Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 22

Вип. XXII.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXII. – 274 с.


ЗМІСТ


Давня та нова історія України

Головко Ю. І. Боротьба з контрабандною торгівлею на півдні України в останній чверті XVIII - на початку XIX ст.

Петренко І. М. Регулювання православною церквою шлюбно-сімейних відносин (на прикладі Південної України останньої чверті XVIII ст.)

Бєлікова (Романюк) М. В. Медичне обслуговування в менонітських колоніях Південної України (1789-1917).

Добровольська В. А. Підготовка вчителів-жінок півдня України у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.

Кульчицька О. В. Південні яхт-клуби в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Морозова О. С. Розвиток української освіти на Буковині та Закарпатті в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Турченко Г. Ф. Суспільно-політичні рухи у південноукраїнському регіоні на початку ХХ ст.

Назарова Є. П. Терор у діяльності загальноросійських політичних партій та організацій на початку ХХ століття (на матеріалах півдня України).

Шкода Н. А. Розвиток українського професіонального драматичного театру на початку ХХ ст.

Новітня історія України

Бобко Т. Г. Вплив Першої Світової Війни на поширення пізньопротестантського руху в Україні.

Гвоздик В. С. Політичні результати виборів до Українських установчих зборів на півдні України за доби Центральної Ради.

Ігнатуша О. М. Оновлення української церкви у перспективах Івана Огієнка та його сучасників.

Голощапова Є. О. Правові утиски конфесії євангельських християн-баптистів у 20-х - на поч. 30-х рр. XХ ст. (на матеріалах Південної України).

Ганзуленко В. П. Римо-католицька церква на Півдні України: час соціальних перетворень (1917-1930 рр.)

Макарська А. І. Православні монастирі Південної України в умовах антицерковної політики та секуляризації в 20-ті рр. ХХ ст.

Космина В. Г. Системна соціологічна теорія Н. Лумана та її застосування в дослідженні голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Котляр Ю. В. Колективізація та голодомор 1932-1933 рр. серед німецького населення Півдня України.

Шевчук С. П. Голодомор 1932-1933 років в Царекостянтинівському (Куйбишевському) районі.

Панченко В. Г. Формування націоналістичної концепції аграрного питання Миколою Сціборським.

Щур Ю. І. Підпілля ОУН-М на наддніпрянщині під час німецько-радянської війни.

Науменко В. М. Структура економічного штабу ОСТ: динаміка формування.

Марчук В. В. Теоретичні проблеми визначення сутності особистих підсобних господарств в радянський період.

Грушева Т. В. Роль лідерів-протестантів у становленні п'ятидесятництва в Радянській Україні.

Мокієнко М. М. Трансформація суспільно-політичних поглядів вітчизняного п'ятидесятництва (ХХ - початок ХХІ ст.)

Жердєва І. В. Православна церковна періодика і світські засоби масової інформації: аспект взаємодії.

Окорокова І. Г., Ігнатуша О. М. Особливості регіонального поширення нетрадиційних релігій та неоязичництва у сучасній Україні.

Каганов Ю. О. Робітничий та профспілковий рух як складова опозиційної боротьби в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті - 1991 рр.): компаративний підхід.

Полякова Л. І. Принципи розподілу та взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в Україні (1991-1996).

Євсєєва Г. П. Віддзеркалення мовної політики у законодавчому просторі України.

Гузенков С. Г. З історії післядипломної педагогічної освіти області (за матеріалами Державного архіву Запорізької області).

Всесвітня історія

Шубин А. В. Притеснения русской православной церкви в 50-60-х гг. Советский конкордат.

Пронь С. В. Відносини з Японією в зовнішній політиці України наприкінці ХХ - на початку ХХІ століть.

Джерелознавство та історіографія

Мільчев В. І. Особливості виникнення/створення та побутування усних наративів у середовищі Запорозького козацтва XVIII століття.

Маленко Л. М. Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті XVIII - XIX століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації.

Аванесян Д. З. Проблема вірогідності інформації публікацій "Катеринославських губернських відомостей" з історії освіти на Катеринославщині.

Дружкова І. С. Підходи до вивчення становища української економіки у складі Російської Імперії ХІХ ст. у працях вітчизняних економістів та істориків 1890-х - 1920-х рр.

Лихачева О. Е. Георгиевский А. И. об истории ученого комитета.

Шугальова І. М. Голод-геноцид в Україні: стереотипи європейської історіографії.

Паньків М. М. Російська Імперія у польській перспективі: огляд сучасної польської історіографії (1989-2007).

Хеленюк А. А. Грушевськознавство в творчості Л. Винара.

Спудка І. М. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату "Україна" у вітчизняній історіографії.

Помаз Ю. В. Політика радянської держави щодо культових пам'яток у 50-60-х роках ХХ століття в Україні: історіографія проблеми.

Корнійчук Л. В. Діяльність Аркадія Жуковського в науковому товаристві ім. Шевченка в Європі.

Пашненко О. М. Методика опитування населення під час проведення історико-краєзнавчих експедицій в 50-60-ті роки ХХ століття.

Лєснікова Г. В. Народнопісенна традиція українців Нижнього Подунав'я: до постановки проблеми.

Рецензії

Дзиговський О. М., Прігарін О. А. Шляхи православ'я на Буковині. [РЕЦ.]: Чучко М. К. "И възят бога на помощь": соціально-релігійний чинник в житті православного населення північних волостей Молдавського Воєводства та Австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу). - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 368 с.

Лиман І. І. [РЕЦ.]: Мільчев В. І. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII - XVIII століття: джерелознавчий аналіз. - Запоріжжя: АА "Тандем", 2008. - 369 с.

Мільчев В. І. [РЕЦ.]: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В. М. Константінова, І. І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. - К.: "Освіта України", 2006. - 528 с.
[РЕЦ.]: Бердянська чоловіча гімназія (1901 - 1919 роки) / Упорядники: І. І. Лиман, В. М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. - К.: "Освіта України", 2007. - 631 с.

Кіт Я. І. [РЕЦ.]: Kappeler A. Kleine geschichte der Ukraine. - Munchen, 1994.


Copyright © 2014 Запорізький національний університет