Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 32

Вип. XXXII
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
французького художника Andre Martins De Barros «Le Libraire»


Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2012. — Вип. XXXII. — 378 с.

ЗМІСТ


ДОКУМЕНТИ

Спогади Івана Олексійовича Марченка (упорядкував Ф. Г. Турченко)

Лях С. Р. Два сценарії: матеріали до реконструкції ментальності компартійних функціонерів пореволюційної доби

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ


Методологія, джерелознавство, історіографія

Космина В. Г. Методологія історії: етапи становлення та невирішені проблеми

Терно С. О. Розвиток понятійних форм історичного мислення школярів у методичній науці 60–80-х років XX ст.

Іріоглу Ю. О. Проблема суб’єктивності усно-історичних джерел

Вівсяна І. А. «Український П’ємонт» у висвітленні вітчизняної історичної науки

Жиряков О. Ю. Дослідження причин радянсько-німецької війни в імперському напрямі російської історіографії Другої світової війни

Мороко В. В. Історіографія еволюції сучасних політичних партій України

Загребельний І. В. Особливості націоналістичної інтерпретації християнства

Проблеми модерної історії України

Шиян Р. І. “Фронтир зовнішній” і “фронтир внутрішній”: концепція південноукраїнського прикордоння між 1680-ми - 1750-ми роками

Черемісін О. В. Особливості організації адміністративного та муніципального управління Південною Україною в кінці XVIII – початку XIX століть

Антощак М. М., Ткаченко В. Г. Життєвий шлях та заповіт барона Миколи Олександровича Корфа

Прохорова Т. О. Вивчення старожитностей Північного Причорномор’я мандрівниками першої половини XIX століття: Ебенезер Гендерсон

Єлесіна К. О. Розвиток цукровиробництва на Середньому Подніпров’ї в кінці 1830-х – 1860-х рр. у промислових та суспільних ініціативах О. О. Бобринського

Нарадько А. В. Благодійна діяльність єврейської спільноти в Україні другої половини ХІХ століття

Мицик С. В. Роль «Просвіти» у формуванні святкової культури Миколаївщини кінця ХІХ - початку ХХ століття

Шандра І. О. Розвиток банківської справи та її організаційних форм в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Іваницька С. Г. Катеринославські кадети в період Першої російської революції 1905-1907 рр. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації)

Кульчицька О. В. Українські політичні партії в Херсонській губернії початку ХХ ст.: особливості функціонування

Чортенко А. М. Студентство в становленні національної партійної системи на територіях Наддніпрянської та Наддністрянської України поч. XX ст. (порівняльний аспект)

Мацєжинський В’єслав Лукаш. Розвиток реклами у польській пресі ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Королівства Польського і Галичини).

Задунайський В. В. Вишкіл в учбових командах полків I черги Кубанського козацького війська на початку ХХ ст. (на прикладі І Полтавського Кошового Отамана Сидора Білого полку)

Балухтіна О. М. Приватне особисте землеволодіння духовних осіб Півдня України в 1877-1905 рр.

Новітня історія України

Фролов М. О. Сталін і Україна: особливості відносин між «вождем всіх народів», українським народом, верхівкою КП(б)У у трагічні 1930-ті рр.

Турченко Г. Ф. Голод 1921-1923 рр. як засіб державного терору радянської влади на Півдні України

Бикова О. С. Причини голоду 1921-1923 років в Криму

Сарнацький О. П. Департамент поліції і українські політичні партії в 1914-1917 рр.

Бєлік А. В. Військове будівництво в період Директорії УНР

Ігнатуша О. О. Іноземні спеціалісти індустріальних новобудов Запоріжжя в умовах адміністративного тиску і політичних репресій (20–30-ті рр. ХХ ст.)

Мануілова К. В. Українізація партійного апарату в національних адміністративно-територіальних районах Південно-Західного регіону Української РСР (1920–1930-ті рр.)

Мороко В. М., Мороко В. В. Оборона Запорізького Придніпров’я: епізод 3. Евакуація

Попов О. М. «…Несколько вражеских переправ», або качкотворчість у висвітленні «оборони» Запоріжжя 1941 р.

Білівненко С. М., Молдавський Р. Л., Соляник Н. О. Радянська жінка в умовах Другої світової війни

Шайкан В. О.Радянський політичний плакат як засіб ідеологічної боротьби в роки Великої Вітчизняної війни

Каганов Ю. О. Радянський мовний дискурс: політико-ідеологічні особливості та протидія

Тєвікова О. В. Морально-ціннісні імперативи українців доби хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.)

Коломієць М. С. Колгоспно-радгоспна система в політичній концепції П. Шелеста (1963-1972 рр.)

Молдавська Т. І. Колгоспна влада у сприйнятті селян півдня УРСР

Курьянович А. В. Конституція Білоруської РСР 1978 р.: розробка, проекти, прийняття

Андрющенко Е. С. Конфлікти, розколи і спроби об’єднання в українському націоналістичному русі (1990-2005 рр.)

Історія релігії і церкви

Стоцький Я. В. Спроби та процес виходу УГЦК з підпілля крізь призму державно-церковних відносин

Бублик Т. Т. Участь греко-католицького мирянства у русі за леґалізацію УГЦК: на прикладі діяльності комітету захисту УКЦ (середина 1980-х – початок 1990-х рр.)

Грушева Т. В. Сучасний стан харизматичних церков в Україні

Окорокова І. Г. Суспільно-політичні умови та причини поширення рідновірського руху в Україні 1991–2011 рр.

Голощапова Є. О. Баптисти України в умовах суспільних трансформацій 20-30-х рр. XX ст.: історіографічний аспект

Ігнатуша А. Є., Ігнатуша О. М. Протестантська періодика України 20-х рр. ХХ ст. про діяльність протестантських громад Запорізького краю

Веремейчик О. М. Співпраця держави і протестантських церков у сфері охорони здоров’я в сучасній Україні

Жердєва І. В. Сучасна православна періодика України: історіографія проблеми

Всесвітня історія та міжнародні відносини

Мальшина К. В. Діяльність національного уряду Словенії з формування збройних сил наприкінці 1918 р.

Омельченко А. В. Ідейна база євроінтеграційних процесів середини ХХ ст.

Шимкевич К. О. Євроінтеграція як чинник формування етнічної та національної ідентичності у республіках колишньої Югославії

Звягіна О. М. Олександр Кваснєвський – архітектор нової зовнішньої політики Польщі

Іванова Н. В. Про зв’язок менталітету білорусів та їх політичної поведінки в електоральних кампаніях 1994–2006 років

РЕЦЕНЗІЇ

Васильчук Г. М. Незаангажований погляд на історіографію Великих російських реформ
[Рец.]: Шаравара Т. О. Реформи і контрреформи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія. – К. : Видавництво «Ліра-К», 2011. – 487 с.

Іваницька С. Г. [Рец.]: Турченко Ф.Г. ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 132 с.

ХРОНІКА

Винарчук Т. В. Сибірський семінар «прикордоння культур, культури прикордоння. Старі проблеми – нові виклики» (Варшава, травень 2012 р.)

НАШІ АВТОРИ© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет