Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 24

Вип. XXIV.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: Просвіта, 2008. - Вип. XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. - 322 с.

Тематичний випуск фахового видання містить матеріали, представлені вченими на Міжнародну науково-практичну конференцію “Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів (до 90-річчя УНР)”, організовану Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України і Запорізьким національним університетом.

ЗМІСТ


Суспільно-політичні перетворення XVII - початку ХХ ст.

Кривошея В. В. Вузлові протиріччя як передумови національної революції середини XVII ст.

Струкевич О. К. Політичні погляди учасників та сучасників національно-визвольної революції 1648-1676 рр.

Гудзь В. В. Березневі статті 1654 р. як етап революції і визвольної війни: інтерпретації вітчизняних дослідників.

Кривошея О. В. Трансформації маєткових господарств козацької старшини (за матеріалами духовних тестаментів).

Мільчев В. І. Запорозьке гайдамацтво xviii століття як традиційний здобичницький промисел козацтва.

Степанчук Ю. С. Гетьман Данило Апостол та наступ російського царату на українську автономію.

Лиман І. І. Релігійний аспект суспільно-політичних процесів у російській імперії останньої чверті XVIII - середини XIX ст.: впливи на церковне життя Південної України.

Кривошея І. І. Реформування суспільного устрою українських земель в проектах магната Станіслава Щенсни Потоцького.

Легун Ю. В. Господарські інвентарі як джерело з історії Поділля XVII-XIX ст.

Поліщук Ю. М. Етоноконфесійна політика російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX століття).

Щербак Н. М. Цензурна реформа в Російській Імперії у системі буржуазних перетворень 60-70-х років XIX ст.

Щербак Н. О. Реформування в сфері землеволодіння у Правобережній Україні в другій половині XIX ст.

Сарнацький О. П. Адміністративно-цензурні утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій наддніпрянщини в роки Першої Російської революції (1905-1907).

Суспільно-політичні перетворення XVII - початку ХХ ст.

Солдатенко В. Ф. Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної доби 1917-1920 рр. в Україні.

Яремчук В. Д. До проблеми консолідації національних політичних сил Східної та Західної України на завершальному етапі Першої Світової Війни.

Шугальова І. М. Вплив революційних подій початку ХХ ст. на церковне життя Південної України.

Касцюк М. П. Беларуская Народная Рэспубліка - Украінская Народная Рэспубліка: Некаторыя асаблівасці шляху і ўзаемаадносін.

Баханова С. С. Українська центральна рада на початковому етапі української революції в сучасних шкільних підручниках з історії.

Шевченко В. Ф. Директорія: спроба поновлення українізації.

Бевз Т. А. Пошук моделі національно-державного будівництва у добу Директорії.

Турченко Г. Ф. Встановлення влади Директорії на півдні України: регіональні особливості.

Любовець О. М. Ідея парламентаризму в теорії та практиці Директорії УНР.

Трачук О. В. Позиція Української соціал-демократичної робітничої партії щодо державного устрою УНР у добу Директорії.

Добржанський О. В. Українська влада на Буковині в листопаді 1918 р.: встановлення, функціонування, причини поразки.

Гай-Нижник П. П. Київський період відновленої УНР: фінанси і політика (14 грудня 1918 р. - 5 лютого 1919 р.)

Попенко Я. В. Діяльність дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній конференції (липень-грудень 1919 р.)

Іванець А. В. До питання про українське підпілля в армії Врангеля (весна-осінь 1920 р.)

Корновенко С. В. Новітня російська історіографія (1991-2000-ті рр.) аграрної політики білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919-1920 рр.)

Ігнатуша О. М. Модернізаційні трансформації православної церкви в Україні: 20-30-і рр. ХХ ст.

Кучер В. І. Україна у міжвоєнний період: з публіцистичної спадщини В. Винниченка.

Штейнле О. Ф. "Народжені революцією": формування номенклатурної еліти УРСР кінця 1930-х-1940-х років.

Молдавська Т. І. Виконавчо-управлінські структури обласних рад УРСР у другій половині ХХ ст.: тенденції змін (на прикладі Запорізької області).

Революційні та реформаційні процеси сучасності

Турченко Ф. Г. Українська незалежність у контексті антитоталітарних революцій кінця 80-х років ХХ століття.

Каганов Ю. О. Український гельсінкський рух на тлі опозиційної боротьби в країнах Центрально-Східної Європи (1976-1991 рр.)

Мандзій Л. С. Формування політичної еліти України (1991-1994 рр.)

Полякова Л. І. Процес реформування судової системи незалежної України (1990-1998 рр.)

Дащаківська О. Ю. Помаранчева революція як легітимаційна ситуація.

Мороко В. В. Реконверсія радянської партійно-господарської номенлатури в політичну систему України (1990-2008 рр.)

Дєдков М. В. Стан і розвиток культури доби сучасної незалежної Української держави (1991-2008 рр.)

Левченко С. Ю. "Виборчі" маніпуляції в ЗМІ Запорізької області наприкінці 2008 року.

Бойко-Бойчук Л. В. Інноваційні дослідження останніх років в Україні.

Василевська Т. Е. Українські культурні особливості етики державного службовця.

Когут П. В. Персоніфікація демократії як основа новітніх політико-владних відносин.

Васильчук Г. М. "Національні історіографії" в умовах соціально-економічних трансформацій і політичних реформ.

Кузьменко Т. М. Соціальна мобільність: наукова ретроспектива та реалії сучасного українського суспільства.

Сенюшкін Є. О. Методологічні проблеми публічного екологічного управління в умовах соціально-політичних трансформацій.

Цюрупа М. В. Загальне і національно-особливе у конфліктно-протестних формах сучасного політичного процесу.

Шпакова Н. В. Закономірності і проблеми посткомуністичних трансформацій: пострадянський досвід.

Московка В. М. Мораль як мета і засіб політичної революції.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет