Ф. ХIV. – Спр. 6966. – 70 арк.
27. ІР НБУВ. – Ф. ХIV. – Спр. 6966. – 160 арк.
28. ІР НБУВ. – Ф. ХIV. – Спр. 6967. – 69 арк.
29. Актовая книга Стародубского городового уряда 1693 г. / Черниговская губернская архивная комиссия ; под ред. В. Л. Модзалевского. – Чернигов : Тип. Г. М. Веселой, 1914. – 138 с.
30. Актовые книги Полтавского городового уряда ХVІІ века / под ред. и примечания В. Л. Модзалевского. – Чернигов : Изд. Черниговской губернской ученой архивной комиссии, 1912. – Вып. 1 : Справы поточные 1664–1671 годов. – 236 с.
31. Актовые книги Полтавского городового уряда ХVІІ века / под ред. и примечания В. Л. Модзалевского. – Чернигов : Изд. Черниговской губернской ученой архивной комиссии, 1913. – Вып. 2 : Справы вечистыя 1664–1671 годов. – 115 с.
32. Актовыя книги Полтавского городового уряда ХVІІ века / ред. и прим. В. Модзалевского. – Чернигов : Изд. Черниговской губернской ученой архивной комиссии, 1914. – Вып. 3 : Справы вечистыя 1672–1680 годов. – 124 с.
33. Акты Мейского уряда 1612–1699 гг. / предисл. А. В. Стороженко // Киевская старина. – 1892. – Т. 37, № 4. – Прилож. C. 1–32 ; № 5. – Прилож. C. 33–48 ; № 6. – С. 49–64 ; № 7. – С. 65–112.
34. Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dział mikrofilmów. Krarów PAN 280, mf. 9105. 184 k.
35. Книги третие меские Ператинские // Стороженки : фамильный архив : в 8 т. – К., 1908. – Т. 6. – 499 с.
36. Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. : (збірник актових документів) / підг. до видання О. Маштабей, В. Самійленко, Б. Шарпило. – К. : Наукова думка, 1986. – 222 с.
37. Отрывки из Нежинских магистратских книг 1657–1674 годов. – Чернигов : Типография губернского правления, 1887. – 66 с.
38. Отрывки из Стародубовской меской книги за 1664–1673 гг. // Труды Черниговской губернской архивной коммиссии : 1909–1910. – Чернигов, 1911. – Вып. 8. – С. 71–105.
39. Протокул до записованння справ поточных на рок 1690. – Чернигов : Тип. Губернского правления, 1852. – 180 с.
40. Протокулъ до записования справъ поточнихъ на рокъ 1690 // Черниговские губернские ведомости. – 1852. Год пятнадцятый. – №№ 36–44. – С.381-383, 396-401, 414-418, 429, 441-443, 462-468, 482-485, 490-500.
41. Протыкулъ справъ поточнихъ 1683 годъ // Черниговскія губернскія ведомости. – 1857. – № 21–33. – С. 175– 288.
42. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр. 56306. – арк.122–134.
43. Горобець, В. Влада та соціум Гетьманату : дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України : монографія / В. Горобець. – К. : Інститут історії України, 2009. – 271 с.
44. Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта Старой Малороссии, издаваемые под ред. Н. Василенка. – Чернигов : Изд. ред. «Земского сборника Черниговской губернии», 1902. – Вып. 2 : Экстракт из указов, инструкций и учреждений… : 1786 г. – 296 с.
45. Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dział mikrofilmów. Rps.PAN Kr.272, mf. 26068.103 k.
46. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упор. С. О. Павленко. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 1144 с.
47. Кривошея, В. В. Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2010. – 792 с.
48. Кривошея, В. В. Неурядова старшина Гетьманщини / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2009. – 432 с.
49. Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. : (матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України) / підг. до видання В. А. Передрієнко. – К. : Наукова думка, 1976. – 415 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Kryvosheya, I. I. (2021). The main duties of the Significant Military Society of the Cossack Hetmanate in the XVII century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 31-35. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1044