Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 40

Вип. 40
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художниці Людмили Фотієвої "Покрова Пресвятої Богородиці"

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2014. — Вип. 40. — 330с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2014. – Issue 40. – 330 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Новітня історія України

Космина В. Г. Конструювання української «реальності» в комунікативних системах Росії: теорія і практика 2014 року

Турченко Ф. Г. Микола Міхновський в літературній творчості

Жванко Л. М. Організація транспортування біженців Першої світової війни у тилові губернії України (літо – осінь 1915 р.)

Доценко В. О. Політика царської влади стосовно євреїв українських губерній Російської імперії в період Першої світової війни

Бойчук Я. А. Громадські об’єднання чехів в Україні (1880-1914 рр.)

Вінцковський Т. С. Участь української фракції в роботі Катеринославського губернського земства в період військово-політичного протистояння листопада 1917 – січня 1918 рр.

Синявська Л. І. Діяльність суднобудівних підприємств Сходу і Півдня України у 1917–1918 рр.

Пасічник І. М. Ідеї української державності Павла Скоропадського в уявленнях прихильників білого руху Росії

Бачинська О. М. Циркове видовище у добу гетьманату П. Скоропадського

Вовк Н. С. Інформаційно-комунікаційна система української галицької армії

Гладишук C. О. Спроба нормалізації польсько-українських відносин в Західній Волині у контексті становлення тимчасової адміністрації Другої Речі Посполитої (1919–1921 роки)

Романець Н. Р. Репресивні механізми хлібозаготівельних кампаній 1927–1929 рр.

Ігнатуша О. М. Церковний фактор російської агресії проти України мовою документа: епізод 1920 р.

Медвідь І. А. Між релігією та нацією: дискусії щодо культу Івана Франка в церковному середовищі Галичини в 1920–30-ті роки

Мотричук Р. Г. Атеїстична діяльність більшовиків серед національних меншин України в 1920-ті роки

Придибайло О. М. Становище китайської етнічної групи в Україні в 20-х рр. ХХ ст.

Салтан Н. М. Спортивні практики як засіб соціалізації мешканців Харкова у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ століття

Шпакович К. В. Мовна політика в УСРР та українізація національно-державного апарату на сторінках харківських періодичних видань 1920-х років

Рябченко О. Л. Навчальний процес: радянські інновації та особливості впровадження у вищих навчальних закладах України у 1920–30-ті роки

Діденко К. В. Діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим щодо соціального забезпечення науковців УСРР у 20-х рр. ХХ ст.

Пригорницька О. Ю. Внесок випускників Чернігівського інституту народної освіти в науково-культурне життя радянської України

Безсмертний А. С. Самодіяльне населення в економіці Волинського воєводства міжвоєнного періоду

Готкова Ю. С. Діяльність кубанських організацій в Чехо-Словаччині у 1920–1930-ті рр.

Стародубець Г. М. Джерела рекрутування партійно-радянської номенклатури західних областей УРСР в 1944-1946 роках

Кравчук Д. В. Польські формування у радянському партизанському русі на території західної України (середина 1942 – перша половина 1944 рр.)

Стельникович С. В. Санітарно-епідеміологічний стан на території Житомирського генерального округу

Єфимчук Н. Л. Рівень медичного обслуговування сільського населення Житомирської області в 1943-1950 рр.

Ільницький В. І. Використання компроментаційних прийомів при ліквідації підпілля у карпатському краї ОУН (1945-1954)

Гаранджа Р. Я. Отець д-р Іван Чорняк, священик підпільної ГКЦ в умовах боротьби проти комуністичного режиму

Островський В. В. Участь Зіновія Красівського в процесі легалізації та утвердження Української греко-католицької церкви

Маслій О. Д. Жіноче чернецтво Галичини в умовах ліквідації української греко-католицької церкви та сталінських репресій (друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.)

Буряк С. А. Вища історична педагогічна освіта в УРСР (1945-1956 рр.)

Тверитникова О. Є. Забезпечення науковими кадрами електротехнічного комплексу України (1950–1960 рр.)

Шушкевич Ю. О. Розгортання мережі осередків НРУ на Рівненщині в 1989-1998 рр.

Ігнатуша Г. О. Олександр Воронин – фундатор Свято-вознесенської церкви м. Канева (1989–2013 рр.)

Черкас Т. В. Питання репарації культурно-історичних цінностей у двосторонніх відносинах України та Німеччини (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)

Пекарчук В. М. Міністерство культури і туризму України: зміни функціональних компетенцій у вимірі відродження та розвитку культур етноменшин (1990–2000-і роки)

Ріжняк Р. Я. Розвиток правового забезпечення комп’ютеризації навчання у вищих навчальних закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

Історіографія

Водотика С. Г. Шляхи поступу сучасного соціального знання в Україні ХХІ ст. у світлі досвіду 1920-х років: співвідношення еволюційного і революційного шляхів розвитку науки

Гуменюк Т. І. Особливості концептуальних підходів у наукових дослідженнях українських істориків західних областей УРСР другої половини 1940-х – кінця 1980-х рр. ХХ ст.

Тішин О. В. Новітня українська історіографія нацистського окупаційного режиму на території південно-східних областей України

Ухач В. З. Сучасна вітчизняна історіографія волинської трагедії 1943 року

Маслак В. І. Проблема незалежності Гетьманщини середини XVII ст. очима сучасних польських істориків

Кузьменко А. В. Висвітлення проблематики досліджень з історії України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. у наукових студіях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848–1914 рр. в працях радянських та українських зарубіжних дослідників

Оленич Я. І. Кирило-Мефодіївська проблематика у наукових працях галицьких учених ХІХ століття

Стопчак М. В. Робітнича політика директорії УНР в українській зарубіжній історіографії

Бублик О. Г. Роль містобудування в сучасних урбаністичних розвідках зарубіжних дослідників

Мальшина К. В. Словенські шкільні підручники 1920-х – І половини 1940-х рр. про історію південних слов'ян у міжвоєнний період

Іріоглу Ю. О. Усно-історична методика в наукових дослідженнях та освітньому процесі у вищому навчальному закладі

Всесвітня історія

Ціватий В. Г. Інститут полісу: політико-дипломатичний феномен (від античності до раннього нового часу)

Вар’ян О. О. Вплив полісу на формування образу ідеального громадянина у давніх Афінах

Мещерякова Д. І. Християни на службі Саладдіна

Пилипчук Я. В. Ставати християнином чи ставати угорцем? (механізми асиміляції)

Яременко М. В. Сприйняття освіти й освіченості у XVIII ст.

Мариуш Кардас. Причины и обстоятельства смерти подполковника Яна Войчеха Киверского, командующего 27-й волынской дивизии пехоты Армии Крайовой

Хоміч Д. В. Надбужанська дивізія у боях на Волині під час франко-російської війни 1812 року

Михайлюк М. В. «Расизм» в європейській суспільствознавчій думці XIX – початку XX ст. та його вплив на ідеологію нацизму

Корочанська А. О. «Ініціатива Бріана» на рубежі 1920–1930-х рр. як етап у формуванні наднаціональної свідомості в Європі

Рецензії

Сердюк І. О. Потрійне «А» («Академік» про «академію» та «академіків») [Рец.]: Яременко М. В. «Академіки» та «Академія». Соціальна історія освіти і освіченості в Україні ХVIIIст. / Максим Васильович Яременко. – Харків: Акта, 2014. – 543 с.

Іваницька С. Г., Демченко Т. П. Про минуле – з надією на майбутнє [Рец.]: Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. – К.: Український письменник, 2014. – 496 с.

Кононов И. Ф. Театр теней Третьего рейха: о чем он нам может поведать? [Рец.]: Давлєтов О. Р. Паладини фюрера: з Веймарської республіки до «третього рейху». 12 політичних портретів. – К., 2014. – 160 с.

Мельничук О. А. [Рец.]: Чорна Н. Україна І Польща: історіографія відносин (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) : монографія / Наталія Чорна. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. – 416 с.

Наші автори

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет