Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 7

Вип. VII.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя : Тандем-У, 1999. - Вип. VII. - 236 с.

Збірник містить статті науковців з проблем адміністративно-територіального устрою та самоврядування в Україні XVII-XX ст.

Традиції адміністративного устрою та самоврядування запорозького козацтва та Гетьманщини

Кулаковський П. Земські сеймики як орган шляхетського самоуправління в др. пол. XVI - перш. пол. XVII ст. 3

Берковський В.Г. Адміністративний устрій та самоврядування у волинських містах XVII ст. 9

Брехуненко В. Правовий статус українських козаків на Дону, а донських на Січі (XVI - перша половина XVII ст.) 10

Леп'явко С.А. Проект колонізації Придніпров'я П. Грабовського (1596 рік) 15

Швидько Г.К. Органи міського самоуправління Гетьманщини та особливості документації їх канцелярій 19

Воронов В. Л. До історії Полтавського полку як адміністративно-територіальної одиниці Гетьманщини 24

Вирський Д. С. «Конкуренція принципів»: місто і територіальна держава за доби Гетьманату (середина XVII-XVIII ст.) 29

Бевз М. Самоврядування та архітектурний розвиток приватних резиденціональних міст в Галичині у ХVІІ-ХVIII ст. (на прикладі м. Жовкви) 32

Адміністративний устрій та самоврядування України кінця ХVII-ХІХ століття

Посунько О. М. Адміністративно-територіальний устрій Нової Сербії та Слов'яносербії (1751-1764) 39

Грибовський В. В. Ногайські орди в системі державного управління Кримського ханства 44

Мільчев В. І. Формування соціально-спеціалізованих груп та структуризація устрою громад військових поселенців на півдні України (1752-1783 рр.): до питання про фаміліатів 49

Мірущенко О. Л. Регулювання російським урядом економічних відносин Гетьманщини та Нової Січі у 40-60-х рр. XVIII ст. 53

Плецький С. Ф. Боротьба Коша з Російською адміністрацією за контроль над кордонами Вольностей Війська Запорозького в часи Нової Січі 61

Мицик Ю. А. До питання про особливості церковного устрою Запорозької Січі 69

Андрєєва С. С. До питання про міжнародний статус Запорозької (Нової) Січі 73

Сурєва Н. В. Повітові і губернські дворянські предводителі на півдні України (остання чверть XVIII ст.) 81

Шиян Р. І. Адміністративний устрій Катеринославського козацького війська (1787-1796 рр.) 87

Бойко А. В. Діяльність В. С. Попова по управлінню Південною Україною на початку 90-х років XVIII століття 91

Самко І. В. Організація роботи хлібних магазинів в Катеринославському, Вознесенському намісництвах та Таврійській області (1794-1796 рр.) 102

Тригуб О. П. Історія заснування Катеринославської та Херсонської єпархії (1775-1837) 105

Козирев В. К. Запорозька спадщина в адміністративному устрої Південної України кінця XVIII ст. 116

Панфьорова М. А. Адміністративно-територіальний устрій Південно-Східної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. 119

Мільчева А. О. Утворення болгарських колоній у Херсонській і Таврійській губерніях у 1801 – 1806 рр. та організація системи управління ними 127

Левченко Л. Л. Адміністративно-територіальний устрій та управління у Миколаївському військовому губернаторстві у ХІХ ст. 132

Лиман І. І. Статус церковних старост на початку XIX ст. 139

Маленко Л. М. Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на півдні України першої половини ХІХ століття 146

Сінкевич Є. Т., Макієнко О. А. Статистичні служби Херсонської губернії в структурі адміністративної влади та органів місцевого самоврядування ХІХ ст. 154

Коваль Г. П. Миколаївська міська дума як орган місцевого самоврядування (кін. XVIII-XX ст.) 159

Лохматова А. І. Органи місцевої влади в українській літературі другої половини ХІХ сторіччя 166

Пачев С. І. Адміністративний устрій болгарських колоній Приазов’я у другій половині ХІХ ст. та проблема етнічної асиміляції 174

Тригуб П. М., Довгань Н. Ю. Діяльність Миколаївської міської думи в галузі освіти, охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту (друга половина ХІХ – початок XX ст.) 177

Липовская Т. Д., Мирончук В. Д. Роль земства в развитии кустарных промыслов на Екатеринославщине в кон. ХІХ – нач. XX ст. 183

Адміністративний устрій та самоврядування України XX століття

Цибуленко Л. О. Органи самоврядування Одеси, Миколаєва і Херсона у розвитку транспортних систем півдня України у другій половині ХІХ - на початку XX століття 195

Ткаченко В. Г. Міське самоврядування Олександрівська (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 187

Шиханов Р. Б. Олександрівська біржа: втрачені можливості 199

Осташко О. Л., Плаксій Т. М. Деякі аспекти муніципальної діяльності міських дум та управ Наддніпрянщини на поч. XX ст. 203

Плаксій Т. М. Вплив політичних подій початку XX ст. на розвиток міського громадського самоврядування в Україні (на прикладі міст Наддніпрянщини)

Орлянський С. Ф. Олександрівське міське громадське управління і єврейська община в 1917-1919 рр. 212

Гвоздик В. С. Формування державних органів влади та місцевого самоврядування на півдні України (березень-липень 1917 р.) 214

Геращенко Т. С. Політичні концепції М.Міхновського і В. Липинського в світлі сучасного державотворення 221

Турченко Ф. Г. Дві спроби дезінтеграції України 226

Copyright © 2014 Запорізький національний університет