Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 20

Вип. XX.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2006. - Вип. XX. - 508 с.

На пошану професора Федора Григоровича Турченка з нагоди 60-річного ювілею

ЗМІСТ


Передмова

Давня та нова історія України

Зінченко А. Л. "...Впровадив народи під єдине повіддя своє": (володар-завойовник та відносини між народами за "Сокровенним сказанням").

Колесник О. В. Монастирі Полтавської єпархії (за матеріалами часопису "Полтавские епархиальные ведомости").

Чубіна Т. Д. Потоцькі - володарі тальнівського маєтку.

Мільчев В. І. Конфігурація та устрій вольностей Війська запорозького низового за часів Нової Січі.

Дідик C. C. Дві моделі колонізації Півдня України (з історії Нової Сербії і Новослобідського козацького полку).

Пилипенко Н. І. Показники смертності сільського населення Переяславщини другої половини XVIII століття та їхній вплив на природний рух населення.

Прокопенко Л. Л. Становлення системи освіти на Півдні України наприкінці XVIII ст.

Головко Ю. І. Основні напрямки службового листування митних установ Південної України (1774-1819 рр.)

Білівненко С. М. Міські відкупи південноукраїнського регіону другої половини XVIII - початку ХІХ століть.

Савченко І. В. Територіальний устрій Південної України останньої чверті XVIII - початку ХІХ століття.

Федоренко С. А. Благодійницька діяльність православного духовенства Полтавської єпархії на ниві народної освіти в ХІХ столітті.

Дружкова І. С. Прикази громадської опіки як кредитні заклади на Півдні України в першій половині ХІХ ст. (за матеріалами Херсонської губернії).

Сигида Г. А. Зовнішньополітичний фактор у процесі формування купецтва Південної України в першій половині ХІХ століття.

Кривко І. М. Розвиток річкового транспорту на Півдні України у другій половині ХІХ ст.

Гарбар Г. А. Сфера гостинності м. Миколаєва в останній третині ХІХ - на початку ХХ століття: заклади харчування.

Шугальова І. М. Імперська асиміляція і національна традиція в православному середовищі України ХІХ - початку ХХ ст.

Додонова Г. В. Культурно-просвітницька діяльність наукової інтелігенції Наддніпрянської України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Лях К. С. Синдром Робінзона Крузо: парадокси інтеграції німецькомовних колоністів в мультиетнічне середовище Південної України (ХІХ - початок ХХ ст.)

Робак І. Ю. Кадрове забезпечення охорони здоров'я в Харкові в післяреформений дожовтневий період.

Іваницька С. Г. Проблеми формування модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикал-демократів на початку ХХ століття.

Каюн В. О. Культура землеробства в селянських господарствах Лівобережної України доби столипінських реформ.

Новітня історія України

Турченко Ф. Г. Утворення Української Центральної Ради: незакінчена дискусія.

Шишко О. Г. Українізація військових частин в Одесі в червні 1917 р.

Іріоглу Т. О. Формування органів державної влади та місцевого самоврядування Катеринославщини у березні - жовтні 1917 р. (за матеріалами періодичної преси).

Макаренко Т. П. Проблема захисту прав національних меншин в добу Української Центральної Ради.

Потапов О. М. Матеріально-фінансова основа діяльності міських дум у період Української держави П. Скоропадського.

Бондаренко В. Г. Участь вільного козацтва в антигетьманському повстанні Директорії на Півдні України.

Щур Ю. І. Національний рух опору на Наддніпрянщині у 20-ті роки ХХ ст.

Савенко Т. С. Діяльність членів НТШ у створенні та діяльності українського університету.

Орлянський В. С. Сіоністські організації і органи влади в СРСР у міжвоєнний період.

Ткаченко В. Г. Засоби зв'язку Запорізького краю у міжвоєнний період.

Лях С. Р. "Жаркое" на п'яту річницю Жовтневої революції: деталі воєнно-політичного побуту на Запоріжжі у 1922 році.

Голощапова Є. О. Соціальна структура громад євангельських християн-баптистів в 20-ті рр. XХ ст. (на матеріалах Запорізької округи).

Ігнатуша А. Є. Участь жінок в українському протестантському русі 20-х рр. ХХ ст. за матеріалами українських протестантських журналів.

Преловська І. М. До 80-ї річниці скликання ІІ-го Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ 17-30 жовтня 1927 р.

Ігнатуша О. М. Зміни канонічного статусу Православної церкви в Україні (1918-1930-ті рр.): від автономії до екзархату.

Бобко Т. Г. Сім'я православного священнослужителя в 20-30-х рр. ХХ ст.: соціально-правовий аспект.

Задунайський В. В. Бойова підготовка української кінноти в 1922 р. у військових таборах на території Польщі: вишкіл у володінні пікою.

Фролов М. О. Механізм компартійно-радянської номенклатури і доля людини: політична біографія одного із керівників України у 1920-1930-х рр. М. М. Попова.

Вагіна О. М. До питання про чисельність українських емігрантів у країнах Європи: 20-30-ті рр. ХХ ст.

Турчина Л. В. Роль України в теорії азіатського ренесансу М. Хвильового.

Сербин Р. Анти-ґеноцидна конвенція ООН і український голодомор.

Капустян Г. Т. Документи із фонду Сталіна про обставини великого голоду в Україні (1932-1933 рр.)

Іваненко В. В. Феномен Другої світової війни і метаморфози еволюції його пізнання в сучасному українському соціумі.

Спудка І. М. Соціальне забезпечення населення окупованих територій (на прикладі рейхскомісаріату "Україна").

Пронь Т. М. Повернення населення з евакуації і "транзитний рух" спецпоселенців на півдні України у повоєнні роки.

Брегеда М. В. Ставлення українського населення до курсу на соціальну переорієнтацію економіки держави (1953 рік).

Саламаха І. В. Рух "чистих баптистів" в Україні (середина 1950-х - початок 1960-х рр.)

Полякова Л. І. Рівень освіти сільського населення півдня України у 60-80-ті рр. XХ ст.

Лахно О. П. Діяльність прибічників ради церков євангельських християн-баптистів на Рівненщині в 60-80-ті рр. ХХ століття.

Гриценко З. І. Роль харківської регіональної еліти у конструюванні української ідентичності у пострадянську добу.

Васильчук В. М. Громадське і духовне життя німецької спільноти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)

Каганов Ю. О. Опозиційний рух в Україні і Польщі в контексті суспільно-політичних трансформацій (70-80-ті рр. XХ ст.): компаративний аналіз.

Мокієнко М. М. Євангелізаційно-місіонерська діяльність пізніх протестантів в Україні (1988-2004 рр.)

Мороко В. В. Розбудова партійних структур шляхом творення ілюзії електоральної підтримки (друга половина 90-х рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Жижиян П. М. Вплив парламентських виборів у Польщі (2001 р.) і в Україні (2002 р.) на визначення зовнішньополітичних стратегій.

Всесвітня історія та міжнародні відносини

Космина В. Г. Цивілізаційний аналіз у країнознавчих студіях: теоретико-методологічний аспект.

Нестеренко Л. О. Проблема королівської влади в історичних умовах Франції другої половини XVI століття.

Маклюк О. М. Із історії інституцій Великобританії: місце та роль Таємної ради в системі державного управління Англії раннього нового часу.

Черевик К. А. Організація управління зовнішньою політикою в Англії у 60-70-х рр. XІХ ст.

Кошелев В. С. Модернизации традиционного общества и политизации ислама в Египте (вторая половина ХІХ - начало ХХ в.)

Давлєтов О. Р. Густав Адольф Ленк і діяльність "Юнгштурму Адольф Гітлер" (1922-1925 рр.)

Казакова О. М. Нацистська еліта на окупованих польських землях.

Шваб Л. П. Модель державного устрою Польщі в стратегічній і тактичній концепції союзу польських патріотів та центрального бюро польських комуністів в Москві (1943-1944 рр.)

Бессонова М. М. Участь США у вирішенні "німецького питання" на підготовчому етапі (кінець 1989 - початок 1990 рр.)

Мунтасер абу Зейд. Формированиe международно-правовой основы Палестинского государства в начале 1990-х гг.

Кошелева Н. В. Формирование современного образа ислама в США.

Семенкова М. А. Бідність і нерівність як загроза розвитку людських можливостей.

Проблеми історіографії

Кучер В. І. Проблема соборності українських земель у вітчизняній історіографії.

Турченко Г. Ф. Південна Україна в контексті формування модерної української нації (ХІХ - початок 20-х рр. ХХ ст.): історіографічний аспект.

Винарчук Т. В. Магдебурзьке право в Україні: перспективи наукових досліджень.

Некоз М. Д., Бостан С. К. Історіографія першої хвилі української еміграції в Канаді.

Сінкевич Є. Г. Позитивістська оптимістична варшавська історична школа в польській історіографії кінця ХІХ - початку ХХ століття.

Маленко Л. М. Із творчого доробку Федора Андрійовича Щербини.

Ганзуленко В. П. Римо-католицька церква на території Південної України на початку ХХ століття: проблема історіографії.

Гвоздик В. С. Південь України у революційних подіях 1917 - початку 1918 рр. (джерелознавчий аспект).

Дєдков М. В. Джерела до вивчення історіографії національно-культурних процесів в Україні 1920-х - початку 1930-х років.

Шаповал Л. І. Теоретичні і фактологічні основи розвитку сучасної української історіографії нової економічної політики.

Ядловська О. С. Німецьке населення Півдня України: історіографія питання за публікаціями 20-х рр. ХХ ст.

Васильчук Г. М. Колективізація та політика розкуркулення в Україні (кінець 20-х - половина 30-х рр.): концепції сучасної західної історіографії.

Теорія і методологія історії

Світленко С. І. Українська історична свідомість у контексті етнонаціонального поступу.

Дорошко М. С. Еліта чи номенклатура?

Жиряков О. Ю. Гіпотеза "органічності глобальних війн в індустріальному суспільстві" імперського напрямку.

Дидактика історії

Удод О. А. Homo historicus: людина історична, або історик в історії (до 60-річчя професора Ф. Г. Турченка).

Радзивілл О. А. Шкільний підручник нового покоління з історії України: інтеграція здобутків науки й вимог оновлення змісту шкільної історичної освіти.

Терно С. О. Проблема нації в сучасних українських підручниках з історії.

Рецензії

Мурзін В. Ю. [РЕЦ.] Папанова Валентина. Урочище Сто могил (некрополь Ольвии Понтийской). - К.: Знання України, 2006. - 278 с.

Лепявко [РЕЦ.] Лиман І. І. Російська православна церква на Півдні України останньої чверті XVIII - середини ХІХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2004. - 488 с.

Петренко І. [РЕЦ.] Радовський В. С. У зап'ястях великого яструба. Анатомія одного викрадення: дослідження: У 3 ч. - Львів: "Сполом", 2005. - 384 с.

Мєшков Д. Ю. [РЕЦ.] Християн Ґанцер. Радянська спадщина та українська нація. Музей історії запорозького козацтва на острові Хортиця. Зі вступним словом Франка Ґолчевського. Серія "Радянські та пострадянські політика та суспільство". Під ред. д-ра Андреаса Умланда. Т. 20. Штутгарт: Видавництво "Ібідем" 2005.


Покажчик публікацій збірника "Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету" (випуски I - XX)


Copyright © 2014 Запорізький національний університет