Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 30 (ювілейний)

Вип. XXX.

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXX. — 368 с.

ЗМІСТ

Україна в добу незалежності

Турченко Ф. Г. ГКЧП і проголошення незалежності України (погляд із Запоріжжя)

Панченко В. Г. Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр.

Андрющенко Е. С. Парамілітарні структури українського націоналістичного руху 90-х рр. XX ст.

Марчук В. В. Провладний політичний табір в ході підготовки до президентських виборів 2004 року (за матеріалами ЗМІ Запорізького регіону). Частина 1.

Україна в Другій світовій війні

Мороко В. М. Війна у правдивому вимірі (до 70-річчя оборони Запорізького Придніпров’я)

Штейнле О. Ф. Керівна верхівка Запорізької області у 1939-1941 рр.: колективний портрет

Спудка І. М. Cистема освіти часів окупації на території Запорізької області

Щур Ю. І. Діяльність ОУН-Р у м. Запоріжжя у 1940-х рр.

Шайкан В. О., Шайкан В. О. Засоби боротьби радянської влади проти ОУН на заключному етапі Великої Вітчизняної війни

Документи

Штейнле О. Ф. Запоріжжя 1941 р.: між історією та політикою

Кіт Я. І. Христина Хігер – дитина львівського Голокосту

Історія України 20–30-х рр. XX ст.

Фролов М. О. Сталін і Україна: особливості стосунків між кремлівським диктатором, українським народом, керівництвом УСРР і КП(Б)У в 1920-х рр.

Лях С. Р. «Плачущие большевики»: штрихи до колективного портрету компартійної номенклатури 20-х років

Бондаренко В. Г. Вільне козацтво Олександрівська у повстансько-партизанському русі (1917-1923 рр.)

Ігнатуша О. О. Місце запорізького індустріального комплексу в більшовицькій індустріалізації 20–30-х рр. ХХ ст.

Проблеми історії України XIX – початку XX ст.

Турченко Г. Ф., Назарова Є. П. Регіональний рух у південноукраїнському регіоні на початку ХХ століття

Циганенко Л. Ф. Дворянство і місцеві органи влади в Бессарабії 1812-1828 рр.

Дружкова І. С. Становлення системи державних кредитних установ на Півдні України першої половини ХІХ ст.

Константінова В. М. Динаміка зміни чисельності міст Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Історія релігії і церкви

Ігнатуша О. М. Єпархіальна організація обновленської церкви в Україні у 20-ті рр. ХХ ст.

Шугальова І. М. Справа українізації Православної церкви на теренах Польщі в міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

Любащенко В. І. Протестанти в Україні: наслідки політики «державного атеїзму»

Голощапова Є. О. «Сектанти – найзліші вороги народу»: антирелігійна боротьба проти євангельських християн-баптистів в Україні 1920–1930-х рр.

Сітарчук Р. А. Еволюція чисельності адвентистів сьомого дня в період становлення їх церковної організації

Каганов Ю. О. Православний та католицький виміри антикомуністичного руху в Україні і Центрально-Східній Європі (др. пол. 80-х рр. XX ст.)

Бублик Т. Т. Відродження УГКЦ (1988-1991): проблематика міжконфесійних протистоянь

Історіографія, джерелознавство, методологія

Космина В. Г. Цивілізаційний аналіз всесвітньої історії як проблема історіографії

Маклюк О. М. Історична пам’ять та політика пам’яті в умовах трансформації Центрально-Східної Європи

Федик Л. Б. Національна пам’ять як засіб конструювання національної свідомості: на прикладі Галичини міжвоєнного періоду

Іваницька С. Г. Михайло Драгоманов як «значущий інший» у світосприйманні Сергія Єфремова (1890-ті – 1920-ті роки)

Мільчев В. І. Козацькі наративи XVIII століття як джерело дослідження соціальної історії Запорожжя

Головко Ю. І. Матеріали «Повного зібрання законів Російської імперії» як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Марьина В. В. Словакия периода Второй мировой войны в документах российских архивов

Атаманенко А. Є. Співпраця українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету

Мороко В. В. Джерельна база історії сучасних партій України: архівні документи та матеріали особового походження

Всесвітня історія та міжнародні відносини

Зінченко А. Л. Феномен міжнародних відносин у полі зору давньогрецької суспільно-політичної думки

Задорожнюк Э. Г. Вацлав Гавел: провозвестник революций нового типа

Бессонова М. М. Прояви анти-американізму в університетах Канади

Рецензії

Ігнатуша О. М. [РЕЦ.]: Петренко І. М. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині XVIII ст. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 119 с.

Демченко Т. П. [РЕЦ.]: Іваницька С. Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 452 с.

Лиман І. І. [РЕЦ.]: Кочергін І. О. Земське самоврядування катеринославщини (персонологічний вимір): монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2011. – 216 С. – (Серія «DNIPROVIANA»).

Сарнацький О. П. Радянська влада та її функціонери під мікроскопом історика
[РЕЦ.]: Фролов М. О. Політична система та номенклатурна еліта Радянської України 1920-х – 1930-х рр.: особливості та механізми формування і функціонування. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 828 с.

Добролюбська Ю. А. Новий підхід до всесвітньої історії
[РЕЦ.]: Космина В. Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 310 с.

Бочелюк В. Й., Хінєва А. Д. Критичне мислення на уроках історії в старшій школі
[РЕЦ.]: Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 275 с.

Наші автори

Покажчик публікацій збірника "Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету" (випуски I - XXX)

Copyright © 2014 Запорізький національний університет