Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 15

Вип. XV.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – Вип. XV. – 276 с.


ЗМІСТ


Історія України

Турченко Ф. "Харківський проект" Миколи Міхновського.

Геращенко C. Українське шляхетство: мiж малоросiйським автономiзмом і росiйським централiзмом (кiнець XIX - початок XX ст.).

Донченко С. Перша світова війна і ліберали України.

Турченко Г. Національні і територіальні тенденції в Україні напередодні Першої світової війни.

Фролов М. Розлам більшовицької еліти: особливості боротьби проти прихильників Л. Троцького в Україні 20-х років XX ст.

Перепадя В. Зовнішньополітичні відносини між Директорією УНР та Німеччиною.

Ігнатуша О. Реакція Російської православної церкви на модернізаційний виклик новоєвропейського суспільства: український аспект (XIX - початок XX ст.).

Пащенко В. Трагедія Руської православної церкви крізь долю її єпископів.

Лиман І. Щоденники В. Крижанівського як джерело з церковної історії Південної України XIX ст.

Лаврик Г. Еволюція політико-правового оформлення ідеї відокремлення церкви від держави.

Саламаха І. Історія взаємовідносин між баптистами та євангельськими християнами в СРСР у 1920-30-х рр.

Винарчук Т. Українська компаративістика у пошуках європейського контексту вітчизняної історії.

Ігнатуша А. Доля адвентистського журналу "Благовестник" як віддзеркалення суспільних процесів у радянській Україні 20-х років ХX ст.

Грушова Т. Український п'ятидесятницький рух під час Другої світової війни.

Шпиталенко Г. Господарська діяльність чеських колоністів Волині (друга половина XIX - початок XX ст.).

Капустян Г. Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років: історіографічний огляд.

Марчук В. Особисті підсобні господарства в системі соціально-економічних відносин радянської України (теоретичний аспект).

Бровко Б. Педагогічні погляди і громадська діяльність Я.П. Новицького.

Шкода Н. Суперечливість розвитку українського професійного театру у 80-і роки XIX ст.

Всесвітня історія

Зубарь В. О методических вопросах исследования проблемы рабства в античных государствах Северного Причерноморья.

Абрамова В. Варварські найманці в елліністичних арміях.

Габович Е. Хронология Бирмы как пример удаления династических параллелей в рамках традиционной историографии.

Маклюк О. Новації в адміністративному устрої Англії у першій половині XVI ст.: співвідношення королівського управління та місцевого самоврядування.

Нестеренко Л. Міжнародні аспекти формування французької державності в епоху раннього нового часу.

Мороко В. Спроби вижити: закордонні організації російських анархістів у 1907-1910 роках.

Давлєтов O. Адольф Гітлер у відображенні західнонімецької історіографії 70-80-х років XX ст.

Бессонова М. Східна Європа в концепціях та практиці зовнішньої політики США в умовах біполярного світу.

Археологія

Супруненко А. Котелевське городище у Середньому Поворсклі.

Котова Н. Материалы второго периода Азово-днепровской культуры с поселения Вовчок.

Бусел В., Саєнко В. Знахідка скіфської скульптури в Нижньому Подніпров'ї.

Папанова В. Особливості поминально-поховального обряду некрополя Ольвії.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет