Scientific and educational activity of M. Kowalsky in Dnipropetrovsk university (1967–1994)

  • O. V. Mel’nyk
Keywords: source study, lecture, dean, university, Dnepropetrovsk, M. Kowalsky

Abstract

The article is devoted to the Dnepropetrovsk period of scientific and pedagogical work of the famous historian Mykola Kowalsky. The attention is focused on the factors, that help to his move to Dnepropetrovsk. To shown pedagogical and educational activities of the scientist in the Dnepropetrovsk State University. Exposed of M. Kowalsky stay on administrative post dean of History and Philology and correspondence faculties. The activity of historian is seen in terms ideological situation definite period.

References

1. Державний архів Дніпропетровської області (Держархів Дніпропетровської обл.), ф. 2307, оп. 1, спр. 2855, 163 арк.
2. Архів ДНУ ім. О.Т.Гончара, особова справа М.П. Ковальського. Почато 26 серпня 1963 р. – закінчено 4 липня 1994 р.,185 арк.
3. Атаманенко А. Життєвий і творчий шлях Миколи Павловича Ковальського / А.Атаманенко // Микола Павлович Ковальський: Матеріали до біобібліографії / Ред. І.Пасічник. – Острог, 2002. – С. 7-16.
4. Ковальський М. Історик і історіографія / М.П.Ковальський // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / Ред. кол.: С.Абросимова, О.Журба та ін. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С. 13–27.
5. Мицик Ю. Спомин про Любов Кирилівну Ковальську / Юрій Мицик // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог: НаУОА, 2008. – Вип.12. – С. 12–21.
6. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 1(прод.), спр. 3401, 24 арк.
7. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 1(прод.), спр. 3400, 75 арк.
8. Швидько Г. Буденна велич вченого і педагога / Г.К.Швидько // Микола Павлович Ковальський: Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… / За ред. Г.К.Швидько. – Дніпретровськ: Ліра ЛТД, 2007. – С. 20-33.
9. Швидько Г. Слушна порада / Г.К.Швидько // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / Ред. кол.: С.Абросимова, О.Журба та ін. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С. 61-63.
10. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 1(прод.), спр. 3373, 109 арк.
11. Домашній (фамільний) архів родини Ковальських (ДФАРК), Отчет доцента кафедры истории СССР и УССР Днепропетровского ордена Трудового Красного Знамени госуниверситета им. 300-летия воссоединения Украины с Россией кандидата исторических наук Ковальского Николая Павловича о научной командировке в Польскую Народную Республику. 4 июля 1970 г., 3 арк.
12. ДФАРК, Отчет о командировке в Польскую Народную Республику (20.Х – 19.Х І.80) доцента, кандидата исторических наук, заведующего кафедрой историографии источниковедения Ковальского Н.П., 27 арк.
13. ДФАРК, Звіт про стажування (підвищення кваліфікації) завкафедрою історіографії та джерелознавства ДДУ, доктора історичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки Укра\ни Миколи Ковальського у Варшавському університеті з 3 березня по 25 травня 1993 року, 2 арк.
14. ДФАРК, [Отношение] директору Центрального Государственного исторического архива УССР (Харьков). 20 февраля 1973 г., 1 арк.
15. ДФАРК, [Отношение] директору Львовской библиотеки АН УССР (Львов). 21 июля 1973 г., 1 арк.
16. ДФАРК, [Отношение] заведующему отделом рукописей Государственной Библиотеки СССР имени В.И.Ленина (Москва). 3 июня 1974 г., 1 арк.
17. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 119, 15 арк.
18. Завьялов А. Состояние подготовки специалистов без отрыва от производства в Днепропетровском университете и задачи ее совершенствования в свете XXV съезда КПСС / А.С.Завьялов, Н.П.Ковальський // Вопросы совершенствования вечернего и заочного обучения (На материалах Днепропетровского университета): Сб. науч. трудов / Отв. ред. Н.П.Ковальський. – Днепропетровск, 1977. – С. 3 – 15.
19. Зав‘ялов А. Николай Павлович Ковальский: педагог, исследователь, патриот / Анатолий Завялов // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог – Нью-Йорк, 1999. – С. 29 – 33.
20. Завьялов А. Пути улучшения подготовки спецалистов без отрыва от производства в Днепропетровском госуниверситете / А.С.Завьялов, Н.П.Ковальський // Вопросы совершенствования вечернего и заочного обучения: Сборник статей и сообщений / Отв. ред. Н.П.Ковальський. – Днепропетровск, 1975. – С. 3 – 11.
21. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 756, 27 арк.
22. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 788, 135 арк.
23. ДФАРК, Характеристика общественно-производительной деятельности заведующего кафедрой историографии и источниковедения Днепропетровского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени 300-летия воссоединения Украины с Россией доцента Ковальского Николая Павловича, [без даты], 4 арк.
24. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 120, 28 арк.
25. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 504, 11 арк.
26. ДФАРК, Папка ―Всесвітня політична історія 40 – 50 рр. ХХ ст.‖.
27. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 292, 12 арк.
28. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 291, 63 арк.
29. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 916, 54 арк.
30. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 2017, 87 арк.
31. Мицик Ю. Доповнення до листування М.П.Ковальського / о. Юрій Мицик // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог: НаУОА, 2008. – Вип.12. – С.4–30.
32. Дячок О. Відзначення 75-ліття Миколи Павловича Ковальського / О.О.Дячок // Микола Павлович Ковальський: Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… / За ред. Г.К.Швидько. – Дніпретровськ: Ліра ЛТД, 2007. – С. 100-105.
33. ДФАРК, Характеристика заведующего кафедрой историографии Днепропетровского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. 300-летия воссоединения Украины с Россией доцента Ковальского Николая Павловича, 3 февраля 1983 год, 3 арк.
34. ДФАРК, Плакат ―Синтез научного и педагогического мастерства. Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Николай Павлович Ковальский. [1976 г.]‖, 1 арк.
35. Удод О. Історик: духовність, праця, самовідданість (до 40-річчя наукової діяльності М.П.Ковальського) / О.А.Удод // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С. 29-40.
36. Воронов В. Мій образ професора М.П.Ковальського / В.І.Воронов // Микола Павлович Ковальський: Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… / За ред. Г.К.Швидько. – Дніпретровськ: Ліра ЛТД, 2007. – С. 92-99.
37. Святець Ю. Професор Микола Павлович Ковальський (1929–2006) як педагог та організатор науки / Ю.А.Святець // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події постаті. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. – Вип. 10. – С. 313-321.
38. Абросимова С. Людина і вчений / С.В.Абросимова // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / Ред. кол.: С.Абросимова, О.Журба та ін. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С.58-60.
39. Дячок О. Штрихи до портрета Миколи Павловича Ковальського / Олег Дячок // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки.–Острог: НаУОА, 2008. – Вип.12. – С.37-43.
40. Мицик Ю. Моє знайомство з М.П.Ковальським / Ю.А.Мицик // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / Ред. кол.: С.Абросимова, О.Журба та ін. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С.69-73.
41. Особистий архів автора, спогади Журби Олега Івановича (записані 17 квітня 2013 р.).
42. ДФАРК, Звернення ректора Запорізького державного педагогічного інституту Ю.В.Іващенка до ректора Дніпропетровського університету В.І.Мосаковського про відрядження М.П.Ковальського в Запоріжжя для читання спецкурсу ―Сучасні вимоги до методики історичного дослідження‖, 18.04.1984, 1 арк.
43. ДФАРК, Лист про відрядження Ковальського Миколи Павловича в Запорізький державний університет на 8 днів з 10 по 17 січня 1994 р., 1 арк.
44. Ковальский Н. Некоторые проблемы теории и методики исторического источниковедения / Н.П.Ковальский. – Запорожье: РА Тандем-У, 1999. – 36 с.
45. ДФАРК, Объяснительная записка профессора Н.П.Ковальского ректору Днепропетровского госуниверситета членукорреспонденту АН УССР профессору Р.Ф.Приснякову, [без даты], 1 арк.
46. Ковальский Н. Методические указания по источниковой эвристике в курсе источниковедения истории СССР / Н.П. Ковальский, О.И. Журба. – Днепропетровск: ДГУ, 1988. – 35 с.
47. Ковальський М. Методична розробка до вивчення термінології історичного джерелознавства та археографії в курсі ―Джерелознавство вітчизняної історії‖ / М.П.Ковальський, Ю.А.Святець. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1992. – 44 с.
48. Ковальський М. Джерела про початковий етап друкарства на Україні (діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-х – на початку 80-х рр. XVІ ст.): Посіб. для студентів / Микола Павлович Ковальський. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1972. – 83 с.
49. Ковальский Н. Анализ отечественных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 гг.: Уч. пособие. / Н.П. Ковальский, Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск: ДГУ, 1986. – 80 с.
50. Ковальский Н. Источники по истории Украины XVI – первая половина XVII в. В Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА: Уч. пособие. / Н.П. Ковальский. – Днепропетровск: ДГУ, 1977. – 73 с.
51. Гісцова Л. Микола Павлович Ковальський як дослідник документів Центрального державного історичного архіву України в м. Києві / Любов Гісцова // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог – Нью-Йорк, 1999. – С. 33 - 36.
52. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 221, 294 арк.
53. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 1376, 50 арк.
54. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 1405, 18 арк.
55. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 2307, оп. 3, спр. 1807, 39 арк.
56. Санцевич А. Подвижник науки та викладання у вищій школі / А.В.Санцевич // Дніпропетровський історикоархеографічний збірник. Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С. 64 - 68.
57. Мицик Ю. Микола Ковальський (до 70-річчя з дня народження) / Ю.А.Мицик // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3/4: Нова серія. – Т. 6/7. – С. 6 – 14.
58. ДФАРК, Стенограмма заседания специализированного Совета Д.053.05.08 23 ноября 1984 г. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Н.П.Ковальским на тему: ―Источники по истории Украины XVI – первой половины XVII вв.‖, 33 арк.
59. Атаманенко В. Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М.П.Ковальського / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог: НаУОА, 2008. – Вип.12. – С. 62-73.
60. Особистий архів професора В.В.Трофимовича, спогади М.Б.Близняка (записані 8 лютого 2014 р.).
61. Ковальский Н. Ленинское идейное наследие и советская историография / Н.П.Ковальский, А.С.Завьялов // Актуальные вопросы современной науки: темат. сб. гуманитарных кафедр. – Днепропетровск, 1971. – Ч. 1. – С.14 – 21.
62. Ковальський М. ―Листи про князів Острозьких‖ Михайла Олександровича Максимовича / М.П.Ковальський // Матеріали I-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій ―Остріг на порозі 900-річчя‖. (1990 - 1992). – [Сокаль], 1992. – Ч1. – С. 103-109.
63. Ковальский Н. Русско-украинские политические связи середины XVII века в исследованиях профессора В.А.Голобуцкого / Н.П.Ковальский, Ю.В.Назаренко // Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ДГУ, 1976. – Вып.3. – С.96-111.
64. Ковальский Н. Раздумья украинского источниковеда о светлой памяти академике Иване Дмитриевиче Ковальченко – человеке, ученом, организаторе науки / Н.П.Ковальский // Информационный бюллетень ассоциации ―История и компьютер‖. – М., 1996. - ғ18. – С.182-194.
65. Ковальський Н. Вопросы теории и методики источниковедения истории СССР в трудах В.И.Стрельского / Н.П.Ковальский // Историгорафические и источниковедческие проблемы отечественной истории: Актуальные проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Межвуз. сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ДГУ, 1985. – С.8 – 14.
66. Іваненко В. Штрихи до портрета самобутнього історика / Валентин Іваненко, Микола Ковальський // Борисфен. – Січень 1994, ғ 1. – С. 23-26.
67. Ковальський М. Д.І.Яворницький в Петербурзі / М.П.Ковальський, С.В.Абросимова // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І.Яворницького: Зб. статей. – Запоріжжя, 1993. – С. 3 – 14.
68. Ковальський М. Історіографічні аспекти у науковій спадщині Д.І.Яворницького (деякі роздуми історика) / М.П.Ковальський // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І.Яворницького: Зб. статей. – Запоріжжя, 1993. – С. 101 – 110.
69. Ковальський М. Невідомі документальні свідчення про Варшавський період наукової діяльності Дмитра Яворницького (1895-1896 p.p.) / М.П.Ковальський // До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903-1916 рр.): Зб. статей. - Дніпропетровськ, 1993. - С.5-21.
70. Ковальський М. Невтомний дослідник / М.П.Ковальський // Козацтво. – Дніпропетровськ, 1993. - ғ1. – С.36-41.
71. Ковальський М. Нове про Д.І.Яворницького: Документальні свідчення про складання Дмитром Яворницьким (Эварницьким) магістерських екзаменів у Варшавському університеті (1895 – 1896 рр.) / Микола Ковальський // Борисфен. – 1993. - ғ8. – С.8 – 11.
72. Журба А. Слово про вченого / Алла Журба // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог – Нью-Йорк, 1999. – С.69-70.
73. Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / Віталій Яремчук. – Острог: Національний університет ―Острозька академія‖, 2009. – 526 с.
74. Юрченко В. Основні ідеологічні тенденції розвитку історичної науки УРСР у 70-х на початку 80-х років ХХ століття [Текст] / Володимир Юрченко // Мандрівець. - 2013. - ғ 4. - С. 58-62.
75. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття / Я.Й.Грицак. – К.: Ґенеза, 1996. – 360 с.
76. Мицик Ю. На пошану ювіляру (до 75-ліття від дня народження Миколи Павловича Ковальського) // Наукові записки [Національного університету ―Києво-Могилянська академія‖]. Історичні науки.– К., 2004. – Т. 27. – С. 4 – 6.
77. Назаренко Ю. Эпизоды из воспоминаний об учителе и друге / Ю.В.Назаренко // Микола Павлович Ковальський: Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… / За ред. Г.К.Швидько. – Дніпретровськ: Ліра ЛТД, 2007. – С.85-91.
78. Ісаєвич Я. Подвижник науки / Я.Д.Ісаєвич // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С. 56 - 57.
79. Іваненко В. Постать професора М.П.Ковальського в контексті соціокультурної ситуації на Дніпропетровщині 1960-1980-х років / Валентин Іваненко, Максим Кавун // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог: НаУОА, 2009. – Вип.14. – С. 17 – 22.
80. Яремчук В. Історики радянської України і влада: форми позиціонування / Віталій Яремчук // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог: НаУОА, 2004. – Вип.4: На пошану проф. Миколи Павловича Ковальського. – С. 33 – 39.
81. Земський Ю. Фахове покликання та суспільно-політичні випробування історика М.П.Ковальського / Юрій Земський // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог: НаУОА, 2008. – Вип.12. – С.30-35.
82. Від Академії наук України // Демократична Україна. – 22 жовтня 1992. – С.3-4.
83. ДФАРК, Виписка з протоколу ғ1 від 16 вересня 1993 р. засідання Вченої ради Дніпропетровського державного університету, 2 арк.
84. Журба О. Пам‘яті вчителя – Миколи Ковальського / Олег Журба // Архіви України. – 2006. - ғ 1-6. – С.472-474.
85. Плохій С. Життєва місія Миколи Ковальського / Сергій Плохій // Дзеркало тижня. – 2006. - ғ43 (622). – С.6.
Published
2020-12-27
How to Cite
Mel’nyk , O. V. (2020). Scientific and educational activity of M. Kowalsky in Dnipropetrovsk university (1967–1994). Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 163-172. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1018