Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 28

Вип. XXVIII.
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : ЗНУ, 2010. — Вип. XXVIII. — 500 с.

ЗМІСТ


Давня та нова історія України

Дан О. Ю. Становлення козацтва як соціального стану на Брацлавщині

Петренко І. М. Роль духовних правлінь у шлюбно-сімейних відносинах українців ІІ половини XVIII ст.

Kroll P. Rzeczpospolita wobec kozaczyzny w XVI-XVII wieku

Кривошея І. І. Графи Потоцькі в польській еміграції XVIII-XIX століть

Максимчук Н. Г. Заселення старообрядцями села Велика Знам’янка

Бондарчук О. А. Розвиток освіти в Запорізькому краї (кінець ХVІІІ – ХІХ століття)

Телюпа С. О. Значення явища чумацтва у культурному процесі Південної України

Тургенєв К. О. Специфіка історичного розвитку мережі духовних навчальних закладів в Південній Україні у 1734-1881 рр.

Авдєєва (Любанська) О. С. Офіційна церква по відношенню до сектантів Північного Приазов’я (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)

Маліцька Ю. Г. Акультурація естонських шведів у мультикультурному середовищі півдня Російської імперії (1781 р. – I половина ХІХ ст.): міжетнічні відносини із сусідами

Сигида Г. А. Основні форми торговельної діяльності купецтва Півдня України упродовж першої половини ХІХ століття

Бойко В. В. Ціноутворення та його чинники на регіональному ринку Таврійської губернії у другій половині XIX століття

Вєтрова Г. В. Формування промислового робітництва на півдні України у другій половині ХІХ ст.

Ніколаєнко А. В., Тарасов А. В. Євреї в учнівському опозиційному русі півдня України (друга половина ХІХ ст.)

Герінбург О. В. Вивчення земськими лікарями Херсонської губернії медико-санітарного стану сільськогосподарських працівників

Шугальова І. М. Економічне забезпечення православного духовенства України в модерну добу

Стойчев В. М. Державний банк на півдні України у другий половині XIX – початку XX ст.

Стародубцева И. В. Участие интеллигенции в становлении и развитии курортов юго-восточного региона Украины (XIX – начало XX века)

Бойко Я. В. Расселение русского этноса на юге Украины на рубеже ХIX-ХХ вв.

Макарець С. В. Технологія вирощування зернових культур у козацько-селянських господарствах Полтавщини на рубежі ХІХ-ХХ ст.

Волос О. В. Метеорологічні дослідження земств степового Побужжя

Крылов Н. В. К истории национальных общественных организаций Мелитополя

Кулакевич Л. М., Петрушин О. О. Фактори зміни економічного потенціалу Півдня України упродовж ХVІІІ-ХІХ ст.

Константінова В. М. Специфіка етнічного складу населення міст Катеринославщини кінця ХІХ ст. (За матеріалами першого загального перепису населення Російської Імперії 1897 р.)

Полюляк В. М. Діяльність Д. І. Менделєєва та митно-тарифна політика Російської Імперії в кінці XIX – початку XX ст.

Савченко С. В. Взаємини православних місій та релігійних дисидентів півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття: реєстр дослідницьких завдань

Назарова Є. П. Регіональний рух на Півдні України: спроби створення Південно-Руської Республіки в 1905 р.

Федорченко О. В. Вплив революції 1905-1907 рр. на діяльність поштової служби у Херсонській губернії

Кладова Г. Л., Сарнацький О. П. Дії царського суду в 1907–1910 рр. щодо членів українських політичних партій (за матеріалами Одеської судової палати)

Новітня історія України

Турченко Г. Ф. Південноукраїнський регіон у сфері інтересів Троїстого Союзу: етнонаціональний вимір

Сухий О. М., Лозинська І. Г. Становище українського населення в Галичині на початку Першої світової війни та репресії австрійської влади

Бондаренко В. Г. Гаврило Гордієнко – вільний козак з Олександрівська, науковець і громадсько-політичний діяч української діаспори

Прохоров Д. А. Етнополітіка і національно-конфесійні об’єднання в Криму в 1917-1920 рр.: проблеми історії кримських караїмських общин

Ромащенко В. В. Вплив зовнішнього чинника на державотворчу діяльність Директорії УНР (перша половина 1919 року)

Попенко Я. В. Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (січень-червень 1920 р.)

Носик М. О. Формування державної гілки органів контролю на Півдні України (1920-1923 рр.)

Ігнатуша О. М. Організація місцевої влади Української автокефальної православної церкви (20-ті рр. ХХ ст.)

Голощапова Є. О. Репресії проти євангельських християн-баптистів Південної України у 1930-ті рр.

Фролов М. О. Органи держбезпеки у політичній системі Радянської України 20–30-х рр. XX ст.

Іванова І. А. Утворення колонізаційного фонду та землевпорядження єврейських колоній півдня України у 20-ті рр. ХХ ст.

Левченко В. В. Розвиток мережі науково-дослідних установ Одеси в 1920-х роках

Овчаренко Д. В. Українці у національній структурі міст Півдня України за даними переписів населення 1920-1926 рр.

Смирнова І. Є. Вплив державної політики на динаміку змін національного складу населення Донбасу в 20-30-ті роки ХХ ст.

Турчина Л. В. Літературний процес 1920-х років на півдні України крізь призму поглядів В. Гадзінського

Дерман І. П. Весільна та родильна обрядовість українського та болгарського населення Південної України в 20-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. (на матеріалах усної історії)

Ігнатуша О. О. Дніпробуд крізь призму мікроісторії: життєва драма американського громадянина Йосифа Маєвського

Караульна О. М. Етнокультурний процес як сегмент ідеологізації суспільства (на прикладі роботи Миколаївського будинку єврейської культури у 30-х рр. ХХ ст.)

Калашнікова В. Є. Історико-культурні цінності України в умовах «нового порядку» (1941-1944 рр.): теоретичний аспект

Михайлуца М. І. Антиукраїнськість релігійної політики румунської адміністрації в “Трансністрії” (1941-1944 рр.)

Полянський Ф. І. Особливості господарювання німецької окупаційної влади у 1941-1944 рр. (за матеріалами Тернопільщини)

Васильчук Т. В. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в УРСР 1940-х рр.

Штейнле О. Ф. Освітньо-культурний рівень владної верхівки Радянської України (1945-1953 рр.)

Макаренко Н. Ю. Напрями державної етнополітики в Криму у 1950-1980-х рр.: причини і наслідки етносоціальних змін

Галахова Н. М. Болгари Запорізького краю. Історія та сучасність

Володін П. В. Релігія і церква в незалежній Україні

Дєдков М. В., Жижиян П. М. Суспільно-політичні зміни в Польщі та Україні протягом 1999-2007 рр.

Драгунова Т. А. Зовнішня міграція населення Півдня України на сучасному етапі

Мельников Є. О. Міграція як актуальна проблема етнополітики України

Котигоренко В. С. Етнічний аспект політичних відносин в Україні: фактори конфліктогенності

Микольченко В. С. Ісламський радикальний рух: можливість розвитку на Півдні України

Ротар Н. Ю. Проблеми етнонаціонального розвитку у передвиборному дискурсі політичних партій України

Іванова О. М. Мовно-освітні проблеми української меншини в Російській Федерації та російської меншини в Україні (90-ті роки ХХ століття)

Ковач Л. Л. Мовно-освітня ситуація в Автономній Республіці Крим: тенденції останніх років

Мосюкова Н. Г. Польська національна меншина Дніпропетровська в роки незалежності України: етноконфесійна складова

Бондаренко О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір

Макушинська Г. П. Модель формування сучасної української нації в контексті державної політики гармонізації етнічних відносин

Сугробова Ю. Ю. Переваги молоді в соціокультурному просторі України

Мороко В. В. Періодизація партійного будівництва в сучасній Україні та формування партійних структур (1996-2009 рр.)

Штефан В. Л. Деякі аспекти сучасної мовної ситуації в Україні

Деркач Н. В. Мовні проблеми в Україні: історія та сучасність (на прикладі Запорізької області)

Жадько В. А. Сутнісний зміст мовної політики держави

Пашков В. В. Двомовність як фактор національної освітньої політики в Україні

Турченко Ф. Г. «Общая история»: наука чи політика?

Винарчук Т. В. Славістика між російським панславізмом та більшовицьким інтернаціоналізмом

Каганов Ю. О. Компаративний підхід в історії: витоки та еволюція становлення

Всесвітня історія

Кузьменко В. В., Щербина Т. П. Внесок татар та їх предків у світову історію та культуру

Бондаренко К. М. Особенности состава правомонархических организаций на территории белорусских губерний Российской империи в начале ХХ века

Давлєтов О. Р. Ганс Шемм і діяльність Націонал-соціалістичної ліги вчителів: із веймарської доби у Третій рейх (1929-1935 рр).

Попов О. Д. Давні вороги чи нові друзі: людський вимір радянсько-німецких туристських зв’язків у повоєнний час

Задорожнюк Э. Г. Реципрокный характер взаимовлияний перестройки в СССР и революций 1989-1990 гг. в странах «восточного блока»

Voracek Emil. Wiedergeburt der politischen linke in der Tschechoslowakei vor und wahrend dem November 1989

Ворачек Е. Відродження лівих політичних сил в Чехословаччині напередодні та після листопада 1989 р.

Шимкевич К. О. Координуюча роль ООН у врегулюванні кризової ситуації у колишній Югославіїї (перша половина 1990-х рр.)

Забара В. В. Передумови Дейтонських мирних переговорів (липень-жовтень 1995 р.)

Історіографія та джерелознавство

Кривошея В. В., Кривошея О. В. Заповіти козацької старшини гетьманщини: кількість, географія

Бойко П. А. Джерела з історії етнічного складу населення степової України останньої чверті XVIII століття

Крилова А. М. Земські статистичні публікації як джерело дослідження землеволодіння етнічних та соціальних груп Північного Приазов’я

Бєлов О. Ф., Шаповалов Г. І. Праця О. Пастернака “Пояснення тризуба, герба великого Київського князя Володимира Святого” як приклад спроби відгадування значення тризуба

Васільєв С. А. Польськомовна преса як джерело дослідження історії Умані

Барвінок О. В. Дворянство Подільської губернії в кінці XVIII – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд

Шаригіна О. А. Історіографія розвитку залізничного та морського транспорту на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Coleman H. J. Memoirs of a missionary: D.I. Bogoliubov and the Russian orthodox church’s internal mission in the 19th and early 20th centuries

Іваницька С. Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта в контексті націєтворення на початку ХХ ст.: актуальні питання дослідження

Кучеренко С. В. Кримськотатарська проблема: історіографічний аспект

Спудка І. М. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату “Україна”: огляд архівних джерел

Сокирська С. В. Європейський контекст краєзнавчих студій Григорія Юхимовича Храбана

Михайлюта С. В. Публіцистика Миколи Руденка у сприйнятті генерала П. Григоренка

Рецензії

Казаков А. Л. [Рец.]: Звагельський В. Б. Історична географія Лівобережної України доби середньовіччя (в контексті досліджень “Слова о полку Ігоревім”). – Київ-Суми: Вид-во СУМДУ, 2010. – 236 с.

Ігнатуша О. М. Сучасний вимір суспільствознавчої освіти – розвиток критичного мислення [Рец.]: Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 274 с.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет