Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 39 (2014 р.)

Вип. XXXIX
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Тимура Аканаєва "Світ на долоні"

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2014. — Вип. XXXIX. — 346 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2014. – Issue XXXIX. – 346 p.

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Історія України

Вєтрова Г. В. Кочове та осіле населення Південної Бессарабії у ранньому середньовіччі

Пилипчук Я. В. Огузько-кипчацькі відносини у XI-XIII ст.

Чорноіваненко І. В. Рід Скадовських і Білозерка

Москалюк М. М. Становлення і роль підприємців у цукровій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Петренко І. М. Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Рубан В. С. Участь купецтва Слобожанщині у відкритті університету в Харкові

Біла О. М. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст.

Кучернюк І. В. Часопис “Рідний край” у національно-культурному житті Наддніпрянщини: передумови заснування і діяльність (1905-1907 рр.)

Волос О. В. Заходи земств Херсонської губернії по боротьбі з ховрахами (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)

Андріяка Г. О. Медично-санітарне й матеріально-технічне забезпечення земських установ охорони здоров’я Київщини у 1904-1914 рр.

Давибіда Л. І. Діяльність Самаритянської секції українського Горожанського комітету у сфері охорони здоров’я (1918–1923 рр.)

Вівчарик П. І. Степан Качала – депутат Галицького крайового сейму (1861-1888)

Синявська Л. І. Вплив соціально-політичних відносин у Російській імперії на діяльність промислових підприємств Півдня та Сходу України у 1914–1916 рр.

Турченко Г. Ф. Імперський проект “Новоросія”: більшовицький варіант

Ігнатуша О. М. Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 2. Суперечності взаємодії церкви та політичних режимів

Козир В. В. Ідеологічний вимір феномену лікнепу в Україні у 20-30-і рр. ХХ ст.

Мотричук Р. Г. Діяльність комітетів незаможних селян в середовищі національних меншин України в 1920-30-ті рр.

Мазурок О. М. Господарсько-фінансова діяльність професійної організації українського студентства «Профорус» на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр.

Петренко І. Є. Політико-дипломатична діяльність урядів УНР на Балканах на прикладі відносин з Болгарським царством (1918-1920 рр.)

Магурчак А. М. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 рр.

Власенко В. М. Формування міжвоєнної української політичної еміграції в Югославії (перша хвиля)

Давидюк Р. П. Розселення та становище уенерівської політичної еміграції у Волинському воєводстві на початку 20-х років ХХ ст.

Стряпко І. О. Роль української політичної еміграції у розвитку освіти на Закарпатті 1919-1939 рр.

Бліндер Н. М. «Нова Зоря» – друкований орган консервативно-клерикального руху інтелігенції східної Галичини міжвоєнного періоду

Славік Ю. В. Використання примусової праці в Закарпатті (1939-1944 рр.)

Самсонюк Т. М. Діяльність польських підпільних організацій у м. Дубно (1939-1941 рр.)

Сухих А. Ю. Боротьба Тернопільського партизанського з'єднання ім. М. С. Хрущова проти військової округи УПА «Заграва» (1943–1944 рр.)

Марчук І. В. Розшук радянськими карально-репресивними органами Д. Клячківського - «Клима Савура»

Василенко Д. П. Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках

Краснянська Н. Ю. Соціальне служіння віруючих протестантських громад південноукраїнського регіону у 1943–1964 рр.

Кулик Ж. І. Олена Теліга: громадсько-культурницька діяльність поетеси в Польщі (1929-1941 рр.)

Ільницький В. І. Заходи щодо реалізація програми “Орлик” у карпатському краї ОУН (1945–1954)

Гусак Д. І. Реформування системи управління сільським господарством у Волинській області (1965–1985 рр.)

Голубовська Л. Р. Міська молодь України у суспільних змінах 1990-х – 2000-х років

Полканова А. Ю. Пословицы и поговорки крымских караимов (караев) – важный источник реконструкции этапов развития этнокультуры

Всесвітня історія

Умєров Р. В. Внутрішньополітичні процеси в державі Хорезмшахів напередодні монгольського вторгнення, 1216-1218 років (за арабо-персидськими джерелами)

Звягіна О. М. Ягеллони та Габсбурги: боротьба за імператорську корону (1519 р.)

Рудик О. І. Зміна підходів до будівництва довготривалої фортифікації наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Казаков Г. І. Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії

Скубий И. А. Юзеф Пилсудский и формирование внешнеполитического курса Польши по отношению к Советской России в ноябре 1918 – январе 1919 годов (военно-политический аспект)

Роїк С. В. Перцепція часу польським суспільством в умовах нацистської окупації

Зелінський М. В. Проблема визначення східного кордону Польщі в «інкорпораційній» концепції Романа Дмовського

Підберезних І. Є. Зовнішньополітичний напрям адміністрації Б. Обами на співробітництво з країнами Південно-Східної Азії

Історіографія. Джерелознавство

Кудінов Д. В. Мемуаристика селянського руху в Україні початку ХХ ст. у світлі історіографічного бачення

Слесаренко О. О. Методологічні засади наукових досліджень М. П. Драгоманова

Островський В. В. Українська націоналістична проблематика у творчій спадщині Зіновія Красівського

Стопчак М. В. Протиборство Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами в українській зарубіжній історіографії

Маньківська Т. О. Проблема становища вчителів Слобожанщини у 1917–1921 рр. у сучасній українській історіографії

Постика І. О. Україномовна преса республіканського значення про діяльність жіночих рад на Україні (1948–1951 рр.)

Чорна Н. М. Співробітництво України та Польщі у рамках єврорегіонів: історіографічні інтерпретації

Гарбарук А. С. Національне відродження та самоорганізація польської меншини в незалежній Україні: історіографічний аспект

Пагіря А. В. Історіографія проблеми діяльності інтелігенції Української РСР у сфері охорони навколишнього природного середовища у др. пол. 1940-х – середині 1980-х рр.

Івченко О. О. Соціальні та економічні зміни в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна російська історіографія

Історія науки і техніки

Коваленко Н. П. Наукові сільськогосподарські товариства та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Мерко О. М. Роль кримської обласної дослідної станції у розвитку виноградарства степового Криму

Рогожа М. М. Соціокультурне середовище та розвиток зоогеографії в Україні

Левченко І. М. Становлення та розвиток Харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Козубенко Ю. Л. Громадська, педагогічна та редакційна діяльність професора М. І. Котова (1896-1978)

Рудюк М. В. Внесок М.С. Філоненка в удосконалення системи організації руху поїздів

Шульга І. М. Підготовка науково-педагогічних кадрів у Харківському хіміко-технологічному інституті (1930–1949 рр.)

Кривоконь О. Г. Особливості виготовлення продукції тракторобудування на Державному Харківському паровозобудівному заводі ім. Комінтерну (1923-1924 рр.)

Грушицька І. Б. Школа наукової фотографії Є. А. Кирилова

Непорожній В. А. Кадровий потенціал установ НАН соціогуманітарного профілю (1990-2010 рр.)

Кулініч М. Ю. Діяльність державної архівної служби України та наукових інституцій у сфері реституції і повернення архівної україніки

Палієнко О. А. Становлення геронтології в Україні у ХХ столітті: внесок академіка В.В. Фролькіса

Рецензії

Гейда О. С. «Непременно побольше пишите». [Рец.]: Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907–1917 рр.): наукове видання / Упорядкування, передмова, примітки Т. П. Демченко, С. Г. Іваницької. – Чернігів: Просвіта, 2014. – 144 с.

Винарчук Т. В. [Рец.]: Тетеріна-Блохин Д. Історія української політичної еміграції в славних іменах. – Полтава-Мюнхен: Видавець Шевченко Р.В., 2011. – Т. ІІ. – 414 с.

Яковенко Н. Л. [Рец.]: Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській Затоці: союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : «Поліграфія плюс», 2014. – 396 с.

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет