The “side effects” of the socialist integration in economic development of Bulgaria in 1970–1980s (based on the materials of Ministry of Metallurgy and Mineral resources)

  • O. M. Kakovkina
Keywords: African and Asian countries, politics, Ministry of Metallurgy and Mineral Resources, Soviet-Bulgarian relations, socialist integration, industry, economy, Bulgaria

Abstract

The article is devoted to the influence of socialist economic integration at the economic development, the industry directly, the People‟s Republic of Bulgaria for 1970–1980s. This study based on the materials of Ministry of Metallurgy and Mineral Resources of Bulgaria, which allowed finding some features of the integration processes in the industry, the role of Soviet factor in its development.

References

1. Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ. – М., 1971. – 16 с.
2. Димова Г. А. Социалистическая экономическая интеграция – важный фактор промышленного развития Народной Республики Болгарии: Автореф. дис.. … канд.ист.наук. – Донецк, 1972. – 26 с.
3. Мамайсур М. А. Міжнародна соціалістична економічна інтеграція – важливий фактор розвитку Народної Республіки Болгарії / М. А. Мамайсур // Питання політичної економії. – К., 1972. – Вип. 82. – С. 108–112.
4. Сохань П. С. Народная Республика Болгария в содружестве стран социализма / П. С. Сохань. – К.: Наукова думка, 1984. – 288 с.
5. СССР – НРБ: сотрудничество и сближение. – М.: Междунар. отнош.; София: Партиздат, 1982. – 182 с.
6. Черний А. И. Советско-болгарское интернациональное сотрудничество / А. И. Черний. – К.: Вища школа, 1989. – 134 с.
7. Баева И. ―Сближението‖ между България и СССР (1963–1973) / И. Баева // Ново време. – 1993. – ғ1. – С.89–111.
8. Баева И. Образ России/СССР в Болгарии на закате ―государственного социализма‖ и в годы перехода к новой общественной модели (1985–2000 гг.) / И. Баева // Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. Российско-болгарские дискуссии. – М., 2010. – С. 328–342.
9. И. Баева. България и социалистическите страни от Източния блок / И. Баева // Изследвания по история на социализма в България. 1944 – 1989. – София, 2010. – С. 662–711.
10. Вачков Д. Българският външен дълг 1944–1989. Банкрутът на комунистическата икономика / Д. Вачков, М. Иванов. – София: ИИБМ, CIELA, 2008. – 256 с.
11. Вачков Д. Съветското решение на проблема с българские външен долг от края на 70-те години на XX век / Д. Вачков // Русия и България – между ―филство‖ и ―фобство‖ // Материали от научните конференции ―Русия и Европа през XX век‖ и ―Русия в българската история‖. – София: Изд. на ―ИФ-94‖, сдружение ―Анамнезис‖, 2009. – С. 363–374.
12. Марчева И. Проблемите на модернизацията при социализма: индустиализацията в България / И. Марчева // Изследвания по история на социализма в България. 1944 – 1989. – София, 2010. – С. 178–224.
13. Марчева И. Болгаро-советские экономические отношения. 1944–1991 / И. Марчева // Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII – XXI вв. Российско-болгарские дискуссии. – М., 2010. – С. 542–556.
14. Марчева И. Социално-икономическо развитие през 50-80-ти години на XX век / И. Марчева // История на българите / Глав. ред. Г. Марков. – София, 2009. – Т.3. – С. 516–548.
15. Никова Г. Кризисы экономической системы Восточного блока и Болгария / Г. Никова // 1956 год: Российско-болгарские научные дискуссии. Сб. ст. – М.: Ин-т славяновед. РАН, 2008. – С. 398 – 417.
16. Никова Г. Цикличната икономическа криза през 70-те и 80-те години на XX век и СИВ / Г. Никова // Известия на българското историческо дружество / Глав. ред. Г. Марков. – Т.41. – София, 2011. – С. 393– 402.
17. НРБ от началото до края / Под общ. ред. на И. Знеполски. – София: CIELA, 2011. – 480 с.
18. Централен Державен Архив (Республіка Болгарія, Софія) (далі – ЦДА). – Ф. 1009. – Оп.1. – Спр. 201. – 89 арк.
19. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Спр. 205. – 96 арк.
20. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.2. – Спр. 535. – 35 арк.
21. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Спр. 215. – 171 арк.
22. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.2. – Спр. 545. – 35 арк.
23. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Спр. 245 – 110 арк.
24. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Спр. 227 – 156 арк.
25. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Спр. 311. – 106 арк.
26. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Спр. 312. – 156 арк.
27. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.2. – Спр. 511 – 35 арк.
28. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Спр. 204. – 124 арк.
29. Мазов С. В. Политика СССР в Западной Африке, 1956-1964 гг.: неизвестные страницы холодной войны / С. В. Мазов. – М.: ИВИ РАН, 2008. – 339 с.
30. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Д.208. – 110 л
31. ЦДА. – Ф. 1009. – оп.1. – Д.210. – 106 л.
32. Каковкіна О. М. Відрядження до Болгарії фахівців українських промислових підприємств у 1950-х – 60-х рр. // Гуржіївські історичні читання: зб. наук. пр. – Черкаси, 2013. – С.333–337.
Published
2021-02-22
How to Cite
Kakovkina , O. M. (2021). The “side effects” of the socialist integration in economic development of Bulgaria in 1970–1980s (based on the materials of Ministry of Metallurgy and Mineral resources). Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 121-125. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1008