Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 27

Вип. XXVII.

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. — Вип. XXVII. — 408 с.

ЗМІСТ


Давня та нова історія України

Звагельський В. Б. Локалізація літописної Cальниці.

Мільчев В. І. Характерні риси Запорозького етосу XVIII століття.

Циганенко Л. Ф. Формування дворянської власності на землю у другій половині XVIII – XIX ст. (на матеріалах Таврійської губернії).

Ликова В. В. Групи державних селян Південної України в першій половині XIX ст.

Бойко Я. В. Розселення переселенців та розміщення представників східнослов’янських етносів у Північному Причорномор’ї (друга половина XIX – початок ХХ ст.)

Винарчук Т. В. Соціокультурні та національні вимоги українських освітян кінця XIX – початку XX ст.

Приймак О. М. Соціальна трансформація південноукраїнської селянської общини наприкінці XIX – початку XX століття.

Місюра В. В. Український чинник у трактуванні Михайлом Катковим польського питання (за матеріалами публіцистики 1863 року).

Алєйкіна В. В. Ідея національної школи у творчості В. О. Біднова (1874-1935).

Константінова В. М. Специфіка етнічного складу міського населення Херсонської губернії кінця XIX ст.

Іваницька С. Г. “Український проект” у діяльності та оцінках П. Я. Стебницького (1905-1908).

Таравська Я. В. Погляди Андрія Жука напередодні Першої світової війни на історію та перспективи ідеї самостійної України.

Михайлюк О. В. Селянство як “уявлена спільнота”.

Баханова С. С. Д. Донцов на сторінках сучасних шкільних підручників з історії.

Новітня історія України

Гвоздик В. С. Зміни у співвідношенні партійно-політичних сил на Півдні України під час виборчих кампаній 1917 – початку 1918 рр.

Задунайський В. В. Становлення засад військової дисципліни в Українському війську (кінець 1917 – квітень 1918 рр.)

Попенко Я. В. Реалізація державницької ідеї за доби гетьманату П. Скоропадського.

Алєксєєв О. О. Формування пам’яткоохоронного законодавства в перші роки радянської влади (1917-1920 рр.)

Атаманенко А. Є. Установчі та інкорпораційні документи українського історичного товариства.

Корнійчук Л. В. Діяльність Аркадія Жуковського в українському студентському товаристві національного солідаризму “Зарево”.

Давлєтова Г. В. Участь д. Донцова в революційних подіях 1917-1920 рр. в Україні.

Штирбул А. О. Н. І. Махно, махновщина і Сибір.

Ситник О. М. Донцов Д. і проблема української національної ідеології.

Бородинська Л. І. Євангельські християни у державно-церковних відносинах Польщі (1918-1939 рр.).

Голощапова Є. О. Динаміка чисельності громад євангельських християн-баптистів Південної України у 1920–30-ті рр.

Кутик О. М. Любченко П. П.: роль у розвитку сільськогосподарської кооперації України у 1922-1925 роках.

Оніпко Т. В. Податкова політика держави щодо споживчої кооперації України в період нової економічної політики.

Тригуб О. П. Поширення ідеї “канонічної” автокефалії в українському православ’ї (1922-1925 рр.)

Ганзуленко В. П. Римо-католицька церква: існування в умовах антирелігійного законодавства (20-ті рр. Хх ст.).

Ігнатуша О. М. Руйнація католицької церкви в умовах голодомору 1932-1933 рр.

Турченко Г. Ф., Овчаренко Д. В. Етнічний склад міського населення півдня України (за матеріалами всесоюзного перепису населення 1926 р.)

Фролов М. О. Політична система УСРР 1920–1930-х рр.: взаємодія та ієрархія елементів.

Маркова С. В. “Жіноче питання” як фактор розширення соціальної бази радянської влади (20-30-ті роки xx ст.)

Білий Д. Д. Чи спрацювала українська національна ідея на Кубані в 1917–1920 рр.? Дискусія між Л. Бичем та П. Сулятицьким в 20-х рр. ХХ ст.

Шугальова І. М. До історії взаємовідносин Петра Ковалевського з представниками церковної діаспори (за матеріалами Міжнародного інституту соціальної історії).

Краснянська Н. Ю. Протестантські конфесії на Півдні України: організаційні форми та динаміка розвитку (1943-1964 рр.)

Саламаха І. В. П’ятидесятники в Україні. Рік 1948-й.

Стоцький Я. В. Репресивні заходи органів радянської державної влади проти віруючих громад свідків Єгови в Галицькому регіоні України у 1940-1960-х роках.

Штейнле О. Ф. Етнічний склад та національні ідентичності номенклатурної еліти УРСР (1945-1953 рр.)

Сич О. М. Дмитро Донцов в історії закордонних формацій ОУН (1945–1954 рр.)

Кривчик Г. Г. Представницькі органи влади в Україні у період “відлиги” (1956-1964).

Керечан В. Й. Національно-культурний опозиційний рух на Запоріжжі (друга половина 1980-х – 1991 рр.).

Агапов В. Л. Політика вищих органів державної влади УРСР стосовно вугільної промисловості в 1991 р.

Полякова Л. І. Характер взаємодії гілок влади в Україні у 1994-1998 рр.

Жердєва І. В. Роль православних газет і журналів в міжконфесійних відносинах за часів незалежності України.

Бессонова М. М. Між Сходом та Заходом: регіональні особливості зовнішньополітичних уподобань в Україні.

Мурзін В. Ю., Таран В. О. Про порушення законів України “Про охорону культурної спадщини” та “Про охорону археологічної спадщини”.

Всесвітня історія

Маклюк О. М. Королівський двір в ранньотюдорівській Англії як засіб репрезентації влади.

Год Н. В. Еразм Роттердамський, Мартін Лютер та їх полеміка з питання про свободу волі.

Давлєтов О. Р. Вільгельм Фрік – від поліцейського службовця веймарської республіки до Міністра внутрішніх справ Третього Рейха.

Салата О. О. Інформаційна війна Німеччини та СРСР за вплив на окупованих територіях у 1941-1944 рр.

Задорожнюк Э. Г. О поисках альтернатив развития чехословацкого общества после крушения Пражской весны.

Кандуба Т. Ю. Етичні засади зовнішньої політики урядів Тоні Блера.

Джерелознавство та історіографія

Космина В. Г. Суб’єкт-об’єктна дихотомія історичного джерела і питання когерентності історичного процесу.

Рибачок І. О. Джерела вивчення історичної демографії Волині другої половини XVI – першої половини XVII століття.

Головко Ю. І. Матеріали фонду Новоросійської губернської креслярні Державного архіву Херсонської області як джерело до історії зовнішньої торгівлі та боротьби з контрабандою на півдні України наприкінці XVIII – на початку XIX ст.

Олененко А. Г. Використання документів Азовської губернської канцелярії у дослідженні історії Південної України.

Скрипник В. В. Про початок сходознавства в Одесі (за матеріалами одеського товариства історії та старожитностей).

Зубик Н. О. Вітчизняна історіографія кінця XIX – початку XX ст. про специфіку розвитку англійського театру епохи Відродження.

Павловський Б. С. Юхим Павловський: його та наш час (слідами нотаток “спостереження та враження земського статистика”).

Медвідь О. В. Дмитро Паліїв про національно-визвольні змагання на західноукраїнських землях у першій половині ХХ ст.

Гудзь В. В., Чечина О. Д. Дмитро Дорошенко як представник державницької політики та історіософії.

Хеленюк А. А. Джерела до наукової біографії проф. Любомира Винара.

Щур Ю. І. Український визвольний рух на Наддніпрянщині у 1920-1955 роках: історіографія проблеми.

Каганов Ю. О. Український опозиційний рух 70-80-х рр. XХ ст. в європейському вимірі: історіографічний аналіз.

Пашненко О. М. Південноукраїнські матеріали з фольклору та етнографії у звітах інституту етнографії АН СРСР (1940-1960-ті рр.).

Доценко К. О. Ідея об’єднаної Європи в дослідженнях українських істориків (1990-ті роки – початок XXI ст.)

Рецензії

Водотика С. Г., Додонова Г. В. [РЕЦ.]: Робак І. Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.). – Х.: ХДМУ, 2007. – 346 с.

Турченко Ф. Г. [РЕЦ.]: Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянщини: соціоментальна історія другої половини XIX – початку ХХ ст. – Черкаси: Вертикаль, 2007. – 637 с.

Мозговий І. П., Артюх В. О. [РЕЦ.]: Хрестоматія з курсу історії середньовічної філософії / Укл. Т. Біленко. – Дрогобич: Ред.-вид. від. ДДПУ, 2008. – Ч. I: Патристика – 600 с.; ч. ІІ: Схоластика. – 600 с.

Бєліков О. П. [РЕЦ.]: Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської імперії в I – на поч. ІII ст. н. е.: Від “відновленої” республіки до сенатської монархії. – Львів: Видавничий Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 396 с.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет