Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 35

Вип. XXXV
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
іспанської художниці Ремедіос Варо "Вишивання земної мантії"Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2013. — Вип. XXXV. — 398 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2013. – Issue XXXV. – 398 p.


ЗМІСТ


СОДЕРЖАНИЕ


CONTENTS


Історія України

Мельничук І. А. Ґенеза формування козацтва як окремої соціальної страти

Ночовний Ю. В. Лубенське «Слъдствіе о неправильно вписанныхъ въ козаки мъщанах» 1768 р. як джерело з історії ратушного міста Гетьманщини

Тлєуш В. М. Створення Катеринославської губернії: від Запорозьких вольностей до адміністративної одиниці Російської імперії

Єременко М. М. Система матеріального забезпечення діяльності південноукраїнського військового духовенства (1775-1853 рр.)

Чупис О. В. Секуляризаційні заходи урядів Росії у XVIII cт.

Потапова О. Б. Морально-психологічний стан православного духовенства України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Баляс І. А. Роль уніатського кліру в суспільно-політичному житті Волинської губернії в першій третині XIX ст.

Сергієнко В. Г. Внесок православних церковних братств Лівобережної України у розвиток початкової релігійної освіти (1864–1917 рр.)

Золотар Л. М. Шосейний збір на дорогах Таврійської губернії в другій половині ХІХ століття

Черемісін О. В. Фінанси міського самоврядування Південної України кінця XVIII – початку XX століть

Священко З. В. Переселенська політика у Російській імперії на початку ХХ ст. (на матеріалах роботи Комісії Особливої наради О. Стишинського та міжвідомчої Особливої наради з переселенської справи А. Куломзина)

Задерейчук А. А. Участие крымских татар в Таврическом губернском земском собрании

Додонова Г. В. Державна та вузівська політика в сфері формування академічних штатів університетів Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Антощак М. М. М. О. Корф та Я. П. Новицький: одна дорога двох великих педагогів

Цубенко В. Л. Навчально-методична робота в Одеській школі десятників будівельної справи (1891–1916)

Жванко Л. М. Проблеми працевлаштування біженців Першої світової війни в українських губерніях за часів Російської імперії

Джумига Є. Ю. Чутки як ментальна складова повсякденного життя мешканців Одеси в період Першої світової війни (1914-1917 рр).

Ігнатуша О. М., Ігнатуша Г. О. Зміни у чисельності віруючих та церковних практиках православних громад Запорізького краю (1913–1927 рр.)

Бєлік А. В. Аграрне питання за доби Директорії УНР

Поплавський О. О. Поразка Української революції на Кубані: причини та уроки

Макаренко Т. П. Єврейські погроми в добу Української революції

Олійник М. П. Самогоноваріння та боротьба з ним на Поділлі в роки НЕПу.

Рябченко О. Л. Проблеми соціальної адаптації студентів з Наддніпрянщини в країнах Центрально-Східної Європи у 1920-ті рр.

Іванова Т. Ю. Етнічні меншини Півдня України у період голоду 1921-1923 рр.

Савчук Т. Г. Православне духовенство в умовах голодомору 1932–1933 рр.

Штейнле О. Ф. Формування передвоєнних настроїв жителів Запорізької області: соціальний вимір (1920-ті – 1941 рр.)

Перепадя В. В. Гітлер у Запоріжжі: спроба реконструкції

Винарчук Т. В. Жертви окупаційної влади на території Запорізької області в роки Другої світової війни

Грушева Т. В. Діяльність протестантських громад в Україні часів Другої світової війни: ілюзія свободи

Салата О. О. Праця молоді та підлітків у системі трудових ресурсів СРСР в 1941-1945 рр.

Сеньків М. В. Радянські форми та методи колективізації західноукраїнського села (1944–1952 рр.)

Стародубець Г. М. Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944-1945 років

Коломієць М. С. Участь П. Шелеста у запровадженні госпрозрахунку у промисловості УРСР як складова економічної реформи О. Косигіна (1965–1970 рр.)

Капітан Л. І. А. Генче – очільник реформатської церкви Закарпаття

Атаманенко А. Є. Співпраця українських вчених у Німеччині (1965–1991)

Каганов Ю. О. «Ворожі голоси»: ідеологічне протистояння на радіохвилях у радянській Україні (друга половина XX ст.)

Мироненко Н. В. Взаємозв’язок науково-технічного забезпечення кабінетів трудового навчання з науково-дослідницькою роботою в УРСР 1970-80-х рр.

Гордійчук С. О. Дисидентська діяльність Йосипа Терелі у 1960–1980-х роках (за матеріалами карних справ КДБ)

Михайлов В. В. Політичне протистояння неформальних громадських об’єднань та Комуністичної партії на одещині наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.

Ночовний О. В. Динаміка змін кількості постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Полякова Л. І. Особливості взаємодії Президента України, законодавчої влади з судовою владою (1991-2004 рр.)

Мороко В. В. Парламентські вибори 2012 р. в Запорізькій області: хід, тенденції та наслідки

Андрющенко Е. С., Васильчук Є. О. Лідер української націоналістичної організації (1990-2004 рр.): колективний портрет

Всесвітня історія та міжнародні відносини

Сайко М. М. Кредит у східних провінціях Риму в епоху пізньої республіки і ранньої імперії (ІІ ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.)

Вар’ян О. О. Використання сюжетів давньогрецького вазопису у дослідженні концепції «ідеального громадянина».

Ціватий В. Г. Франція і європейська суспільно-політична думка ХVІ-ХVІІІ ст.: інституціонально-дипломатичний аспект

Гончаренко Л. Л. Отто фон Бісмарк та Самоанський законопроект 1879–1880 рр.

Павловський Б. С. Становлення видавничої діяльності російської соціал-демократичної еміграції (кінець XIX – початок XX ст.).

Мальшина К. В. Югославізм та словенство: словенські суспільно-політичні погляди на збройні сили крізь призму національного питання (1918-1919 рр.)

Івашко Ю. В. Територіальний та політичний устрій Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки (1919–1922 рр.)

Галушка-Адайкін А. Р. Апогей правління Сухарто та режиму «нового порядку» в Республіці Індонезія

Коваленко Л. В. Позиція Парламенту Великої Британії щодо німецького об’єднання (1989-1990 рр.)

Фурса А. О. Ретроспектива українсько-грузинських відносин у міжнародному контексті

Білоножко С. В. Англо-шотландські відносини: деволюція замість федерації

Головіна К. Г. Розвиток російсько-американських відносин після терактів 11 вересня 2001 р.: безпека в епоху нових загроз

Самойлов О. Ф. Дифузія культури у добу глобалізації

Історіографія. Джерелознавство

Гудзь В. В. Еволюція поглядів Станіслава Кульчицького на історію голоду в Україні 1932-1933 рр. та їх вплив на вітчизняний науковий дискурс

Джафарова С. В. Галицька інтелігенція у науковій спадщині Івана Франка

Клинова-Дацюк Г. Д. Участь Олександра Домбровського в наукових дискусіях щодо походження Київської Русі у 70–80-х рр. ХХ ст.

Петренко І. М. Висвітлення історії повсякденних шлюбно-сімейних відносин у працях історика Наталії Мірзи-Авакянц

Боровик О. Б. Науково-публіцистична діяльність професора Федора Моргуна (1924-2008)

Дроздов В. В. Східне питання у висвітленні слов’янофільської періодики (1856-1860 рр.)

Шукалович А. М. Володимир Левинський про визвольний рух народів Британської Індії (початок 1930-х рр.)

Чернік С. Д. Політична криза в Сербії 90-х рр. XIX ст. у висвітленні газетної періодики України

Оніпко Т. В. Міжнародні зв’язки споживчої кооперації УСРР у 20-ті роки ХХ ст.: історіографічний огляд.

Шеліхова В. В. Дослідження розвитку селянських промислів Лівобережної та Слобідської України в Російській імперії (1860–90-ті рр.)

Молдавський Р. Л. Рух документів з історії Нової дніпровської лінії укріплень

Панкєєв О. С. Рух документів з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття

Археологія. Етнологія

Кузьміщев А. Г. Е. Р. фон Штерн – перший дослідник античної Тіри

Романова О. М. Народні уявлення про лісову русалку

Дидактика історії

Терно С. О. Роль критичного мислення у громадянському вихованні на уроках історії

Сахновський О. Є. Багатоперспективність у викладанні історії

Рецензії

Іваницька С. Г., Турченко Ф. Г. [Рец.]: Науковий інструментарій українознавця: довідник / Кер. авт. кол., наук. ред. Л. Токар. – К. : ННДІУВІ, 2012. – 376 с.

Турченко Г. Ф. [Рец.]: Яшин В. О. Традиціоналізм і модернізація. Єврейське населення Катеринославщини й Херсонщини в соціально-культурних та економічних процесах другої половини ХІХ століття: монографія / Вадим Олександрович Яшин; за заг. ред. проф. С. І. Світленка; КПІ ДВНЗ "КНУ". – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2013. – 280 с.

НАШІ АВТОРИ©
Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет