Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 26

Вип. XXVI.
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. XXVI. – 248 c.

В основу XXVI випуску покладено матеріали, представлені на Міжнародній науковій конференції “Військо Запорозьке як символ свободи і незалежності” (м. Запоріжжя, 16–17 жовтня 2009 р.).

ЗМІСТ


Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі

Кривошея В. В. Козацька старшина як еліта Гетьманщини.

Струкевич О. К. Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти Української козацької держави.

Лиман І. І. "Начальник Запорозьких церков" Володимир Сокальський.

Болотина Н. Ю. Последний гетман Малороссии и Войска Запорожского - граф Кирилл Григорьевич Разумовский.

Васильчук Г. М. Запорозька Січ - приклад тяглості державотворення чи "хвороби недержавності".

Степанчук Ю. С. Російський фактор та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст.

Алфьоров О. А. Представники роду Голубів та його відгалужень серед українського козацтва.

Розсоха Л. О. Козацька старшина Миргородського полку і предки Миколи Гоголя.

Бєлов О. Ф., Шаповалов Г. І. Символ хрест-якір (тризуб) у геральдиці доби козацтва.

Опанасюк В. В. Структура і функції інститутів державної влади доби Богдана Хмельницького.

Кривошея О. В. Тестаменти як складова фамільних архівів.

Сурєва Н. В. Кооптація запорозької старшини до дворянства у законодавчій практиці Російської Iмперії.

Ситий І. М. Запорозькі печатки: кошові, судові, паланкові.

Репан О. А. Персональний склад старшини кодацької паланки: до постановки проблеми.

Андрєєва С. С. Дипломатичні зносини Запорозької Нової Січі з Кримським ханством.

Чубіна Т. Д. Просопографія як метод дослідження козацько-старшинських родів.

Швайба Н. І. Від запорожця до чорноморця: запорозька старшина в науковій спадщині Н. Д. Полонської-Василенко.

Олененко А. Г. Уніфікація військових звань козаків після зруйнування Запорозької Січі (на матеріалах документів Азовської губернської канцелярії).

Верба І. В. Праця Володимира Щербини "Гетьманство К. Г. Разумовского в связи с предыдущею историей Малороссии".

Бондаренко В. Г. Роль неокозацької еліти в боротьбі за українську державність (1917-1985 рр.).

Регіональна історія українського козацтва

Бойко А. В. Запорозький зимівник в останній чверті XVIII століття.

Ковальова І. Ф. Козацькі пам'ятки Присамар'я за археологічними дослідженнями.

T. Srogosz. DYWIZJA UKRAINSKA I PODOLSKA WOBEC WKROCZENIA ARMII ROSYJSKIEJ DO RZECZYPOSPOLITEJ W 1783 ROKU.

Сень Д. В. Донское казачество после Бахчисарайского договора 1681 г.: некоторые аспекты политического положения.

Брехуненко В. А. Українське та Донське козацтво в історіографії.

Лепявко С. А. Проблема захисту українських земель від татарських нападів і становлення козацтва.

Грибовський В. В. Використання російським урядом Війська Запорозького для відокремлення ногайських орд від Кримського ханства (1770-1771 рр.).

Горобець С. М. До питання територіальних меж земель Чернігівської козацької хоругви (1625-1648 рр.).

Кривошея І. І. Невідома ревізія Переяславського полку як джерело до історії неурядової старшини.

Мільчев В. І. Запорозьке козацтво у підданстві гіреїв (1709/1711-1734 рр.).

Мокляк В. О. Полтавські мазепинці. (До питання про політичний вибір Полтавського полку під час подій 1708-1709 рр.).

Константінова В. М. Документи повного зібрання законів Російської Iмперії як джерело з історії Азовського козацького війська.

Головко Ю. І. Запорозька Січ та Запорозьке козацтво у російсько-турецькій торгівлі 60-х рр. ХVIII ст. (за матеріалами записки курського купця М. Однорядкіна).

Білівненко С. М. Традиції козацького рибальського промислу на півдні України.

Молдавський Р. Л. Боротьба запорозьких козаків за збереження своїх вольностей напередодні ліквідації Запорозької Січі (1770-1775 рр.).

Маленко Л. М. Гідний наслідування приклад у господарюванні.

Савченко І. В. Запорозька спадщина в діяльності місцевих установ Азовської та Новоросійської губерній.

Горішній П. А. Козацький цвинтар у Чигирині: поховальний обряд, антропологія, археологічний матеріал.

Дідик С. С. Взаємини Запорозького і Новослобідського козацтва (1753-1764 рр.).

Панкєєв О. С. Козацький фактор у діяльності губернського та повітового чиновництва Південної України другої половини XVIII століття.

Якубова Т. А. Военные кампании 1736-1737 гг. русско-турецкой войны и участие в них украинского казачества.

Ярова Г. І. Музей гетьманства як інформаційний центр з козацько-гетьманської тематики.

Горбаченко Ю. М. Канівський полк (деякі питання історичної географії).

Мордовськой М. М. Безпека руху на дніпровському водному шляху в останній чверті XVIII ст.

Трофімова С. О. Запорозька Січ у житті та творчості М. П. Киценка.


Copyright © 2014 Запорізький національний університет