Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 31

Вип. XXXI.
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Романа Величка "Недовга історія"


Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXXI. — 368 с.

ЗМІСТ


Теорія і методологія історичної науки

Турченко Ф. Г. Сучасне українське історіописання: подолання кризи?

Потапенко Я. О. Homo somaticos як об’єкт історичного дискурсу в постмодерністській парадигмі доби мережевого суспільства

Космина В. Г. Єдність теорії й методу в цивілізаційному аналізі всесвітньої історії

Каганов Ю. О. Національна ідентичність і радянська ідеологія: проблеми теоретичної концептуалізації

Винарчук Т. В. Регіон, прикордоння, фронтир як концепти дослідження українського державотворення початку ХХ ст.

Іріоглу Ю. О. Доджерельний етап побутування усних наративів (на матеріалах інтерв’ю болгарського населення Північного Приазов’я)


Давня та нова історія України

Єльников М. В. Трансцивілізаційні зв’язки Нижнього Подніпров’я і Північного Приазов’я за часів Золотої Орди

Мільчев В. І. Специфіка управління Запорозьким/Задунайським козацтвом з боку владних структур Кримського Ханства та Османської Імперії у XVIII ст.

Рудько С. О. Діяльність М. П. Василенка в партійних організаціях та формування його політичного світогляду

Бойко В. В. Землеробські знаряддя та машини в господарствах Таврійської губернії у другій половині XIX – на початку ХХ століття

Балухтіна О. М. Приватне особисте землеволодіння духовних осіб півдня України В 1877-1905 рр.

Камінська О. А. Історія Харково-Миколаївської залізниці (друга половина ХІХ ст.)

Кругляк М. Е. Алкоголь і тютюн в житті студентства Підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Королевська Ю. Ю. Система жіночої освіти в Південній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)


Новітня історія України

Турченко Г. Ф., Назарова Є. П. Революція 1905-1907 рр.: Одеський конвент

Королько А. З. Козацькі традиції і символіка у січовому русі Покуття початку ХХ ст.

Берестень Ю. В. Альтернативна служба менонітів у лісництвах царської Росії на початку Першої світової війни (липень 1914 – січень 1915 року)

Бєлікова М. В., Зацепіна Н. О. Менонітські поселення: історія формування та розвитку ностальгійного туризму в Україні

Ядловська О. С. Діяльність польських політичних партій та організацій у південноукраїнському регіоні за доби Центральної Ради

Архірейський Д. В. Радянське митно-тарифне регулювання доби “воєнного комунізму”

Бикова О. С. Регіональні особливості голоду 1921-1923 рр.: Поволжя, Крим, південь України

Бондаренко В. Г. Діяльність вільнокозацького руху у складі української військової еміграції 1920-1930 рр.

Ігнатуша О. О. Запорізький формат міжнародної співпраці доби сталінської індустріалізації (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.)

Романець Н. Р. Репресивна складова хлібозаготівельної кампанії 1932/33 р. в Україні: цілі, механізми, особливості

Сеньків М. В. Спротив західноукраїнського селянства сталінській колективізації села (1944-1952 рр.)

Штейнле О. Ф. Радянський рух опору на Запоріжжі (1941-1944 рр.)

Полянський Ф. І. Єврейське питання у німецькій окупаційній політиці на тернопільщині (1941-1944 рр.)

Сидоренко Н. О. Етносоціальний аспект міграційного руху у Криму у 40–50-х роках ХХ ст.

Спудка І. М. Економічна політика нацистського керівництва на території Запорізької області (за матеріалами окупаційної преси)

Кульчицька О. В. Українська РСР в ООН: віхи історичного поступу

Михайлов В. В. Український опозиційний рух і влада в Криму наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.

Мороко В. В. Партійно-політична боротьба в Україні в ході виборчих кампаній 1998-2000 рр.

Марчук В. В. Провладний політичний табір в ході підготовки до президентських виборів 2004 року (за матеріалами ЗМІ Запорізького регіону). Частина 2

Андрющенко Е. С. Участь українських націоналістичних організацій у парламентських виборах 1994-2002 рр.

Панченко В. Г. Аграрне питання в ідеології сучасних українських націоналістичних партій та організацій


Історія релігії і церкви

Ігнатуша О. М. Комісія у справах культів при президіях ВЦВК РСФРР і ЦВК СРСР та її значення для України (1929–1938 рр.)

Савчук Т. Г. Православне духовенство в 1920–1930-х рр.: між настановами Біблії та викликами століття

Грушева Т. В. Суспільна позиція українських протестантів У ХХ ст.

Сітарчук Р. А. Уніфікація діяльності протестантів у період формування їх церковної організації в українських землях

Голощапова Є. О. Основні вектори діяльності південноукраїнських баптистських громад у контексті соціально-політичної ситуації у 1920–30-х рр.

Саламаха І. В. Заснування та діяльність євангельських християн п’ятидесятників-сіоністів в Україні (1920–1950-ті рр.).

Филипчук С. В. Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ

Окорокова І. Г. Сприйняття неоязичництва українським суспільством


Всесвітня історія та міжнародні відносини

Давлєтов О. Р. Теорія і практика антисемітської політики НСДАП на теренах Веймарської Німеччини та Третього рейху

Галай М. П. Польська система підготовки вчителів у 1918-1932 роках

Бевзюк Є. В. Діяльність Л. Штура в словацькому національному відродженні

Папазова А. В. Матеріальне забезпечення ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст.

Бессонова М. М. Політика підтримки власного культурного продукту: канадський контент та досвід для України

Головіна К. Г. Стратегічні концепції НАТО 1991, 1999 та 2010 років: трансформація ролі альянсу


Історіографія та джерелознавство

Іваницька С. Г. Сергій Єфремов versus Богдан Кістяківський: полеміка навколо «політичної спадщини» Михайла Драгоманова (історіографічний аспект)

Гарнага В. П. Історія стародавнього світу у творчій спадщині Михайла Драгоманова

Діанова Н. М. Архієпископ Никанор (Бровкович) як науковий та релігійний діяч

Трофимова С. О. Українське козацтво в офіційній радянській ідеології

Колісник Д. В. Початковий етап Другої світової війни у висвітленні гетьманського часопису «Нація в поході» (1939-1941)

Сидорович Є. С. Французи в економічному розвитку південних губерній України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.: дореволюційна історіографія питання

Морозов О. В. Джерела з історії митного регулювання в українських губерніях Російської Імперії (XVIII – початок XX ст.)

Константінова В. М. Неопубліковані джерела з історії урбанізації півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Рецензії

Іваницька С. Г. Олександр Якович Кониський в епістолярному спілкуванні (1893-1900 роки) [Рец.]: Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага : Наукове видання / Упорядкування, передмова, примітки Т.П. Демченко, О.О. Мисюри. – Чернігів : Просвіта, 2011. – 210 с.

Грушева Т. В. [Рец.]: Шендрикова С.П. Мастера сцены в истории театрального искусства Крыма ХІХ – ХХ веков : монография / Снежана Павловна Шендрикова. – Симферополь : Диайпи, 2011. – 299 с.

НАШІ АВТОРИ


© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет