Victor Petrov in conditions of ideological and organizational transformation of Soviet academic science (1930s): research of Prehistory

  • V.M. Andreyev
  • S.S. Andreyeva
Keywords: “history of material сulture”, “Yafetychna Theory”, Marxism, the archaeology, Prehistory, V. Petrov

Abstract

The article is devoted to the intellectual biography of Victor Petrov in conditions of ideological and organizational transformation of Soviet historical science 1930s. The author describes the main directions of his scientific and organizational activities in the Institute for History of Material Culture of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (in 1938 the Institute was renamed as the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR). Victor Petrov‟s Prehistory is an interdisciplinary research. Much attention was given to analysis of the influence of Marxist methodology on Petrov„s research the tribal period and early medieval history of Eastern Europe, the vohnezrubne agriculture, the spiritual culture, ideology and thought of tribal society, ethnogenesis of Slavs. Victor Petrov made a significant contribution to the studying Trypillian, Zarubintsy and Slavic archaeological culture.

References

1. Клейн Л.С. Феномен советской археологии / Л.С. Клейн. – СПб. : Фарн, 1993. – 128 с.
2. Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1917 гг. / Г.С. Лебедев. – СПб. : Изд-тво Санкт-Петербург. унта, 1992. – 464 с.
3. Юсова Н. Становлення радянської етногенетики (в світлі глотогонічної теорії М. Марра) / Н. Юсова // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – Вип. 15. – С. 168–189.
4. Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма : историогр. очерки / А. А. Формозов. – М. : Знак, 2006. – 341 с.
5. Курінний П.П. Історія археологічного знання про Україну / П.П. Курінний. – Мюнхен : Укр. вільний ун-т, 1970. – 140 с.
6. Лозовик Г.Н. История общества : руководство для профшкол, рабфаков и маркскружков. Ч. 1 : Доисторическая культура / Г.Н. Лозовик. – К. : Изд-во Сорабкон, 1924. – 153 с.
7. Рожицин В. Очерки по истории первобытной культуры : лекции, читанные в Коммунистическом университете им. т. Артема в 1922 академическом году / В. Рожицин. – Харків : Держвидав Украины, 1922. – 236 с.
8. Брайчевський М. Ю. В. П. Петров – учений-універсал / М.Ю. Брайчевський // Археологія. – 1990. – ғ 3. – С. 95–100.
9. Археологічні роботи по дослідженню городища в с. Райках, діл. 8. W. Дитинець. Петров В.П. Картковий щоденник. Райки. 22.ІХ–26.ІХ. 1934. // Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України (м. Київ) (НА ІА НАНУ). – Ф. ІІМК / Археологічні дослідження с. Райки (1932-1934 рр.). – Спр. 29. – Арк. 1–4.
10. Археологічні роботи по дослідженню слов‘янського городища ХІ-ХІІІ ст. в с. Райках в 1934 р. Петров В. П. Щоденник розкопів, с. Райки. 24.ІХ–30.ІХ. 1934 р. // НА ІА НАНУ. – Ф. ІІМК / Археологічні дослідження с. Райки (1932-1934 рр.). – Спр. 37. – Арк. 88–112.
11. Петров В. П. Методи визначення могил сарматського періоду (нотатки, замітки та ін.), б/д. Автограф // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України (м. Київ) (ЦДАМЛМУ). – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 123. – 200 арк.
12. Петров В. П. Вогнезрубна система хліборобства і хліборобський культ вогню / В. Петров. – К. : Вид-во Всеукр. Академії Наук, 1932. – 60 с.
13. Петров В. [Рецензія] / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1934. – Кн. 1. – С. 183–203. – Рец. на кн.: Третьяков П. Н. Подсечное земледелие в Восточной Европе. – Л., 1932. – 39 с.
14. Петров В. Підсічне хліборобство в Східній Європі. До проблеми передкласового суспільства / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1934. – Кн. 1. – С. 183–203.
15. Петров В. Записні книжки з записами літературного та етнографічного характеру, б/д. Автограф // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 150. –131 арк.
16. Петров В. Родовий лад на Україні. Ч.І, не раніше 1932 р. [Стаття]. Машинопис // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Ф. Х. – Спр. 3570. – 155 арк.
17. Петров В. Землеробство Європи феодальної доби. Автограф, машинопис // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 34. – 159 арк.
18. Петров В. П. Фр. Енгельс про родовий лад у давніх германців. Монографічне дослідження / В.П. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1935. – Кн. 3/4. – С. 19–73.
19. Петров В.П. Фр. Энгельс о родовом строе древних германцев. К вопросу о земельных отношениях у древних германцев / В. П. Петров // Вопросы истории доклассового общества : сб. ст. к 50-летию книги Ф. Энгельса ―Происхождение семьи‖. – М. ; Л., 1936. – С. 647–690. – (Труды Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР).
20. Петров В.П. Щоденник розкопок у с. Городську на Коростишівщині // НА ІА НАНУ. – Ф. ІІМК / Поліська експедиція 1936 р. – Спр. 2. – 38 арк.
21. Петров В. П. Щоденники розкопів ―трипільської культури‖ в с. Халеп‘є Київської області // НА ІА НАНУ. – Ф. ІІМК / Трипільська експедиція (1934-1936 рр.). – Спр. 172. – 174 арк.
22. Петров В. П. Щоденник розкопів с. Халеп‘є, Обухівського р-ну 9.VII-24.VII-1939 р. // НА ІА НАНУ. – Ф. ІА / Трипільська експедиція. – Спр. 23. – 25 арк.
23. Петров В. П. Щоденник розкопів в с. Халеп‘є. Уч. Коломийщина. Ділянка ғ17. 1938 р. // НА ІА НАНУ. – Ф. ІА / Трипільська експедиція. – Спр. 354а. – 66 арк.
24. Петров В. П. Поселення в Городську (Розвідкові розкопки 1936 р.) / В. П. Петров // Трипольская культура. – К., 1940. – Т. 1. – С. 339–379.
25. Петров В. П. Топографічні умови Трипільської культури. Не опубліковано. Рукопис // НА ІА НАНУ. – Ф. 16. – Спр. 257. – 40 арк.
26. Андрєєв В.М. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого : монографія / В.М. Андрєєв. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 476 с.
27. Махно Є. Подвижник науки. Зі спогадів про Віктора Платоновича Петрова / Є. Махно // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол. : В.І. Попик (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 366–371.
28. Ситник О. Польові дослідження Львівського відділу Інституту археології АН УРСР / О. Ситник // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2007. – Вип. 10. – С. 254–286.
29. Толочко П.П. Слово про В.П. Петрова – видатного українського археолога / П. П. Толочко // Проблеми походження та історичного розвитку слов‘ян. : зб. наук. ст. присвяч. 100-річчю з дня народження Віктора Платоновича Петрова. – К. ; Львів : РАС, 1997. – С. 5–8.
30. Петров В.П. Щоденник розкопів. м. Лубни. 20. IX – 30. IX. 1939 р. // НА ІА НАНУ. – Ф. ІА / Лубенська археологічна експедиція 1939 р. – Спр. 1. – 20 арк.
31. Петров В. Платоническая мистика и миросозерцание примитивных народов (1918 р.) // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 41. – 6 арк.
32. Петров В. Потебня й Лотце / В. Петров // Записки Історично-філологічного відділу ВУАН. – 1923. – Кн. 4. – С. 259–263.
33. Петров В. До питання про Потебню й Лотце / В. Петров // Записки Історично-філологічного відділу ВУАН. – 1926. – Кн. 9. – С. 367–368.
34. Петров В. Тотемізм і родове суспільство. З приводу книги А.Золотарьова ―Пережитки тотемизма у народов Сибири‖ Л., 1934 / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури АН УРСР. – 1935. – Кн. 5/6. – С. 208–209. – Рец. на кн. : Золотарев А. Пережитки тотемизма у народов Сибири. – Л., 1934. – 51 с.
35. Петров В. З студій про передкласове суспільство (Ловецькі і хліборобські культи) / В. Петров. – К. : Вид-во Всеукр. Академії Наук, 1933. – 112 с.
36. Петров В. К вопросу о генетическом изучении охотничьих игрищ / В. Петров // Советская этнография. – 1935. – Т. 6. – С. 140–177.
37. Петров В. Русская крестьянская сказка и идеология родового общества, 1940 р. Автограф, машинопись // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 18. – 211 арк.
38. Переписка и справка о подготовке к изданию ―Истории первобытной культуры‖ и выпуска сборника ―Советская археология‖, 1939 г. Машинопись, рукопись // Научный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) (НА ИИМК РАН). – Ф. 312. – Оп.1. – Д. 838. – 25 л.
39. Материалы по изданию ―Истории первобытной культуры‖ (Проспекты, списки авторов, планы статей), 1939 г. Машинопись, рукопись // НА ИИМК РАН. – Ф. 312. – Оп. 1. – Д. 837. – 174 л.
40. Петров В.П. Духовная жизнь. Ч.ІІ, б/д. Машинопись // НА ИИМК РАН. – Ф. 35. – Оп.2. – Д. 317. – 136 л.
41. Петров В. П. Мислення родового суспільства (на підставі археологічних та етнографічних джерел) / В. П. Петров ; голов. ред. Г. Скрипник ; авт. ідеї та упоряд. В. Корпусова. – К., 2006. – 150 с.
42. Петров В. Проти ревізії вчення К. Маркса про родове суспільство / В. Петров // Україна. – К., 1932. – Кн. 1/2. – С. 61–72.
43. Петров В. Расова теорія на послугах германського фашизму / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К. : ВУАН, 1934. – Кн. 2. – С. 49–71.
44. Петров В. З історії житла на Україні (Проти буржуазних теорій у дослідженні житла) / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1934. – Т. 1. – С. 75–101.
45. Петров В. [Рецензія] / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1935. – Кн. 3/4. – С. 19–73. – Рец. на кн. : Морган Л. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. – Л., 1934. – 207 с.
46. Петров В. Буржуазная фольклористика и проблема стадиальности / В. Петров // Советский фольклор. – 1936. – Кн. 1/2. – С. 31–50.
47. Первая сессия Фольклорной секции ИААЭ АН СССР // Советский фольклор. – 1936. – Кн. 4/5. – С. 429–431.
48. Петров В. К палеонтологии слова ―ляда‖, ―лядина‖ // Язык и мышление. – М. ; Л., 1936. – Кн. 6/7. – С. 43–47.
49. Петров В. Мова й історія матеріальної культури (До постави питання про семантичні зв‘язки в мові родового суспільства) / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури АН УРСР. – К., 1937. – Кн. 1. – С. 85–107.
50. Петров В. К вопросу о генетическом изучении сельскохозятвенной терминологии (Ф. П. Филин. Исследования о лексике русских говоров. По материалам сельскохозяйственной терминологии, 1936) // Язык и мышление. – 1939. – Кн. 9. – С. 101–134.
51. Петров В.П. Язык. Этнос. Фольклор : автореф. по совокупности работ на соискание ученой степени кандидата филол. наук / В. П. Петров. – К., 1966. – 61 с.
52. Брюховецький В. Віктор Петров : верхи долі – верхи і долі / В. Брюховецький. – К. : Темпора, 2013. – 168 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Andreyev , V., & Andreyeva , S. (2021). Victor Petrov in conditions of ideological and organizational transformation of Soviet academic science (1930s): research of Prehistory. Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 173-179. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1019