Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 29

Вип. XXIX.
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
російського художника Івана Славінського «Велика мишача нора»


Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2010. — Вип. XXIX. — 390 с.


ЗМІСТДавня та нова історія України


Стоцький Я. В. Чин св. Василія Великого: від Берестейської унії до Добромильської реформи

Бєлікова (Романюк) М. В. Митні тарифи на провіз та продаж майна і товарів під час імміграції та еміграції іноземних колоністів (1763-1842)

Дідик С. С. Діяльність депутатів від Єлисаветградської провінції у Законодавчій комісії 1767 р.

Хромов А. В. Політика О. Ф. Ланжерона щодо козацтва Південної України в першій чверті XIX ст.

Балицький О. Ю. Міграційні процеси в південній Бессарабії у другій половині ХІХ ст.

Діанова Н. М. Внесок вищого православного духовенства Одеси в розвиток світської освіти у другій половині ХІХ ст.

Черемісін О. В. Місцеве самоврядування Півдня України в організації медичної допомоги населенню ХІХ століття

Герінбург О. В. Статистико-демографічні дослідження Херсонського земства: методи збору і обробки даних

Полюляк М. М. Ввезення товарів для навчальних та наукових закладів в Російський імперії: особливості митної політики (на матеріалах Радзивілівського митного округу XIX – початку ХХ ст.)

Константінова В. М. Специфіка містобудування Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Назарова Є. П. Економічні товариства Одеси і регіональний рух на Півдні України на початку ХХ століття

Передерій І. Г. Про спробу реалізації В’ячеславом Липинським принципу територiалізму у часописі «Przeglad Krajowy»

Турченко Г. Ф. Історичний вибір: Південна Україна чи Новоросія


Новітня історія України


Дацків І. Б. Політика Антанти щодо Української Центральної Ради в 1917–1918 роках

Костишин Е. І. Військово-політична діяльність Симона Петлюри у період Центральної Ради

Гвоздик В. С. Земства України в умовах революційних потрясінь 1917 року

Попенко Я. В. Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (червень-грудень 1920 р.)

Галуха В.Л. Динаміка у структурі земельної власності Волинського воєводства у міжвоєнний період

Бондаренко В. Г. Значення вільнокозацького руху у громадсько-політичному житті української діаспори і збереженні національної ідентичності

Оніпко Т. В. Особливості відродження експортної діяльності споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики

Фролов М. О. Комсомол у політичній системі радянської України 1920–1930-х рр.

Носик М. О. Населення Півдня України у роботі радянських органів контролю (1920-1928 рр.)

Регейло З. Я. Трагедія і феєрія українського театру Галичини початку 20-х років ХХ ст.

Савченко І. В. Виховання дітей в українських селянських родинах Запорізького краю в 20–30-х рр. ХХ ст. (за усними джерелами)

Ігнатуша О. М. Єпархії та благочиння українського екзархату Російської православної церкви у 20–30-х рр. ХХ ст.

Голощапова Є. О. Організаційна будова баптистських громад у 1920-ті рр. (на матеріалах Південної України)

Макарська А. І. Пристосування представників чорного духовенства до умов «безрелігійного суспільства» в УРСР в 20-30-ті рр. ХХ ст.

Кондратюк Г. Н. Коренизация в промышленности Крымской АССР как одно из направлений национальной политики (20–30-е годы XX века)

Задерейчук І. П. До питання розвитку кіномережі в місцях компактного проживання німецької етнічної групи в Криму в 20-30-ті рр. ХХ ст.

Ігнатуша О. О. Причини міжнародного співробітництва при будівництві Запорізького індустріального комплексу (20–30-ті рр. ХХ ст.)

Безбражна О. А. ВНДІГАТ «Асканія-Нова» в умовах радянської політики 1937-1938 рр.

Романець Н. Р. Боротьба з самосудами в українському селі (1933-1935 рр.)

Сеньків М. В. Колективізація західноукраїнського села у довоєнний період (1939-1941 рр.)

Мороко В. М. Дніпрогес: чорний серпень 1941 року

Полянський Ф. І. Українське шкільництво в умовах німецького окупаційного режиму на території Тернопільщини (1941-1944 рр.)

Орлянський В. С. Деякі особливості української колаборації у роки Другої світової війни

Шендрикова С. П. Украинский стационарный театр в Крыму: история и современность

Лахно О. П. Діяльність «Ініціативної групи зі скликання надзвичайного всесоюзного з’їзду євангельських християн-баптистів у СРСР» у всесоюзному та українському вимірі

Попов А. Д. Развитие инфраструктуры иностранного туризма в Крыму во второй половине 1950-х – 1980-е гг.

Мороко В. В. Крим у конституційному процесі України на тлі партійно-політичного протистояння середини 90-х рр. ХХ ст.

Андрющенко Е. С. Об’єднання «Державна самостійність України» у політичному житті 1989-2003 рр.

Марчук В. В. Запорізький регіон напередодні «помаранчевої революції»

Винарчук Т. В., Турченко Ф. Г. «European Charter for Regional or Minority Languages», чи Європейська хартія російської мови?

Каганов Ю. О. Історична компаративістика крізь призму філософсько-методологічного погляду

Шергін С. О. Трансформація геополітичної ідентичності України в контексті українсько-російських відносин


Джерелознавство та історіографія


Черкасов C. С. Протоколи протестантських синодів як джерело до вивчення історії Реформації в Польщі XVI-XVII ст.

Васильчук Г. М., Ликова В. В. Чисельність державних селян Південної України в першій половині ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз

Антонюк-Кисіль П. В. Михайло Грабовський як дослідник історії України

Куценко Ю. Ю. Просвітницька діяльність М.П. Драгоманова: образ історика в українській історіографії

Пачев С. І. Історіографія міграції болгарського населення на Півдні України 60-х рр. ХІХ ст.

Петрова К. А. Проблема мотивації благодійності в Російській імперії в сучасній історіографії

Дружкова І. С. «Одесские новости» як історичне джерело для вивчення подій Одеського погрому 1905 року

Пархоменко В. А. Аграрна політика П. Скоропадського в мемуарах його прихильників та опонентів

Гудзь В. В. Дискусія про характер голоду 1932-1933 років в Україні в сучасній історіографії

Щур Ю. І. Закордонна історіографія українського націоналістичного руху на Наддніпрянщині у 1920-1955 рр.

Жиряков О. Ю. Гіпотеза “подвійної змови” у сучасній російській історіографії Другої світової війни

Штейнле О. Ф. Керівна верхівка УРСР другої половини 1940-х – початку 1950-х років: радянська та діаспорна історіографія

Окорокова І. Г. Періодичні видання українських рідновірів як інформаційне джерело


Всесвітня історія


Космина В. Г. Становлення євразійської цивілізації: деякі аспекти системного аналізу російської історії

Задорожнюк Э. Г. Роль нарративов в интерпретации «революций с определениями»

Бородинська Л. І. Розвиток молодіжного руху євангельських християн в умовах міжвоєнної Польщі

Давлєтов О. Р. Герберт Бакке – останній міністр продовольства та сільського господарства Третього рейху: штрихи до політичного портрету маловідомого «вбивці за письмовим столом»

Стыкалин А. С. Боевые действия Красной Армии в Румынии осенью 1944 г. и проблема выхода Венгрии из войны

Матлай Л. С. Його Величність Король Іспанії Хуан Карлос І: унікальність поновлення європейської монархії у ХХ столітті

Доценко К. О. Еволюція франко-західнонімецьких відносин другої половини 70-х – першої половини 80-х рр. ХХ ст.: провідні вектори


Рецензії


Турченко Ф. Г. [Рец.]: Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу [монографія]. – Запоріжжя, 2011. – 310 с.

Сєнь Д. В. [Рец.]: Пригарин А.А. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX вв. – Одесса; Измаил; Москва: «СМИЛ» – «Археодоксия», 2010. – 528 с.

Васильчук Г. М. [Рец.]: Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки). – Запоріжжя, 2010. – 596 с.

Костилєва С. О. [Рец.]: Оніпко Т.В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928 рр.). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 381 с.

Варянік В. Т. [Рец.]: Орлянський В.С., Тедеєв О.С. Місцеві органи управління в період окупації на Запоріжжі (1941-1943 рр.). – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 332 с.

Трофимчик А. В. Социально-знаковая книга. В Украине. [Рец.]: Касьянов Г. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії. – К.: Наш час, 2008. – 432 с.

Турченко Г. Ф. Дослідження з історії польської історіографії. [Рец.]: Сінкевич Є.Г. Краківська історична школа в польській історіографії: Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 332 с.


НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2014 Запорізький національний університет