National policy of Polish state in 1926–1939.

  • O. V. Ruda
Keywords: polonization processes, policy of “national assimilation”, national minorities, the Second Polish Republic, national policy, “sanation” camp

Abstract

The article analyses the public policy of the Second Polish Republic towards national minorities from May 1926 coup before the Second World War. Measures that has been taken by the “sanation” Government of Poland in order to solve the national question are described on the example of the Ukrainian, Belarusian, Jewish and German minorities. From 1926 until death of J. Pilsudski in 1935 the national policy was carried out under the banner of the state assimilation, but after 1935 and until the end of the Second Polish Republic, Polish authorities tried to implement the concept of the state assimilation that had evolved as a part of the program of strengthening Polishness, particularly in the Eastern states.

References

1. Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919–1939 рр.) / М. Кучерепа // УкраїнаПольща: важкі питання. Матеріали ІІ міжнародного семінару істориків ―Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках‖, Варшава, 22–24 травня 1997. – Варшава, 1998. – С. 11–28.
2. Комар В. Л. Українське питання в національній політиці Польщі (1935–1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук/ В. Л. Комар; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 18 с.
3. Зашкільняк Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 c.
4. Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939 / Andrzej Chojnowski. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. – 262 s.
5. Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929 / R. Torzecki. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. – 468 s.
6. Макар Ю. Українське питання в міжвоєнній Польщі / Ю.Макар // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи. Матеріали Міжн. наук. конф. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 164–171.
7. Madajczyk Cz. Dokumenty w sprawie polityki narodowościowej władz polskich po przewrocie majowym / Czesław Madajczyk // Dzieje Najnowsze. – 1972. – R. 4. – Zesz. 3. – S. 137–169.
8. Falęcki T. Niemieckie szkolnictwo mniejszościowe na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 / Tomasz Falęcki. – Katowice; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 182 s.
9. Zagadnienie odpoczynku niedzielnego na kwietniowej sesji Komisji Rzeczoznawców // Sprawy Narodowościowe. – 1927. – R. 1. – Nr 2. – S. 150–156.
10. Швагуляк М. Історичні студії: Українці на роздоріжжях та крутих поворотах історії (др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.) / М. Швагуляк. – Львів: Тріада плюс, 2013. – 478 с.
11. Ustawa z dnia 13 marca 1931 r. o wygaśnięciu mocy prawnej przepisów wyjątkowych, związanych z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religją obywateli Rzeczypospolitej // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1931. – Nr 31. – Poz. 214. – S. 430.
12. Mauersberg S. Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939 / S. Mauersberg. – Wrocław; Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. – 230 s.
13. Зашкільняк Л. Спроби українсько-польського порозуміння в міжвоєнній Польщі: сподівання і реалії / Л. Зашкільняк // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали міжн. наук. конф. – Ів.-Франківськ: Плай, 1997. – С. 156–160.
14. Jabłonowski M. Następca Komendanta – Edward Śmigły-Rydz: materiały do biografiі / Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki. – Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1998. – 333 s.
15. Державний архів Івано-Франківської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 1564: Листування з Міністерством внутрішніх справ і з повітовими староствами про діяльність на території воєводства німецько-фашистських організацій. – 187 арк.
16. Сіреджук П. Соціально-економічне становище і культурне життя німецької меншини Східної Галичини (20–30-ті роки ХХ ст.) / П. Сіреджук. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 752 с.
17. Швагуляк М. Військові плани ―зміцнення польського характеру‖ східних воєводств держави (березень 1938 р.) / Михайло Швагуляк // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1999. – Т. 238. – С. 562–583.
Published
2021-02-22
How to Cite
Ruda , O. V. (2021). National policy of Polish state in 1926–1939. Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 76-80. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1000