Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 38 (2014 р.)

Вип. XXXVIII
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
російського художника Володимира Калініна

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2014. — Вип. XXXVIII. — 372 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2014. – Issue XXXVIII. – 372 p.

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Мільчев В. І. ДЕКАН НАВІКИ: AD MEMORIAM В.Г. ТКАЧЕНКА

Турчина Л. В. СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ВЧИТЕЛЮ

Історія України

Руднік Д. Г. Князівська влада й боярство Південно-Західної Русі

Білущак Т. М., Шеломенцев-Терський С.В. Аналіз архівних документів гродських та земських судів, сеймиків з питань обороноздатності міста Львова XVI-XVIII ст.

Авсенёва С. М. Записки путешественников первой половины XIX века о Крыме: Керчь и ее окрестности в описании Роберта Лайэлла

Баковецька О. О. Римо-католицька церква Східної України в ХІХ столітті

Бойков О. Ю., Додонова Г. В. Роль російської православної церкви у житті буржуазії та селянства південної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Діанова Н. М. Діяльність православних братств на Півдні України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Фицик І. Д. Французька візія етносоціальної історії Правобережної України ХІХ століття (Даніель Бовуа в історичному інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи)

Горохов С. В. Польсько-російське протистояння в освітній сфері на прикладі Київської губернії на поч. XIX століття

Кравченко О. В. Доброчинність та опіка над дітьми на Катеринославщині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Яшин В. О. Реміснича та підприємницько-виробнича діяльність південноукраїнського єврейства (ІІ пол. ХІХ ст.)

Замуруйцев О. В. Приватні аграрні господарства німецьких колоністів на території таврійської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Яковенко Г. Г. Домашні учительки м. Олександрівська

Кліш А. Б. Програмні засади та політична діяльність польської християнсько-соціальної партії в Галичині

Турченко Г. Ф. Імперський проект "Новоросія": спроба реалізації царською владою та Тимчасовим урядом

Пилипишин О. І. Юліан Романчук як співзасновник і член українських політичних партій (1899-1923 рр.)

Доценко В. О. Єврейський погромний рух в Україні в 1917-1920 рр.

Дітковська С. О. Розвиток політико-правових основ діяльності радянських громадських організацій

Панасюк О. П. Спроби створення білоруської національної армії у 1917-1918 рр.

Вінцковський Т. С. Катеринославська українська губернська рада в роботі губернського земства під час революції 1917 року

Матвієнко Т. О. Результати виборів до волосних земств в Україні 1917 р.

Ігнатуша О. М. Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 1. Ідейні орієнтири та характер діяльності

Жолоб М. П. Взаємини радянської влади з національними меншинами України в релігійній сфері (20-і роки ХХ ст.)

Ямполець П. В. Концептуальні підходи до вивчення рівня життя міського населення України доби непу

Тарасенко Л. Б. Оренда землі в селах Донбасу в роки нової економічної політики

Барабаш Ю. В. Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу (1920-ті рр.)

Гвоздик В. С. , Бондаренко Т. М. Дискусія архітекторів щодо майбутнього соцміста Південно-Східної України у 1920–1930-ті рр.

Мазипчук М. Д. Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX століття

Вороніна М. С. П. Ангеліна, М. Демченко та ін.: українська еліта 1930-х чи ні?

Савчук Т. Г. Стратегії виживання православних священиків у 1930-х рр.

Дєдков М. В., Спудка І. М. Стан та динаміка соціальної сфери на території Запорізької області у 1943-1945 рр.

Попов О. М. Серпень 1941 року. Запорізька група військ

Орлянський В. С. Новомиколаївське державне господарство у період окупації (1941-1943 рр.)

Зек Б. М. Луцьк у перші дні німецько-радянської війни (22–25 червня 1941 р.)

Іванов С. С. Регламентація життя населення Волині в роки німецької окупації

Стельникович С. В. Мовне становище на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.)

Радзієвський В. О. Православна субкультура в Україні у 1941-1945 рр.

Бондаренко В. Г. “Третя хвиля” української еміграції і вільнокозацький рух у 1945-1952 рр.

Попп Р. П. Депортаційно-переселенські процеси в Дрогобицькій області (1944–1953 рр.)

Дідух Т. Г. Становище Римо-католицької церкви на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр.

Каганов Ю. О. Радянська преса і конструювання масової суспільної свідомості в Україні (1950–1985 рр.)

Кожанов А. В. Становище національно-демократичних друкованих видань напередодні проголошення незалежності України

Штейнле О. Ф. Вихідці з Харкова у вищій ланці радянської номенклатури (1950-1970-ті роки)

Гіцевич В. С. "Мода" у повсякденному житті населення Донбасу в 1953-1985 рр.

Карачевська В. І. Забезпеченість аптечною мережею і лікарськими засобами населення українського Донбасу в середині 1960-х – кінці 1980-х років

Савицька І. С. Добробут українських громадян у 1964–1985 рр.

Рошко І. М. Формування сучасного складу населення міст Запорізької області (1959–2001 рр.)

Рощина Л. О., Тюльченко І. К. Стан українського православ'я в перше десятиріччя незалежності України

Мороко В. В. «Наша Україна»: становлення та опозиційна діяльність (2001–2004 рр.)

Ширай В. В. Розвиток кримськотатарського національного руху в Україні наприкінці XX ст.

Всесвітня історія

Сайко М. М. Кредитні документи імператорського благодійного фонду в Давньому Римі («Tabula Baebianorum»)

Ціватий В. Г. Європейські та українські інституції і дипломатична практика доби раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.)

Іщенко Ж. М. Дунайські князівства – об’єкт геополітичного протистояння Росії та Франції (кін. XVIII – початок ХІХ ст.)

Дорофеев Д. В. Ратификация Конституции 1787 г. США в Коннектикуте: внешнеполитическая проблематика

Гончаренко Л. Л. Отто фон Бісмарк та перехід Німеччини до політики колоніальних захоплень, 1882–1884 рр.

Давлєтов О. Р. Німеччина на шляху до Другої світової війни: від Веймарської республіки до Третього Рейху (1928-1935 рр.)

Корочанська А. О. Пан’європейський проект Р. Куденхове-Калергі у 1920–1930-ті рр.: аналіз основних положень

Куценко О. О. Об’єднання частини СДПН і КПН у Радянській зоні окупації Німеччини (жовтень 1945 – квітень 1946 рр.)

Філіпчук І. В. Питання опозиції: дискусія в чехословацькій пресі періоду "Празької весни"

Історіографія. Джерелознавство

Лєбєдєва Ю. О. Самодостатність української історичної науки у ХІХ ст.

Телегуз І. О. Дослідження проблем формування української нації у науковій спадщині Микити Шаповала

Волкова О. Ю. Історія таємних організацій у першій чверті XIX століття у Росії в науковій спадщині Михайла Драгоманова

Івлєва Я. А. Архівні джерела щодо віровчення православних сект Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст.

Радіонова Ю. А. Громадська діяльність М. М. Аркаса в історіографічному контексті

Священко З. В. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії у 1901–1906 рр. в оцінці дослідників початку ХХ ст.

Гандрабура Н. Я. Україномовна окупаційна преса як джерело з історії нацистської експлуатації населення України (1941–1944 рр.)

Козакова О. В. Доля українських циган у часи Другої світової війни в сучасній українській історіографії

Близнюк Р. О. Радянська історіографія дослідження розвитку вищої сільськогосподарської освіти України в роки хрущовської «відлиги»

Агапов В. Л. Перші шахтарські страйки часів горбачовської «перебудови» в УРСР (1988 – перше півріччя 1989 рр.): історіографія питання, сучасний погляд

Рецензії

Демченко Т. П. , Іваницька С. Г. , Єрмашов Т. В. Петро Стебницький: "лицар нездоланний" в історіографічних рефлексіях сьогодення. [Рец.]: Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Миронець Надія, Піскун Валентина, Старовойтенко Інна та ін. – К., 2013. – 249 с.

Коріненко П. С. [Рец.]: Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище / НАН України. Інститут історії України. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2011. – 668 с.

Грушева Т. В. [Рец.]: Моргун В. А. МАР. "Поема вольного народа": Вступ до сакральної історії України / Василь Андрійович Моргун. – Київ-Донецьк: Промінь, 2013. – 168 с.

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет