Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 21

Вип. XXI.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. XXI. – 560 с.

У черговому випуску вміщено матеріали, які 4-6 жовтня 2007 року були представлені на VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”.

ЗМІСТ


Передмова

Давня та нова історія України

Ваврик С. В. Образ України в козацько-старшинських літописах.

Катрич В. П., Дєдков М. В. Місце українців у рамках Російської імперії.

Петренко І. М. Православна церква і шлюбні відносини в Україні у XVIII ст.

Сакало О. Є. Структура селянської сім'ї другої половини XVIII століття: на прикладі села Митченки Пирятинської першої сотні Лубенського полку.

Дідик С. С. Микола Степанович Адабаш – полковник Новослобідського полку (1757–1764 рр.).

Головко Ю. І. Митні установи Південної України в системі зовнішньої (Азовсько-Чорноморської) торгівлі в 1775-1819 рр.

Савченко І. В. Адміністративне регулювання соціальної структури татарського населення (1783 – перша чверть ХІХ ст.).

Любанська О. С. Старообрядці та етнокультурні процеси на Півдні України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.).

Бєлікова (Романюк) М. В. Ендогамія в менонітській етноконфесійній спільноті Півдня України (1789–1917 рр.).

Щукін В. В. З історії містечка Великий Токмак.

Міронова І. С. Становище сільської пошти в Україні в 40–60-ті роки ХІХ ст.

Маленко Л. М. Вироблення системи військово-адміністративного управління південноукраїнськими козацькими військами у ХІХ столітті.

Сигида Г. А. Динаміка кількісного складу купецтва Південної України у першій чверті ХІХ століття.

Нестеренко Л. О. Система видатків з волосних бюджетів Чернігівської губернії І пол. ХІХ ст.

Макарець С. В. Організація виробництва продукції рослинництва в поміщицьких господарствах Лівобережної України після скасування кріпосного права (1861-1917 рр.).

Чортенко А. М. Якісні та кількісні зміни в складі студентства Наддніпрянської України (кінець ХІХ ст. – 1914 р.).

Добровольська В. А. Політика царського уряду в сфері національної освіти Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Тарасов А. В. Правове регулювання повсякденного життя учнівства Півдня України (друга половина ХІХ ст.).

Дружкова І. С. Формування та розвиток кредитно-банківських установ в Одесі в пореформений період (1870-х рр.).

Герінбург О. В. Етнічний склад населення Херсонської губернії у 80-х роках ХІХ ст. за матеріалами земських статистичних описів.

Макієнко О. А. Концепція «обласництва» у статистичних дослідженнях Херсонського земства.

Додонова Г. В. Соціально-економічне становище науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Винарчук Т. В. Релігія в національному відродженні українців та народів Центрально-Східної Європи (ХІХ – поч. ХХ ст.).

Шугальова І. М. Соціокультурні пріоритети православної духовної молоді в Україні на зламі епох (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Сітарчук Р. А. Зародження адвентизму в Таврійській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століть).

Стойчев В. М. Домовые церкви г. Александровска начала ХХ века: к истории возникновения (по материалам Государственного архива Запорожской области).

Турченко Г. Ф. Формування модерної української нації: регіональний вимір.

Давлєтова Г. В. Донцов Д. І.: початок формування світогляду.

Новітня історія України

Фролов М. О. Трансформація поглядів більшовиків на концепцію пролетарської держави (1914-1921 рр.).

Гвоздик В. С. Політична боротьба в південноукраїнському регіоні під час виборів до Всеросійських установчих зборів (1917 р.).

Ганзуленко В. П. Українська держава 1917-1920 рр.: проблема вирішення релігійного питання.

Котляр Ю. В. Національні меншини в типології селянського повстанського руху півдня України.

Ядловська О. С. Становище єврейського населення в Українській Народній Республіці.

Кузьменко В. В., Щербина Т. П. Молодіжна політика єврейських національних партій (20-ті роки ХХ ст.).

Шубин А. В. Махно и большевики: обстоятельства раскола.

Чоп В. М. Участь приазовських греків-колоністів у махновському русі (1918–1921 рр.).

Мозуленко Д. І. Ставлення населення півдня УСРР до політики коренізації (1920-ті рр.): постановка проблеми.

Крылов Н. В. Парадоксы русификации и украинизации населения города Мелитополя.

Іванова І. А. Економічне становище єврейських сільськогосподарських колоній Херсонщини у 1927 р.

Ігнатуша О. М. Послання Митрополита Михаїла (Єрмакова) до духовенства та віруючих України від 17 листопада 1927 р.

Татарченко О. Б. Розгортання атеїстичної роботи на підприємствах Півдня України у 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.

Ігнатуша А. Є. Чому були закриті протестантські журнали в Радянській Україні 1928 р.?

Мельник О. О., Мельник Н. І. Руйнація національно-культурного життя болгар в Україні (30-ті рр. ХХ століття).

Спудка І. М. Ідеологічне підґрунтя окупаційної політики у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату “Україна”.

Васильчук Т. В. Руйнація мережі вищої освіти України в період війни (1941–1945 рр.) та початок її відновлення.

Шевченко Н. В. Політика німецько-румунської влади у сфері освіти на окупованій території Півдня України.

Щур Ю. І. На шляху до національного порозуміння: еволюція етнонаціональної концепції ОУН під впливом діяльності на півдні України.

Марчук В. В. Особисті підсобні господарства в економічних стратегіях населення в повоєнне двадцятиліття.

Горло Н. В. Екологічні наслідки гідробудівництва на Дніпрі (50 – 70-ті рр. ХХ ст.): історія і сучасний стан проблеми.

Саламаха І. В. Діяльність ради церков євангельських християн-баптистів в Україні у 1965-1969 рр.

Полякова Л. І. Етнодемографічні особливості розвитку села Півдня України у 60-80 рр. XХ ст.

Каганов Ю. О. Інтелігенція регіону Центрально-Східної Європи в 70–80-ті рр. XХ ст.: генеза опозиційності.

Добровольська Г. О. Проблеми зайнятості в Україні та дії профспілок (1991 – 2002 рр.).

Мокієнко М. М. Особливості трансформації п'ятидесятницьких релігійних центрів в Україні (1988–2004 рр.).

Васильчук В. М. Самоорганізаційні формування німецького етносу в контексті українського державотворення (1990–1996 рр.).

Мороко В. В. Друковані органи в діяльності лівих та лівоцентристських партій України.

Семко В. Л. Українська діаспора в Російській Федерації: стан та перспективи.

Всесвітня історія та міжнародні відносини

Певченко В. М. Методи понтійської експансії у Північне Причорномор'я наприкінці ІІ – на початку І ст. до н. е.

Черевик К. А. Діяльність англійської дипломатії під час загострення польського питання у 1863 році.

Мінаєва Т. В. Деякі аспекти побуту російських військовополонених в роки Першої світової війни.

Школова О. П. Йозеф Геббельс та генеза міфологем в нацистській пропаганді.

Казакова О. М. Впровадження нацистської політики у сфері освіти на окупованих польських землях (вересень 1939 р. – червень 1941 р.).

Коваленко Л. В. Відносини США і Німеччини через призму ставлення Дж. Буша-cт. до проблеми об'єднання ФРН та НДР (1989-1990 рр.).

Сич О. І. Європоцентризм: до питання про причини та умови виникнення.

Marek Nita. MIASTO POWIATOWE BEDZIN GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ KROLESTWA POLSKIEGO CESARSTWA ROSYJSKIEGO W LATACH 1867-1914.

Проблеми історіографії та джерелознавства

Мякишев В. Литовский статут 1588 года в европейских библиотеках и книгохранилищах.

Мільчев В. І. Основні зібрання джерел з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття в архівосховищах України.

Ликова В. В. Ревізькі сказки як джерело до соціально-економічної історії Південної України першої половини ХІХ століття (1795-1835 рр.).

Негодченко О. П. Журнал «Киевская старина» (1882-1906) як оригінальне та унікальне явище української культури.

Волос О. В. Земські матеріали як джерело пізнання етнічної історії краю.

Іріоглу Ю. О. Друга світова війна в усних історіях болгар Північного Приазов'я.

Молдавська Т. І. Перші повоєнні вибори до місцевих рад на території Запорізької області (аналіз джерел).

Турченко Ф. Г. Таємні документи Запорізького обкому КП України про політичну боротьбу в регіоні напередодні проголошення незалежності 1991 р.

Кульчицька О. В. Громадські та політичні організації півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії.

Сарнацький О. П. Дореволюційна історіографія питання про ставлення та дії російського самодержавного апарату відносно українських політичних партій на початку ХХ ст.

Мяло П. І. Громадсько-політична діяльність В. М. Еллан-Блакитного: до історіографії питання.

Нечипоренко З. В. Регіональні особливості політики коренізації (українізації) в УСРР: сучасний стан та перспективи вивчення.

Васильчук Г. М. Новітня російська історіографія “Радянської повсякденності” 20–30-х років.

Капустян Г. Т. "Національний вимір геноциду": сучасна українська історіографія голодомору 1932-1933 рр.

Сугацька Н. В. До питання термінології проблеми Голокосту та підходів до оцінки цього явища.

Кіт Я. І. Зброя як історичне джерело до вивчення історії україни XVI-XVII ст. (на матеріалах ЦДІАУ м. Львів).

Шаповалов Г. І. Про внесок Я. П. Новицького і Д. І. Яворницького у розвиток гідроархеології Дніпра (до 40-річчя діяльності ЕПАР).

Малина В. B. Георгіївські та якореподібні кам'яні хрести в Україні.

Клос А. І. Архетипічні образи в системі вітчизняної військової підготовки.

Космина В. Г. Проблема історичного факту в класичній, некласичній та постнекласичній науці.

Жиряков О. Ю. Вивчення проблеми кваліфікаційного рівня кадрів РСЧА і впливу на нього репресій 1937-1938 рр. у межах проміжної лінії імперського напряму.

Проблеми етнополітики та етнонаціональних відносин

Гузенков С. Г. Історія України як інструмент етнополітики.

Дегтеренко А. М. Етнонаціональний контекст фінансових відносин в українському Північному Приазов'ї (УПП).

Дубінін В. В. Природні, суспільні та духовні детермінації виникнення та розвитку народу.

Кладова Г. Л. До питання етнополітики царської Росії.

Микольченко В. С. Украинское решение этнических конфликтов.

Найдьонов О. Г. Україноцентризм – основний напрям етнонаціональної політики в Україні.

Орлов А. В. Караїми мелітопольщини: історія та сучасність.

Позняк О. В., Свінціцький В. В., Шишкіна Л. Я. Прогноз етнічного складу населення України до 2026 р.

Таранец С. А. Предварительные рассуждения о закономерностях культурного бытования мигрировавшей компактной общины.

Хаєцький О. П. Формування узбецької етнічної групи на Півдні України (ХХ – поч. ХХІ століття).

Чернова Л. Є. Регіональні особливості та етнонаціональна політика сучасної України.

Політологія, філософія, освіта

Акайомова А. В. Історичний аналіз політичної реклами.

Арсентьєва Г. О. Консенсусна форма соціальної інтеграції для сучасної України.

Букрєєва І. В. Повсякденний світ як елемент соціокультурної реальності.

Онищук В. М. Регіональна диференціація як конфліктогенний чинник українського соціуму.

Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії.

Проблеми філології

Бондаренко О. М. Особливості перекладу рекламних текстів (стилістичний аспект).

Бондарчук К. С. Номінація побутової лексики в говірках Півдня України.

Бондарчук К. С., Єршова В. К. Стан технічної термінології в умовах двомовності Півдня України.

Брацун О. І. Крилаті вислови як художньо-образний засіб сучасної української літературної мови.

Волошук В. І. Німецька культурна традиція через сприйняття мови.

Дмитракова Н. Ю. Деякі актуальні проблеми перекладу термінів з інформатики та обчислювальної техніки (на французько-англійсько-російсько-українському матеріалі).

Дуйко Є. О. Питання перекладу економічної літератури.

Жукова Н. М. Переклад як з'єднуюча ланка між двома картинами світу.

Катиш Т. В. Основні правила унормування української фахової мови.

Коваленко В. Г. Мовні аспекти мультинаціонального суспільства в умовах демократії.

Котигоренко В. О. Мовна і етнонаціональна політика в україні як суспільний ризик.

Костенко Г. М. Переклад як засіб міжкультурної комунікації: нові підходи до вирішення перекладацьких завдань.

Кузнєцова І. В. Переклад культурно-забарвленних слів.

Кузько П. В. Формування етноцентризму лексичного складу німецьких та українських фразеологізмів в умовах півдня України.

Кущ Е. О. Англійські та українські паремії: етнокультурний аспект.

Малюко Т. В. Особливості перекладу та тенденції розвитку німецької науково-технічної термінології.

Миронюк Л. В. Українська література в загальній структурі культурного процесу: ранній модернізм.

Николаенко А. И. Кукольник Н. об украинском языке.

Онуфрієнко Г. С. Український художній переклад в історичному вимірі.

Руколянська Н. B. Синонімічні зв'язки у термінолексиці кримінально-процесуального права.

Cерга Н. В. До питання полісемії у науково-технічній термінології (на матеріалі французької мови).

Чумакова Н. В. Особливості перекладу метафори та метафоричних виразів в англійській та українській мовах (на матеріалі науково-технічних текстів).

Онуфрієнко Г. С. Термінознавча концепція І. Франка в сучасному вимірі.

Рецензії

Ігнатуша О. М. Світленко С. І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках ХІХ століття: монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2006. – 268 с.

Ігнатуша О. М. Другий Всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. 17–30 жовтня 1927 року. Документи і матеріали. – К., 2007. – 699 с.

До ювілеїв

Світленко С. І., Турченко Г. Ф. Доктору історичних наук, професору Іваненку Валентину Васильовичу – 60 років.

Макієнко О. А. Професору Сінкевичу Євгену Григоровичу – 50 років.© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет