Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 10

Вип. X

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: Просвіта, 2001. - Вип. X. - 280 с.


Шаповалов Г. І. Сарматські «коники» — культові моделі сонячної ладді 7

Верещагіна Н. В. Генеза та становлення культу Георгія Побідоносця в сакральному космосі Київської Русі 11

Єльников М. В. «Дике поле» і проблема складу населення Нижнього Дніпра за часів Золотої Орди 20

Бодрухин В. М. Литовська експансія в українські землі 30

Князьков Ю. П. С. І. Мишецький про давні городища і поселення в Запорізькому краї 36

Карагодін А. І. Запорізьке село на калмицьких землях (перша половина XIX ст.) 44

Полюляк М. М. Розвиток митної справи на Поділлі (деякі особливості історії XIX ст.) 49

Марутян Р. Р. М. О. Каришев про земські прохання з питань народної освіти 1860–1880 рр. 53

Морозов О. В. Пароплавні компанії Чорного моря в кінці XIX — на початку ХХ ст. 61

Довжук І. В. Наукове дослідження Донецького басейну в XIX столітті 66

Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: студентські роки 72

Старух О. В. Соціально-демографічна ситуація в Україні та вибори до міських дум та Установчих зборів (1917– початок 1918 рр.) 92

Стегній П. А. До питання про передумови, рушійні сили і характер селянського повстанського руху в УСРР у 1921 році 100

Ігнатуша О. М. Міжконфесійні взаємини в Україні 20–30-х рр. ХХ ст.: до питання про характер джерельної бази проблеми 112

Чорнолуцький В. Б. Технікуми в системі освіти УСРР (1922–1929 рр.) 121

Мозуленко Д. І. Деякі аспекти національно-культурного стану населення Запорізької округи згідно з переписом 1926 року 130

Васильчук В. М. Перехід від політики «українізації» до боротьби з «національною контрреволюцією» в 30-х роках на Україні 139

Кириченко В. М. Репресії проти українського селянства після закінчення Другої світової війни 152

Кузнецов О. А. Агропромисловий комплекс України: демографічні проблеми села 161

Авсєєвич В. П. До питання про періодизацію конституційного процесу в Україні 90-х років ХХ ст. 165

Терно С. О. Формування наукових понять в учнів середньої школи на уроках історії 173

Абрамова В. В. Політика Сирії по відношенню до Фракії в кінці IV-II ст. до н. е. 182

Нестеренко Л. О. Проблеми розвитку держави в Західній Європі в епоху раннього абсолютизму 192

Маклюк О. М. Суди загального права в Англії у першій половині XVI століття 202

Дьомін Б. О. Легітимізація Єлизавети І Тюдор та договір у Като-Камбрезі 1559 року 209

Мороко В. М. Закордонна організація ПСР напередодні і під час першої революції в Росії 218

Давлєтов О. Р. «Mein Kampf» та гітлерівська концепція світогляду націонал-соціалізму 230

Казакова О. М. Соціальний аспект «нового порядку» на окупованих польських землях (1939–1941 рр.) 237

Семенець О. Г. Рух за відродження незалежності республіки Техас як відцентрова сила сучасних Сполучених Штатів Америки 245

Бессонова М. М. Обговорення американської східноєвропейської політики у конгресі США 251

Харченко І. І. Об’єднання Німеччини: соціально-психологічні чинники антитоталітарної революції в НДР 267

Copyright © 2014 Запорізький національний університет