Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 51 (2018)

Вип. 51

В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художниці Наталії Наполової "Історія" (публікується з дозволу автора)

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 51.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia : ZNU, 2018. – Vol. 51.

ЗМІСТ

CONTENTS

До сторіччя Української революції

Ф. Г. Турченко. З приводу концепції Української революції: продовження дискусії

А. Ю. Твердовський. Типологія державних утворень на українських землях періоду Української національної революції 1917 – 1921 рр. Ч. 2.

Ю. І. Щур. Українська революція на території Запорізької області (1917-1921 рр.)

О. Г. Шишко. Воєнно-польові суди Одеси у системі білого терору (серпень 1919 р. – січень 1920 р.)

Історія України

С. В. Прийдун. Особливості та проблеми становлення України як суб’єкта нової системи міжнародних відносин

В. І. Денисенко. Правління Віктора Януковича в зарубіжній історіографії

І. О. Мякінченко. Державно-конфесійні відносини в період незалежності України

Ю. О. Каганов. Українське телебачення доби «перебудови» в умовах «культурної травми» радянського суспільства

О. А. Шановська. Загиблі, але нескорені борці за свободу і гідність (Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Василь Стус)

Є. С. Неклюдов. Тіньова економіка України: від СРСР до сьогодення

С. М. Дейнеко. Український технікум сходознавства та східних мов: недосліджені сторінки історії

А.В. Дзятковский. Крымское правительство и проблема орошения Северного Крыма водами Днепра (1929-1935 гг.)

О. Ю. Топоренко. Військова підготовка жінок у «Стрілецькому союзі» на західно-українських землях (1910 – 1939 рр.)

Т. В. Грушева. Духовно-моральні і національні аспекти в педагогіці Йосифа Сліпого

М. М. Рогожа. «Розмови про сільське хазяйство» Є. Чикаленка як джерело в контексті «матеріальної тканини нашої історії»

М. С. Гедін. Українська, російська і польська класократія у творчій спадщині В’ячеслава Липинського

Н. М. Гірна. Книгознавча праця Івана Кревецького

О. А. Альошина. Антикатолицька спрямованість діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст.

А. С. Клепак. Соціальний склад та освітній рівень земських вчителів Чернігівської губернії наприкінці ХІХ

С. І. Поляруш. Товариства взаємодопомоги на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

С. Ч. Мамоян. Банківська реформа другої половини ХІХ ст. в сучасному історіографічному дискурсі

А. В. Кукуруза. Училищні з’їзди в Київській єпархії як засіб вирішення питань фінансування початкової духовної освіти

М. М. Янчук. Формування учительського корпусу початкових народних шкіл київської єпархії на сторінках «Руководства для сельськых пастырей» 60-х років XIX ст.

В. О. Левицький. Інфраструктура та виробнича діяльність підприємств легкої промисловості Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Н. Л. Тацієнко. Пожежі у повсякденні Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.: спроба систематизації причин

С. С. Люта. Умови перебігу фінського та українського національних рухів у Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): компаративний аналіз

В. С. Тацієнко. Православне парафіяльне духовенство і селянство Київської губернії: зміни у відносинах в 40 – 60-ті роки ХІХ ст.

О. О. Феденко. Просопографічний портрет купців 1-ої гільдії Одеси (1820-1860-і рр.)

І. О. Телегуз. Українці в освітньо-державному просторі Російської імперії першої третини ХІХ ст.

О. Ю. Балицький. Розбудова закладів охорони здоров′я в містах Бессарабії (ХІХ - початок ХХ ст.)

А. А. Кізлова. Соціальні взаємодії братії при святинях Китаївської та Голосіївської пустиней (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Т. В. Кузнець. Вікарії Київської митрополії ХІХ – початку ХХ ст.: посадові обов’язки як вияв адміністрування єпархіального управління

О. А. Бороденко. Шинкарство у Гетьманщині XVIII століття: вплив на поведінкові стратегії українського соціуму

О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. «Хрест незрушний на кітві буде навік-віки». Ще раз про символ хреста-якоря у гербі гетьмана Івана Мазепи

С. С. Дідик. Архів фортеці Св. Єлизавети – цінний фонд Інституту рукопису центральної наукової бібліотеки ім. В.Вернадського

В. Д. Саричев. Еволюція запорозької “чайки” XVI – XVII ст.

І. Ю. Опацький. Археологічні дослідження Уманщини Петром Курінним

Всесвітня історія

О. О. Нагнибіда. Феномен ірландського нейтралітету в політичній взаємодії країн Європейського Союзу

О. Т. Безаров. Метаморфози політичного авантюризму Є. П. Азефа

В. В. Соловйов. Румунський фронт в революційних умовах (березень‒вересень 1917 р.)

Т. В. Орлова. Тенденції і наслідки архаїзації сучасної Росії

В. В. Пилипенко. Ірансько-іракський досвід урегулювання проблеми військовополонених, 1982–2016

М. В. Бурцева. Вплив подій 9/11 2001 р. у США на зміни в імміграційній політиці Канади

В. Г. Ціватий. Політико-дипломатична діяльність та історична спадщина Франческо Гвіччардіні (1483-1540): (до інституціональних витоків європейських зовнішньополітичних традицій)

А. Х. Озоян. Роль Султана Мухаммеда v у процесі здобуття незалежності Марокко

І. С. Мельник. Проблеми розвитку африканістики в Україні (короткий історіографічний огляд)

Р. М. Вацеба. Етнокультурна структура слов’янського Полаб’я у VII–ІX ст. i вплив порубіжжя на державотворчі процеси

Історія науки і техніки

І. Л. Сергєєва. Роль Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН у створенні національного генбанку зернових колосових культур в Україні

В. Д. Орехівський. Науково-організаційна діяльність Української академії сільськогосподарських наук та Міністерства сільського господарства УРСР щодо розвитку органічного землеробства (1950-ті – 1960-ті роки)

І. Б. Грушицька. Внесок В. П. Цесевича в організацію наукових досліджень змінних зірок в Україні

В. В. Голова. Внесок професора О. П. Лідова у відновлення роботи газового заводу та створення дослідної станції палива у ХТІ

В. О. Бандус. Розвиток ідей та дослідження загального машинобудування в одеському політехнічному інституті учнями і послідовниками В.О. Добровольського

М. В. Гутник. Професор Костянтин Олексійович Зворикін – один із фундаторів науки з технології матеріалів

М. В. Шевченко. Розвиток цукробурякової промисловості у Наддніпрянській Україні в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого

Н. О. Пасічник. Структура фінансово-правової науки періоду інституціоналізації фінансового права як самостійної наукової сфери

С. В. Лобенко. Становлення та розвиток геологічної наукової школи Харківського університету

Рецензії

О. В. Набока. [Рец.]: Підберезних І. Сполучені Штати Америки в Південно-Східній Азії : партнерство в умовах сучасних викликів (1990 - початок 2000-х рр.) : монографія / І. Підберезних. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 475 c.

В. Г. Ціватий, А. Ю. Мартинов. ПІВДЕННА АЗІЯ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ, БЕЗПЕКОВИЙ, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ, РЕГІОНАЛЬНИЙ І ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДИСКУРСИ
[Рец.]: Горобець І. В. Процеси формування регіональної системи безпеки в Південній Азії (початок 1990-х – середина 2010 років): Монографія. – К.: Міленіум, 2017. – 418 с.

М.Г. Палієнко. Зберігаючи національну ідентичність
[Рец.]: Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991-2017 рр.). – Тернопіль ТНЕУ, 2017. – 608 с.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет