Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 37

Вип. XXXVII
В оформленні обкладинки використано репродукцію листівки
російської художниці-ілюстратора Єлизавети Бьом (1843-1914)

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2013. — Вип. XXXVII. — 320 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2013. – Issue XXXVII. – 320 p.

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS


Історія України

Лавриненко С. І. Міфологічна система східних слов'ян та її історична трансформація

Половинська В. В. Русько-скандинавські військові контакти XI – першої половини XII ст.

Осипенко М. С. Розселення та соціально-політична організація половецьких племен у причорноморських степах другої половини ХІ ст.

Ковалець Т. Р. Козацька стратегія у повстанні 1625 р. в Україні

Дегтярьов С. І. Педагогічне чиновництво кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: соціо-професійний контекст

Кліш А. Б. Ідейні засади діяльності Християнсько-політичного союзу в Станіславові (за матеріалами часопису «Związek Chrześcijański / Христіяньский союз», 1897–1898 рр.)

Кравченко Р. І. Сумський тюремний замок у ХІХ ст.

Винарчук Т. В. Внутрішні національні фронтири України в умовах національного державотворення на початку ХХ ст.

Лукашів В. Я. Взаємини “Товариства ім. М. Качковського” з народовецькими та полонофільськими організаціями в Східній Галичині (1874–1914 рр.)

Пилипишин О. І. Виборчі кампанії до віденського парламенту у Східній Галичині (1895-1910 рр.): пропозиції Ю. Романчука

Зенько Ю. О. Зародження протестантського руху у Полтавській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Старостін В. С. Освіта і суспільство у південноукраїнському місті першої чверті ХІХ ст.: випадок Новомосковського повітового училища

Додонова Г. В. Наукові школи у контексті загального поступу університетської науки Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Варивода К. С. Науково-організаційна робота і педагогічна діяльність академіка Д. С. Воронцова в галузі електрофізіології (перша половина ХХ століття)

Баковецька О. О. Римо-католицька церква Херсона в ХІХ столітті

Зуляк М. І. Формування Антона Крушельницького як особистості і громадсько-політичного діяча (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Магась В. О. Діяльність одеського відділення Всеросійського союзу вчителів та діячів народної освіти в 1905-1907 рр.

Сеньків М. В. З історії соборності українських земель (до 95-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР)

Вітюк О. О. Заходи міських дум щодо регулювання житлових відносин серед населення на Поділлі у 1917-1919 рр.

Бєлік А. В. Система влади в Україні періоду правління Директорії УНР

Кавунник В. Л. Інституалізація більшовицького уряду в Україні (1919-1920): військово-політичні та дипломатичні аспекти

Сокирська В. В. Проблема визначення південно-східної частини російсько-українського кордону у 1920-х рр.

Бикова О. С. Становлення радянських органів влади в Криму в 1917-1921 рр.

Левандовська Е. Е. Роль комітетів незаможних селян у впровадженні радянської політики на селі (1920-1933 рр.)

Сидоров К. С. Утворення та діяльність машинно-тракторних станцій на Житомирщині в 30-х роках XX століття

Новосадова Н. Г. Політичні репресії проти інтелігенції на Житомирщині в 30-х роках ХХ століття

Стельникович С. В. Театр на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 – початок 1944 рр.)

Князьков Ю. П. Коротка історія загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя періоду нацистської окупації (1941-1945 рр.)

Панченко В. Г. Економічна проблематика в ідеології ОУН(б) після Другої світової війни

Бублик Т. Т. Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960–1980-і роки)

Сорока Д. И. Историческая ретроспектива взаимодействия Украины и Организации Объединенных Наций

Михайлов В. В. Діяльність Української гельсінської спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х – 1991 рр.

Федоренко Я. А. Особливості екологічних аспектів використання земельних ресурсів у період трансформації сільського господарства (1991-2012 рр.): історичний контекст

Кичак О. Ю. Проблема лідерства у сім’ях заробітчан Закарпаття на початку ХХІ століття (результати польових досліджень)

Полякова Л. І. Еволюційні процеси в становленні Парламенту в Україні та взаємодії між Парламентом та Президентом України (1990-2004 рр.)

Мороко В. В. Місце та роль сателітних організацій в партійному будівництві

Мудрієвська І. І. Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.)

Василюк П.М. Організація та діяльність державної служби з охорони прав на сорти рослин України

Всесвітня історія

Карев Д. В. Хрептовичи: род и его представители в европейском историко-культурном контексте

Звягіна О. М. Польсько-габсбурзькі відносини у другій половині XV – першій половині XVI ст.

Анка Элизабета Татай. Поход Наполеона на Россию в иллюстрациях к румынским книгам, изданным в Венгрии (1814–1815) (перевод с румынского А. Колин)

Черняєв В. С. Створення “Дредноута” та модернізація флоту США

Давлєтов О. Р. З'їзди НСДАП доби Веймарської республіки як засіб впливу на політичні симпатії населення Німеччини (1919-1933 рр.)

Міюц Ю. В. “Імперська служба праці” як складова державного механізму Третього Рейху (1933-1939 рр.)

Яковенко Ю. Л. Особливості концесійної політики СРСР на прикладі лісних концесій (1920-ті роки)

Власова А. Ю. Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки ХХ ст.

Щербань П. М., Щербань Т. Ю. Спроби лібералізації економічної та політичної системи в Болгарії у 1985-1989 рр.: роль внутрішніх і зовнішніх чинників

Годлевська В. Ю. Політика соціалістичного уряду Іспанії в сфері малого та середнього бізнесу (1982-1996 рр.)

Галушка-Адайкін А. Р. Індонезійська “Реформація” за часів президентства Абдуррахмана Вахіда та Мегаваті Сукарнопутрі

Клочак О. З. Сучасна дипломатична служба Республіки Польща: модель та інновації

Омельченко А. В. Політика Франції в ЄС на початку ХХІ ст.

Усатенко І. А. Роль інституту держави в кругообігу понять капіталістичної світосистеми

Історіографія. Джерелознавство

Лєбєдєва Ю. О. Державницьке трактування українськими вченими теорій заснування Київської Русі

Данильчук В. Р. Остарбайтери з Рівненщини: джерельна база дослідження

Ніколаєнко А. В. Морально-психологічний стан українських фронтовиків за матеріалами епістолярної спадщини років Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографічний огляд

Мазепа О. М. Геральдичні дослідження Р. Климкевича на сторінках журналу “Український історик”

Конта Р. М. “Хроніки НТШ” як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка

Чорна Н. М. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Європі та світі: історіографія проблеми

Бєляєва А. О. Пан’європейська проблематика у наукових розвідках європейських та американських вчених (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.)

Марциновський П. М. Зарубіжна історіографія історії ринку (80-90-і рр. ХХ ст.)

Теорія і дидактика історії

Лоштун О. Б. Історична пам'ять та сучасність

Терно С. О. Критичне мислення – середньовічна відсталість?

Рецензії. Хроніка

Демченко Т. П., Іваницька С. Г. “Людський вимір” непересічного політичного феномена. [Рец.]: Коник О. О. Депутати Державної Думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) / Наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 454 с.

Єрмашов Т. В. Ювілейні заходи до 140-ї річниці від дня народження Михайла Михайловича Могилянського (22 листопада (4 грудня) 1873 – 22 березня 1942)

НАШІ АВТОРИ

Copyright © 2014 Запорізький національний університет