Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 6

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя: ЗЮІ, 1999. — Вип. VI. — 238 с.

Актуальні проблеми давньої та нової історії України

Шиян Р.І. Діяльність земських комісарів на території колишніх Запорозьких вольностей у перші роки після ліквідації Запорозького устрою 3

Маленко Л.М. Причини ліквідації Азовського козацького війська та переселення азовців на Кубань 6

Андрєєва С. Деякі етнокультурні аспекти запорозько-татарських взаємин часів Нової січі 19

Мільчев В.І. Початок переселення болгар на Україну: діяльність комісії І. Албанеза та створення сербського гусарського полку (1723 – 1730 рр.) 26

Сурєва Н.В. Питання про законодавчу регламентацію поміщицького землеволодіння на півдні України на початку XIX ст 38

Шахров Г.І. Броди, гаті, мости, пороми як складовий елемент шляхів сполучення Південної України на початку XIX ст 44

Самко І. Система місцевого адміністративного управління державними селянами в Таврійській губернії (друга чв. XIX ст.) 49

Павлюк В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин другої половини XIX ст. 56

Пальченкова В.М. Основні етапи громадівського руху на Слобожанщині (друга половина XIX – початок ХХ століття) 70

Чмир С.Г. Українська демократично-радикальна партія: організаційний устрій, чисельність, соціальний склад (1905 – 1908 роки) 76

Питання новітньої історії України

Притуляк П.П. Ратифікація Брестського миру: за і проти 90

Зінченко А. До проблеми про причини виникнення дитячої безпритульності в радянській Україні в 20-30-х роках ХХ ст. 99

Давлєтова Г.В. Націоналізм Д. Донцова та тоталітарні рухи ХХ ст. 109

Жижкова Т.В. Взаємовідносини п’ятидесятників із спорідненою течією євангельських християн-баптистів за радянських часів в Україні 114

Бондаренко А.Д., Тимченко С.М. До питання про застосування Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 року «про кримінальну відповідальність за крадіжку державного і громадського майна» 123

Цокур Є.Г. Формування правової бази щодо реабілітації жертв політичних репресій напередодні ХХ-го з’їзду КПРС 132

Авсієвич В.П. Стан аграрного виробництва України в середині 80-х років та потреба його реформування 146

Проблеми всесвітньої історії

Давлєтов О.Р. Утворення та специфіка агітаційно-пропагандистського механізму НСДАП у Веймарській республіці (друга пол. 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст.) 152

Демчук (Харченко) О.В. Від рейхсканцлера до рейхспрезидента – штрихи до політичного портрету Фрідріха Еберта 160

Харченко І.І. Німецьке питання у віддзеркаленні міжнародних відносин (1989 – 1990 рр.) 165

Джерелознавство історії України

Бойко А.В. Публікації джерел з історії Південної України останньої чверті XVIII століття на сторінках журналу «Русский архив» 190

Лепявко С.А. Публікації джерел з історії військово-політичної діяльності козацтва 1560-1580-х років 197

Каліберда Ю.Ю. Мемуари як джерело до історії 1-го зимового походу армії Української Народної Республіки (6.XII.1919 – 6.V.1920 рр.) 205

Приймак О.М. Діяльність комітетів «особливої наради про потреби сільськогосподарської промисловості» на Півдні України (1902-1903) 210

Полякова Л.І. До питання про джерельну базу вивчення етносоціальних процесів на Півдні України 50-80-х років ХХ ст. 223

Copyright © 2014 Запорізький національний університет