Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниАвторам


ПОЛОЖЕННЯ
про оформлення і подання статей до збірника
“НАУКОВІ ПРАЦІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика: історичні науки (спеціальності: історія України, всесвітня історія, історіософія, археологія, етнологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, історія науки й техніки, антропологія, документознавство, архівознавство).

До друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статті приймаються тільки в електронному варіанті (e-mail: znuhist@gmail.com).

Автори без наукового ступеня додають скановану першу сторінку статті з візою наукового керівника “до друку”

Вимоги до електронного варіанта: файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов'язково додаються:

 • УДК;
 • переклад назви статті англійською мовою;
 • анотація (резюме) українською та англійською мовами (обсяг анотації українською мовою не менше 500 знаків з пробілами, обсяг анотації англійською мовою не менше 1600 знаків з пробілами);
 • ключові слова українською та англійською мовами;
 • окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, мобільний телефон, e-mail, номер відділення "Нової пошти".

Назва файла статті - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файла з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою ("машинний" переклад неприпустимий).

Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони зустрічаються в тексті.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (великими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою.

Список джерел та літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Посилання оформлюються в квадратних дужках.

Наприклад: [1, с.54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 54 – номер сторінки;
[7, арк.67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи.
“Там само” – не допускається.

Орієнтовний обсяг статті - від 0,3 до 1,5 ум. друк. арк. (20-60 тис. знаків з пробілами).

Публікація здійснюється на платній основі - 35 грн. за 1 сторінку (14 кегль, 1,5 інтервал, анотації і список літератури включаються до загального обсягу статті).
Для докторів наук - оплата 50%. Для викладачів, аспірантів (бюджетної форми навчання) і студентів Запорізького національного університету публікація безкоштовна. Оплату проводити лише після отримання від редколегії підтвердження про прийняття статті до друку.

Після видання збірника здійснюється розсилка авторських примірників компанією "Нова пошта".

Статті приймаються українською, російською, англійською, польською мовами.

Редколегія не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам цього Положення, мають низький науковий рівень.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального редактора – доцента кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету Каганова Юрія Олеговича

Контактні тел.: (050) 456-59-59 (моб.); (096) 592-02-00 (моб.); (061) 228-76-30 (роб.)

E-mail: znuhist@gmail.com

Copyright © 2014 Запорізький національний університет