Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 41

Вип. 41
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Лева Каплана "Плин часу"

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2014. — Вип. 41. — 372 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2014. – Issue 41. – 372 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Історія України

Тимчук І. І. Формування церковно-адміністративної структури Великого Новгорода В XI–XIV ст.

Лєбєдєва Ю. О. Внесок Б. Хмельницького в неперервність української державницької традиції

Андрєєва С. С. Зовнішньополітичні аспекти проголошення незалежності Кримського ханства 1772 р.

Кручиненко В. В. Рівень остаточної безшлюбності та шлюбний вік у селах Миргородського полку в другій половині ХVІІІ ст.

Назаренко В. М. Київська гарнізонна школа у XVIII ст. (учні та вчителі, структура і зміст освіти, матеріальне забезпечення навчального процесу)

Іщенко Ж. М. Дунайські князівства – об’єкт геополітичного протистояння Росії та Франції (кін. XVIII – початок ХІХ ст.)

Левицька Н. М. Забезпечення науково-педагогічними кадрами вищих гуманітарних навчальних закладів України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Левченко І. М. Міжнародні зв’язки членів наукових товариств у сфері природничих наук у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Антощак М. М. Громадсько-просвітницька діяльність Д. Т. Гнєдіна

Чорнобай П. О. Становлення та розвиток першої середньотехнічної школи на Катеринославщині (за матеріалами «Гірничозаводського листка»)

Оліянчук А. М. Соціальний статус козацтва Лівобережжя України в першій половині ХІХ ст.

Гончарова Н. О. Дворяни Херсонської губернії в діяльності російського товариства Червоного хреста наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Королько А. З. Участь Василя Стефаника в діяльності Української радикальної партії в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Дорошева А. О. Самоврядування в приморських містах Півдня України у другій половині ХІХ ст.

Саманцов О. П. Малі трудові колективи у кам’яновугільній промисловості Донецько-Придніпровського економічного регіону др. пол. ХІХ ст.

Священко З. В. Концепція модернізації російського села в «Записці…» С. Вітте від 5 грудня 1904 р.

Магась В. О. Організаційна та координаційна діяльність Союзу Союзів в Україні в роки Першої російської революції

Доценко В. О. Политика царский властей в отношении евреев украинских губерний Российской империи в период Первой мировой войны

Романець Н. Р. Куркульські висілки під час суцільної колективізації: особливості формування

Мороко В. М., Мороко В. В. Промисловість Запоріжжя як дзеркало пострадянської економічної трансформації

Всесвітня історія

Орленко О. М. Податковий апарат Ленінграда в другій половині 1920-х рр.

Скрипник О. М. Хімізація як головний чинник інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в СРСР (1960–1980-ті рр.)

Рудик О. І. Радянські теорії спорудження укріплених районів

Крижевський А. В. Федір Міщенко та антикознавство в імператорському університеті св. Володимира

Філіпчук І. В. Формування демократичних настроїв у Чехословацькому суспільстві в кінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст.: інтелектуальний чинник

Стрільчук А. В. Ідейні засади західного фемінізму «другої хвилі» (друга половина 1960-х – 1980-ті рр.)

Годлевська В. Ю. Еволюція трудових відносин в Іспанії в умовах консолідації демократичного режиму (1982-1996 рр.)

Волкотруб О. Н. Підготовка у США фахівців для архівних установ

Покляцька В. В. Трансформація радянсько-американських відносин на завершальному етапі холодної війни (1985-1991 рр.)

Корнієнко Н. В. Парламентські та президентські вибори 1990-х рр. в Україні за оцінками американських експертів

Мухін Є. О. Перебіг та особливості інтеграції Словацької Республіки до ЄС (1993-2004 рр.)

Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії в контексті проблем та перспектив розвитку СЗППБ ЄС (2010-2014 рр.)

Джерелознавство. Історіографія

Бурім Д. В. Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук

Константінова В. М., Лиман І. І. «Альбоми пісень» остарбайтерів

Ковалець Т. Р. Повстання 1630 р. в Україні за новознайденими польськими реляціями: публікація джерел

Діанова Н. М. Наративні джерела про діяльність Херсонсько-таврійського архієпископа Гавриїла (Розанова)

Іваницька С. Г. Праця Сергія Єфремова «Против течения (Памяти В. П. Обнинского)» як документ доби

Кузьменко А. В. Розвиток досліджень з української історії на Київщині в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.

Андрєєв В. М. Віктор Петров: науковець та розвідник у післявоєнній Німеччині (1945–1949)

Руденко А. С. Рід Дорошенків в українському та російському революційному русі (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Трубчанінов С. В. Олександр Грушевський і становлення української історичної географії в 1919-1931 рр.

Зеленяк О. М. Інтерпретація образу Нестора Махна у радянській художній літературі 20-х років

Звілінський С. О. Радянська революційна мемуаристика 1920–30-х рр. (на прикладі катеринославського істпарту)

Ліхачова О. Є. Передові статті О. І. Георгієвського з приводу польського повстання 1863-1864 рр. у «Московских ведомостях»

Чернік С. Д. Переворот 29 травня 1903 року в Сербії у висвітленні газети «Киевлянин»

Литвин К. А. Народознавчі матеріали священників Чернігівської єпархії на сторінках журналу “Вера и Жизнь” (1912–1917)

Крижанівський В. М. Єлисаветградська газета «Голос Юга» та російська цензура у світлі архівних документів

Жиряков О. Ю. Британська та російська історіографія Другої світової війни: використання метода альтернативної історії

Борчук С. М. Перша українська модерна енциклопедія: структура видання і зміст

Історія науки і техніки

Пасічник Н. О. Вплив представників німецької школи фінансів на становлення фінансової науки і освіти в Харківському університеті в першій чверті ХІХ століття

Грушицька І. Б. Розвиток фотографії в Україні (1839 – І пол. ХХ ст.)

Кузьменко Н. О. Періодизація наукових досліджень іоносфери в першій половині ХХ ст.

Рогожа М. Н. Вклад украинских учёных в исследование животного мира Российской империи

Стрелко О. Г. Розвиток наукових досліджень в організації вантажної роботи вітчизняних залізниць (кінець ХІХ – 60-ті роки ХХ ст.)

Рудюк М. В. Організація швидкісного пасажирського руху – експеримент інженера М. С. Філоненка

Красікова О. Ю. Геологічні розробки В.І. Крокоса в колективних дослідах ґрунтів Київської губернії (1911–1912 рр.)

Попова О. П. Внесок академіка В. М. Трегобчука у вирішення завдань екологічної стратегії економічного розвитку країни

Латиш В. І. Професор Л.Ф. Ніколаї (1844-1908): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в галузі будівельної механіки та мостобудування (до 170-річчя від дня народження)

Сандурська О. В. Становлення та розвиток вітчизняного суднобудування в роботах Володимира Полієвктовича Костенка

Шелкунова Н. Л. Становлення та діяльність лабораторії автоматизації технологічних процесів у машинобудуванні в Українському заочному політехнічному інституті (УЗПІ) у 60-ті рр. ХХ ст.

Етнологія

Грушецкая В. А. Верхние покрывала типа «Фередже» в традиционном уличном женском костюме крымских татар, караимов и крымчаков конца XVIII – начала XX вв.

Сіренко С. В. Рибальство як предмет етнологічних наукових студій періоду 20-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Литвинчук Н. В. Сучасні форми збереження й популяризації традиційних промислів та ремесел Сумщини

Археологія

Тощев А. Г. Типология погребальных конструкций ногайского могильника Мамай-гора в Нижнем Поднепровье

Піструіл І. В. Пам’ятки епігравету Північно-Західного Причорномор’я (проблема інтерпретації археологічних джерел)

Фатеев О. В. Боспорский след на скифских переправах через Днепр

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет